Działalność marketingowa polskich wydawnictw

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA NA RYNKU WYDAWNICZYM
1. Rynek wydawniczy w Polsce
1.1. Popyt na wydawnictwa w Polsce
1.2. Podaż na wydawnictwa w Polsce
2. Instrumenty marketingu-mix
2.1. Produkt
2.2. Cena
2.3. Kanały dystrybucji
2.4. Promocja
3. Największe koncerny prasowe w Polsce
3.1. Wydawnictwo Bauer
3.2. Grupa Wydawnicza Polskapresse
3.3. Agora S.A.
3.4. Wydawnictwo G+J Polska

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA MURATOR S.A.
1. Geneza i główne etapy rozwoju
2. Forma prawna
3. Kapitał oraz udziałowcy i ich struktura w badanej firmie
4. Struktura organizacyjna oraz zarządzanie i zatrudnienie w MURATOR S.A.
5. Główne kierunki aktywności ekonomicznej MURATOR S.A.
6. Pozycja rynkowa MURATOR S.A.
7. Osiągnięcia i certyfikaty
8. Misja i cele firmy

ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA MURATOR S.A.
1. Analiza sytuacji wewnętrznej
1. 1. Produkt
1. 2. Polityka cenowa
1. 3. Promocja
1. 4. Dystrybucja
1. 5. Analiza silnych i słabych stron
1. 6. Zasoby materialne i niematerialne firmy
2. Analiza sytuacji zewnętrznej
2. 1. Klienci
2. 2. Konkurencja
2. 3. Klienci
2. 4. Konkurencja
2. 5 Otoczenie konkurencyjne
2. 6. Nowe produkty
2. 7. Szanse i zagrożenia
3. Badania marketingowe

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

WSTĘP

Współczesny rynek wydawniczy to dynamicznie rozwijająca się branża, w której działalność marketingowa odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu konkurencyjności wydawnictw. Celem niniejszej pracy jest analiza działalności marketingowej polskich wydawnictw, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Murator S.A. Praca ta daje możliwość pozyskania wiedzy na temat specyfiki marketingu wydawniczego oraz zrozumienia kluczowych czynników wpływających na sukces wydawnictw na polskim rynku.

W pierwszym rozdziale pracy zostanie przedstawiona działalność marketingowa na rynku wydawniczym, począwszy od charakterystyki rynku wydawniczego w Polsce, przez omówienie instrumentów marketingu-mix, aż po opis największych koncernów prasowych w kraju. Celem tego rozdziału jest zapoznanie czytelnika z kontekstem rynkowym, w którym działają polskie wydawnictwa.

Drugi rozdział pracy skupia się na charakterystyce Murator S.A., jednego z wiodących wydawnictw na polskim rynku. Zostaną omówione geneza i główne etapy rozwoju firmy, jej forma prawna, struktura kapitału, organizacja oraz kierunki aktywności ekonomicznej. Celem tego rozdziału jest przedstawienie profilu badanego wydawnictwa oraz jego pozycji rynkowej.

W trzecim rozdziale zostanie szczegółowo przeanalizowana działalność marketingowa Murator S.A. Przeprowadzona zostanie analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, w tym jej polityka produktowa, cenowa, promocyjna i dystrybucyjna. Analiza ta uwzględni również identyfikację silnych i słabych stron firmy, zasobów materialnych i niematerialnych, a także klientów i konkurencji. W ramach tego rozdziału zostaną również omówione badania marketingowe przeprowadzone przez wydawnictwo.

W podsumowaniu pracy zostaną przedstawione wnioski dotyczące działalności marketingowej polskich wydawnictw na przykładzie Murator S.A., a także refleksje na temat przyszłości branży wydawniczej w kontekście zmieniającego się rynku. Praca zostanie uzupełniona o bibliografię, spis rysunków oraz tabel, które posłużyły jako materiał źródłowy do analizy i ilustracji przedstawionych zagadnień.