Menagerowie wobec potrzeb kreowania pozytywnego wizerunku organizacji np. X Sp. z o.o.

Wstęp 3

Rozdział I. Kształtowanie wizerunku organizacji 7
1.1. Istota i pojęcie wizerunku organizacji 7
1.2. Formy kształtowania wizerunku organizacji 10
1.3. Wizerunek organizacji a misja organizacji 17
1.4. Znaczenie i rola pozytywnego wizerunku w zarządzaniu organizacją 21
1.5. Wizerunek organizacji a troska o utrzymanie klientów 29

Rozdział II. Menedżer – pojęcie, rodzaje, funkcje 33
2.1. Zróżnicowanie według szczebla zarządzania 33
2.2. Podział według obszarów zarządzania 38
2.3. Cechy dobrego menedżera 41
2.4. Umiejętności menedżera globalnego 48

Rozdział III. Umiejętności i role menedżerskie 54
3.1. Główne role i umiejętności 54
3.2. Role menedżerskie 59
3.3. Umiejętności menedżerskie 66
3.4. Istota pracy kierowniczej 69

Rozdział IV. Wizerunek organizacji jako wyzwanie w pracy menadżera 75
4.1. Kreowanie wizerunku organizacji jako zadanie menedżera 75
4.2. Uniwersalne spojrzenie na wizerunek organizacji 82
4.3. Wpływ sytuacji na wizerunek organizacji 86
4.4. Problemy pojawiające się podczas projektowania wizerunku organizacji 90

Rozdział V. Praktyki kreowania wizerunku organizacji w świetle analizy empirycznej X Sp. z o.o. 96
5.1. Ogólna charakterystyka X Sp. z o.o. 96
5.2. Polityka personalna X Sp. z o.o. 99
5.3. Promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu 103
5.4. Wizerunek X Sp. z o.o. – ocena i podsumowanie 113

Zakończenie 117
Spis tabel 121
Spis rysunków 122
Bibliografia 123
Aneks nr 1 129
Aneks nr 2 134
Aneks nr 3 135

Wstęp

Menedżerowie stają dzisiaj wobec nowych zadań, które narzucają im tzw. burzliwe czasy. W czasach burzliwych trzeba tak zarządzać przedsiębiorstwem, by mogło wytrzymać nagłe ciosy i wykorzystać nagłe, nieoczekiwane szanse. Co oznacza, że w czasach burz­liwych trzeba radzić sobie z kreowaniem pozytywnego wizerunku organizacji, i to ra­dzić sobie dobrze. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji musi się zaczynać od dyskusji nad nowymi, odmiennymi wymaganiami w sferze podstawo­wych problemów przetrwania i sukcesu w istniejącym biznesie. Menedżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie, muszą zarządzać z myślą o zmianach; o zmianach jako szansie i jako zagrożeniu.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia menagerów wobec potrzeb kreowania pozytywnego wizerunku organizacji na przykładzie X Sp. z o.o. Warto również zauważyć, że kształtowanie pozytywnego obrazu własnej firmy we współczesnym zarządzaniu wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i różnorodnymi działania­mi, które wiążą się z takimi ważnymi zagadnieniami psychologicznymi jak: tworzenie stereotypów, efekt aureoli, percepcja społeczna, facylitacja społecz­na, spostrzeganie korzyści i strat pracowniczych.

Problemy badawcze niniejszej pracy brzmią:

  1. Co stanowi istotny punkt rozwoju firmy?
  2. Co wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa?

Hipotezy badawcze niniejszej pracy brzmią:

  1. Wizerunek przedsiębiorstwa stanowi istotny punkt rozwoju firmy.
  2. Na wizerunek przedsiębiorstwa ma wpływy w znacznej mierze sposób działania menedżera.

Metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy jest analiza informacji i dokumentów opisywanego przedsiębiorstwa, jak również danych uzyskanych w Internecie.

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia.

W pierwszym rozdziale przedstawione jest kształtowanie wizerunku organizacji. W tymże rozdziale zawarte są informacje takie jak istota i pojęcie wizerunku organizacji, formy kształtowania wizerunku organizacji, wizerunek organizacji a misja organizacji, znaczenie i rola pozytywnego wizerunku w zarządzaniu organizacją oraz wizerunek organizacji a troska o utrzymanie klientów. Znaczenie wizerunku organizacji czasem jest niedoceniane, lecz nie można zapomnieć jakże jest on ważny, gdyż przyczynia się do poprawy całego funkcjonowania firmy. Oczywiście wizerunek może być kształtowany na różne sposoby i za pomocą różnych metod. Każda osoba zarządzająca firmą powinna docenić znaczenie posiadanego pozytywnego wizerunku firmy.

Drugi rozdział dotyczy osoby menedżera. Opisane są w nim zagadnienia takie jak pojęcie, rodzaje, funkcje menedżera, zróżnicowanie według szczebla zarządzania, podział według obszarów zarządzania, cechy dobrego menedżera oraz umiejętności menedżera globalnego. W każdym przedsiębiorstwie powinien być skuteczny menedżer, który pracuje na sukces firmy i przyczynia się do jej rozwoju. To właśnie kształtowanie wizerunku organizacji jest jednym z zadań managerów, gdyż są oni na stanowiskach kierowniczych i mają większe pole do działania. Z całą pewnością takim ludziom należy życzyć sukcesów w pracy.

W trzecim rozdziale zaprezentowane jest zagadnienie dotyczące umiejętności i ról menedżerskich. Rozdział dotyczy (jak już zostało wspomniane) głównych ról i umiejętności, ról menedżerskich, umiejętności menedżerskich oraz istoty pracy kierowniczej. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, gdyż posiadane umiejętności człowieka wpływają na jego funkcjonowanie zarówno  w życiu prywatnym, jak i zawodowym. I to dlatego właśnie, z powagi i istotności tegoż zagadnienia poruszone zostało ono w tymże rozdziale. Każdy człowiek posiada jakieś umiejętności, odgrywa pewne role w życiu, ale nie każdy człowiek nadaje się na menadżera w przedsiębiorstwie, gdyż ten musi charakteryzować się określonymi właściwościami przyczyniającymi się do kształtowania pozytywnego wizerunku firmy.

Czwarty rozdział poświęcony jest wizerunkowi organizacji, co stanowi nie lada  wyzwanie w pracy menadżera. Na tenże rozdział składają się zagadnienia takie jak  kreowanie wizerunku organizacji jako zadanie menedżera, uniwersalne spojrzenie na wizerunek organizacji, wpływ sytuacji na wizerunek organizacji oraz problemy pojawiające się podczas projektowania wizerunku organizacji. Jednym z głównych celów public relations jest stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji. Jego osiągnięcie powoduje, że przy podobnej ofercie produktowej bądź usługowej niektóre firmy oceniane są znacznie lepiej i tym samym korzystnie wyróżniają się na tle konkurencji, podczas gdy inne pozostają niezauważone. Właściwy wizerunek korzystnie wpły­wa na jakość relacji z otoczeniem (zarówno tym bliższym, jak i dalszym), przyczyniając się tym samym do ogólnego wzrostu zaufania do przedsię­biorstwa. Z marketingowego punktu widzenia daje on możliwość pozy­cjonowania produktów, pozwala je różnicować oraz sprzyja ich indywidualizacji.

Piąty rozdział dotyczy praktyki kreowania wizerunku organizacji w świetle analizy empirycznej X Sp. z o.o., a więc: ogólna charakterystyka X Sp. z o.o., polityka personalna X Sp. z o.o., promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ocena i podsumowanie wizerunku X Sp. z o.o. Wizerunek stanowi wartość dość abstrakcyjną. Posiadanie pozytywne­go wizerunku niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Firma może po­zwolić sobie na odważną politykę cenową, w mniejszym stopniu odczu­wa także wahania popytu, gdyż ich klienci są bardziej lojalni. Pozytyw­ny wizerunek zapewnia przedsiębiorstwu większą stabilność działania oraz zmniejsza ryzyko, jak i ewentualnie koszty pojawiających się kryzy­sów. Jakość wizerunku przedsiębiorstwa ma także ogromne znaczenie dla polityki personalnej. Renoma firmy przyciąga najbardziej wartościowych kandydatów do pracy, a osobom już zatrudnionym daje motywację do podnoszenia kwalifikacji, nie wspominając już o zapewnianiu poczucia satysfakcji. O wizerunku można zatem powiedzieć, że ma on dla przedsię­biorstwa znaczenie strategiczne. Istnieje tutaj swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Gdy wizerunek jest pozytywny, działanie na rynku staje się znacznie łatwiejsze i odwrotnie, gdy firma odnotowuje dobre wyniki fi­nansowe, łatwiej jest jej zyskać uznanie w otoczeniu.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe, informacje internetowe oraz dane i materiały przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Warto również zauważyć, że wizerunek jest to obraz odbierany przez opinię publiczną, stworzony w określonym celu. Ma on wywołać w odbiorcy określone skojarzenia – zazwyczaj emocjonalne – które są przypisane podmiotowi ima-ge’u. Kształtowanie wizerunku jest ogółem działań, jakie czyni podmiot w celu jego wypromowania i utrzyma­nia się na rynku.

Z uwagi na to, iż świat się zmienia, zarządzający powinni się przystosowywać do tych zmian i dbać również o wizerunek organizacji. Identyfikowanie głównych trendów w celu dostosowywania się do nich, a zwłaszcza przewidywanie zmian koniecznych do wprowadzenia w przedsię­biorstwie w zakresie wizerunku, staje się częścią zawodu menedżera. Większość z tych trendów jest już znana i komentowana na co dzień. Zajmiemy się niektórymi z nich.

Wśród zadań menagera zasadnicze znaczenie dla kreowania powodzenia or­ganizacji ma z pewnością umiejętność zarządzania wizerunkiem, który staje się dzisiaj jedynym stałym elementem sztuki prowadzenia biznesu. Aby organi­zacja mogła odnosić sukcesy musi stawać się organizacją inteligentną, uczą­cą się i rozwijającą poprzez samodoskonalenie, a jej menedżerowie muszą wiedzieć jak efektywnie kierować wizerunkiem i w sposób kompleksowy oraz kompetentny przekształcać swoje przedsiębiorstwo pod kątem wzmacniania konkurencyjności. Musi ona nauczyć się, w jaki sposób stale odnawiać swoje zasoby i kreować oraz wprowadzać różne innowacje, aby zwiększać swoją elastyczność w dostosowaniu się do stale rozwijającego się rynku i zdolność do zachowania swojej wyróżniającej kompetencji. Musi zatem opanować sztukę wprowadzania zmian wizerunkowych, nastawionych na zaspokajanie potrzeb swoich klientów przewagą wartości i zmieniające się zapotrzebowanie rynku, aby zachować własną sprawność, pozycję konkurencyjną i udział w rynku, a także zapewnić sobie ciągłość istnienia. To zaś wymaga stałej obserwacji otoczenia (monitorowa­nia otoczenia) i naturalnie siebie, aby uwolnić się od zaskoczenia strategicz­nego i nieuchronnego kryzysu, a także w porę podjąć działania rewitalizacyjne, przywracające jej uprzednią sprawność, bądź zapewniające wyższy jej poziom.