Prace dyplomowe z kierunku Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Polityka bezpieczeństwa USA w kontekście wydarzeń 11 września 2001 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje i rodzaje bezpieczeństwa 3
1.1.1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 3
1.1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 7
1.2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych 9
1.2.1. Znaczenie broni nuklearnej 9
1.2.2. Koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego 12
1.2.3. Bezpieczeństwo po zakończeniu zimnej wojny 15
1.2.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 17

Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa USA 29
2.1. Doktryny i metody mające zapewnić USA bezpieczeństwo (doktryna George’a W. Busha / wojna prewencyjna) 29
2.2. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 30
2.2.1. Promocja wolności, sprawiedliwości oraz poszanowanie praw człowieka 31
2.2.2. Istota społeczności demokratycznej 32
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa 33
2.4. Multilateralizm i środki niewojskowe 42

Rozdział III. Wpływ wydarzeń z 11 września na politykę USA w dziedzinie bezpieczeństwa – konsekwencje dla świata 44
3.1. Atak na WTC – 11 września 2001 44
3.2. Polityka bezpieczeństwa USA po ataku na WTC 47
3.3. Relacje na arenie międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa USA 47
3.4. Relacje między USA a państwami wchodzącymi w skład NATO i Unii Europejskiej 54
3.5. Wspólna polityka bezpieczeństwa 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis fotografii 66

Kształtowanie się bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Warunki bezpieczeństwa Unii Europejskiej 5
1. Współdziałanie z NATO 5
2. Zagrożenie terrorystyczne 19
3. Przestępczość transnarodowa i migracje ludności 26

Rozdział II. Idea wspólnego bezpieczeństwa 33
1. Początki idei 33
1.1. Wizja wszechstronnego i kooperatywnego bezpieczeństwa niepodzielnej Europy 33
1.2. Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i systemów międzynarodowych 38
1.3. Koncepcja ESDI 47
1.3.1. Formułowanie założeń ESDI 47
1.3.2. Fiasko koncepcji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony 52
2. Postanowienia Planu Solany 54

Rozdział III. Realizacja idei bezpieczeństwa unijnego 65
1. Stosunki transatlantyckie 65
2. Wspólne strategie 73
2.1. Federacja Rosyjska 73
2.2. Ukraina 76
2.3. Białoruś 78
3. Wspólne działanie 80
3.1. Przesłanki współpracy subregionalnej 80
3.2. Partnerstwo z NATO 84

Rozdział IV. Nowy system bezpieczeństwa europejskiego 90
1. Nowa instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego jako proces o zmiennej intensywności i dynamice 90
2. Mechanizm euroatlantycki 96
2.1. NATO wobec zamachów terrorystycznych w USA 96
2.2. Szczyt praski i jego decyzje 98
2.3. Kryzys NATO 101
3. Mechanizm zachodnioeuropejski 105
3.1. Budowanie organów zarządzających i sił szybkiego reagowania 105
3.2. Spory i porozumienia z NATO w sprawie ESDP 109

Zakończenie 113

Bibliografia 115

Problem bezpieczeństwa Polski w stosunkach z USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA 4
1.1. Bezpieczeństwo – zakres pojęciowy 4
1.2. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 13
1.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa światowego 15

ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA POLSKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 25
2.1. Polska Strategia Obronności 25
2.2. Siły Zbrojne 29
2.3. Ekonomiczne aspekty Polskiej Polityki Bezpieczeństwa 35
2.4. Przemysł obronny 43

ROZDZIAŁ III. BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH POLSKO- AMERYKAŃSKICH 46
3.1. Odbudowa stosunków polsko- amerykańskich 46
3.2. Polska w NATO 57
3.3. NATO wobec zamachów terrorystycznych w USA 62
3.4. Współczesne stosunki Polski i USA 64
3.5. Wpływ budowy tarczy antyrakietowej na bezpieczeństwo Polski 66
3.6. Perspektywa dalszej współpracy 69

ZAKOŃCZENIE 72

BIBLIOGRAFIA 74

Bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Wstęp

I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa

  1. Pojęcie bezpieczeństwa
  2. Rodzaje bezpieczeństwa
  3. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych

II. Wybrane mechanizmy współpracy europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa

  1. KBWE/OBWE
  2. NATO
  3. Koncepcja Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony

III. Ewolucja postrzegania problemu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

  1. Bezpieczeństwo militarne (od globalnej wojny do konfliktów lokalnych i terroryzmu)
  2. Bezpieczeństwo niemilitarne (nowe zagrożenia np. bezpieczeństwo ekologiczne, energetyczne, polityczne, społeczne, ekonomiczne itp.)
  3. Tendencje zmian w europejskiej polityce bezpieczeństwa

Zakończenie

Bibliografia

Bezpieczeństwo polityczno-obronne Europy w koncepcji Unii Zachodnioeuropejskiej

Cel pracy dyplomowej: Czy Unia zachodnioeuropejska zapewnia bezpieczeństwo Europie Zachodniej?

Wstęp

Rozdział I Geneza i struktura Unii Zachodnioeuropejskiej
1.1 Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa międzynarodowego
1.3. Historia powstania oraz utworzenie Unii Zachodnioeuropejskiej
1.4. Struktura zarządzania Unii Zachodnioeuropejskiej
1.5. Działalność Unii Zachodnioeuropejskiej

Rozdział II Bezpieczeństwo zbiorowe Europy zachodniej
2.1. System bezpieczeństwa europejskiego
2.1.1. Historia europejskiej polityki bezpieczeństwa
2.2. NATO – wyzwanie czy zagrożenie dla Unii Zachodnioeuropejskiej
2.3. W poszukiwaniu nowej formuły bezpieczeństwa europejskiego
2.3.1. Koncepcja rosyjska (opcja OBWE)
2.3.2. Koncepcja zachodnia

Rozdział III. Koncepcje sił zbrojnych Unii Zachodnioeuropejskiej
3.1. UZE wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CFSP) Unii Europejskiej
3.2. Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w planach utworzenia Euroarmii
3.3. Jaka przyszłość czeka Unie Zachodnioeuropejską?

Zakończenie
Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:
1. Bezpieczeństwo europejskie – wspólna koncepcja 27 państw UZE, Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1996
2. L. Lewandowski, Przez korpus do armii? Europejski filar NATO, „Polska Zbrojna”, nr 245/1995
3. Strategiczne zjednoczenie kontynentu, „Wojsko i Wychowanie”, nr 4/1998
4. J. Karczmarek, Pomysły na bezpieczną Europę, „Wiedza Obronna”, nr 3/2000
5. M. Prescott, Euroarmia inauguruje germański hymn, „The Sunday Times” z 29.05.2001

i inne…

Zasady postępowania w obrocie nieruchomościami

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 3
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Znaczenie i funkcje nieruchomości 10
1.3. Uczestnicy rynku nieruchomości 14

ROZDZIAŁ II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI 23
2.1. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 23
2.2. Przetargi na zdobycie nieruchomości 28
2.3. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd 37
2.4. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 40

ROZDZIAŁ III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PRYWATNYMI 44
3.1. Zasady ustanawiania odrębnej własności lokali 44
3.2. Procedura ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz dotychczasowych najemców 51
3.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali 53
3.4. Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców 54
3.4.1. Zakres regulacji ustawy 54
3.4.2. Postępowanie administracyjne w zakresie wydawania zezwoleń 57
3.4.3. Nabywanie nieruchomości w krajach członkowskich Unii Europejskiej 59

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 62

SPIS RYSUNKÓW 66

SPIS FOTOGRAFII 67

Kryzysy finansowe we współczesnym świecie

Wstęp 3

1. Kryzysy finansowe w teorii i praktyce 4
1.1 Teorie i ujęcia definicyjne kryzysów. 4
1.2 Przyczyny kryzysów finansowych. 9
1.3. Przykłady kryzysów na runku światowym 12
1.4. Skutki kryzysów. 15

2. Megatrendy we współczesnym świecie i ich wpływ na kryzys 17

3. Euro czy dolar pieniądzem przyszłości 23

Zakończenie 31
Bibliografia 32

Kryzys jest słowem pochodzenia greckiego (crisis – przesilenie) i należy go interpretować oznacza moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny. Pojęcie kryzysu występuje we wszystkich aspektach życia człowieka i społeczeństwa.

Nauki społeczne traktują kryzys w kategoriach polityki oraz w kategorii rządowej – następnie globalnie jako kryzysu państwa. Kryzys może dotyczyć wartości etycznych[1]. Kryzys generalnie oznacza podejmowanie decyzji kontrowersyjnych niejednokrotnie w których niezbędne jest podejmowanie działań pod presją czasu[2].

Kryzys postrzegany być może jako nasilenie niekorzystnych zjawisk, przełom pomiędzy fazami rozwoju, a także problem natury decyzyjnej. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem przyjęli, że za kryzys uważa się każdą sytuację, która stanowi duże zagrożenie dla podmiotu jako całości. To stan, w którym wskutek gwałtownego spiętrzenia się różnorodnych trudności, zagrożona zostaje realizacja podstawowych funkcji firmy czy państwa przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności organizacyjnych do zlikwidowania zaistniałej sytuacji.[3]


[1] R. Smolski, E.H. Stadtmuller, „Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska.” Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 73.

[2]  J. Konieczny, „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach.” Garmond, Poznań- Warszawa 2001, s. 9.

[3] B. Barczak, K. Bartusik, Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Mfiles, Kraków 2010, s. 13-14

 

Struktura organizacyjna NATO oraz rola polski w strukturach NATO

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.1. Podstawy istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego 4
1.2. Ogólne założenia funkcjonowania NATO 13
1.3. Działalność NATO w latach 1949-1991 15
1.4. NATO jako centralny ośrodek bezpieczeństwa po roku 1989 21

Rozdział II. Struktura organizacyjna NATO 27
2.1. Organizacja cywilna 27
2.1.1. Rada Północnoatlantycka 31
2.1.2. Komitet Planowania Obrony 35
2.1.3. Grupa Planowania Nuklearnego 36
2.2. Organizacja wojskowa 36
2.2.1. Komitet Wojskowy 39
2.2.2. Głównodowodzący NATO i Międzynarodowy Sztab Wojskowy 41

Rozdział III. Zasady działania NATO 47
3.1. Główne zasady działania NATO 47
3.2. Operacje pokojowe NATO 49
3.3. Cele i zadania NATO 53
3.3.1. Transformacja wewnętrzna NATO 53
3.3.2. Stabilizowanie sytuacji w całej Europie 59

Rozdział IV. Polska w NATO 69
4.1. Polska droga do NATO i współpraca w ramach Sojuszu 69
4.2. Uwarunkowania wojskowe członkostwa w NATO 78
4.3. Obronność RP po wstąpieniu do NATO 83
4.4. Polscy żołnierze w misjach pokojowych NATO 90

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 100

Zarządzanie organizacja w sytuacjach kryzysowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I FUNKCJE ORGANIZACJI W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 5
1.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia organizacji 5
1.2. Systemowe ujęcie organizacji 11
1.3. Istota organizacji w ujęciu socjologicznym 15
1.4. Funkcje organizacji 18
1.5. Organizacje portów lotniczych 25

ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 38
2.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 39
2.2. Geneza zarządzania kryzysem 44
2.1. Klasyfikacja kryzysów 46
2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 48
2.3. Źródła i skutki kryzysów 49
2.3. Specyfika zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym 54

ROZDZIAŁ 3. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE” 61
3.1. Specyfika zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze 61
3.1.1. Zakres działalności 63
3.1.2. Efektywność działania i kierunki rozwoju 64
3.1.3. Cele i strategie działania 67
3.2. Sytuacje kryzysowe w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 72
3.2.1. Źródła i skutki kryzysów 72
3.3. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 80
3.3.1. Koło zarządzania bezpieczeństwem 80
3.3.2. Czynniki wpływające na prawidłowe zarządzanie zagrożeniami 81
3.4. Strategia zarządzania kryzysem w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 82
3.4.1. Algorytm postępowania w sytuacji kryzysowej 82
3.4.2. Zarządzanie sytuacją kryzysową (awaria techniczna) podstawowego systemu nawigacji lotniczej ILS/DIVOR 84

PODSUMOWANIE 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Wybrane elementy strategii rozwoju turystyki w gminie Piątnica

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczące planowania 4
1. Pojęcia związane z planowaniem 4
2. Strategia rozwoju – elementy i cele 10
3. Proces planowania strategicznego 12
4. Istota zarządzania i planowania w samorządzie terytorialnym 25

Rozdział II. Charakterystyka gminy Piątnica 31
1. Położenie geograficzne 31
2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 34
3. Infrastruktura 37
4. Sytuacja społeczno-gospodarcza 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Piątnica 62
1. Walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe 62
2. Infrastruktura turystyczna 66
2.1. Baza noclegowa 66
2.2. Baza gastronomiczna 71
2.3. Informacja turystyczna 74
2.4. Szlaki turystyczne 78

Rozdział IV. Mocne i słabe strony rozwoju turystyki w gminie Piątnica 81
1. Mocne strony 82
2. Słabe strony 83
Zakończenie 89

Bibliografia 91
Spis tabel, rysunków i zdjęć 94