Prace dyplomowe z kierunku: Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Analiza i ocena zabezpieczeń bankowości elektronicznej

WSTĘP 3
1. GENEZA I ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 5
1.1. Pojęcia bankowości elektronicznej 5
1.2. Historia rozwoju bankowości elektronicznej na świecie z uwzględnieniem realizowanych strategii 15
1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 20
2. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRAKTYCE 26
2.1. Usługi bankowości elektronicznej 26
2.2. Formy bankowości elektronicznej 31
2.2.1. Karty bankowe 31
2.2.2. Bankowość telefoniczna 34
2.2.3. Home banking 36
2.2.4. Bankowość internetowa 37
2.2.5. Bankowość terminalowa 38
2.3. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce 40
3. KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Specyfikacja zagrożeń 46
3.2. Typologia zabezpieczeń 51
3.2.1. Kryptografia kluczy prywatnych 51
3.2.2. Kryptografia kluczy publicznych 53
3.2.3. Narzędzia zabezpieczania działalności systemów informatycznych 55
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w banku internetowym 61
3.4. Bezpieczeństwo danych 68
3.5. Zabezpieczenia w e-bankowości- zakres praktyczny 74
3.5.1. Analiza zabezpieczeń bankowości elektronicznej 74
3.5.2. Wnioski 81
PODSUMOWANIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka bezrobocia w Polsce 4
1.1. Definicje bezrobocia 4
1.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia 8
1.3. Regulacje prawne dotyczące Polskiej polityki rynku pracy 11
Rozdział II. Programy i środki przeciwdziałania bezrobociu 13
2.1. Pasywne i aktywne programy przeciwdziałaniu bezrobociu 13
2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 16
Rozdział. III. Rozwiązywanie problemu bezrobocia w powiecie piaseczyńskim 19
3.1. Bezrobocie jako jeden z głównych problemów społecznych w powiecie
piaseczyńskim 19
3.2. Rodzaje aktywizacji bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie 24
3.2.1. Szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych 24
3.2.2. Staże 29
3.2.3. Pożyczki dla bezrobotnych na utworzenie nowych miejsc pracy 30
3.2.4. Programy specjalne dla grup szczególnego ryzyka 32
3.3. Inne formy aktywizacji bezrobotnych 37
3.3.1. Roboty publiczne i prace interwencyjne 37
3.3.2. Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 38
Zakończenie 42
Bibliografia 44
Spis tabel 46

Wypadki przy pracy jako dysfunkcja organizacyjna

Wstęp 2
Rozdział I. Pracownicy jako zasób organizacji 4
1.1. Znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji 4
1.2. Znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 6
1.3. Dysfunkcje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10
1.3.1. Stres 10
1.3.2. Mobbing 14
1.3.3. Fobie i przemoc w miejscu pracy 16
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 20
Rozdział II Istota BHP w firmie 34
2.1. Organy kontroli 34
2.2. Służby BHP 44
Rozdział III Postępowanie powypadkowe i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 50
3.1. Pojęcie wypadku przy pracy 50
3.2. Wypadki przy pracy ze względu na szkodę na osobie 54
3.3. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy 56
3.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 59
3.3.1. Obowiązki pracodawcy przy zaistnieniu wypadku 60
3.3.2. Obowiązki pracownika przy zaistnieniu wypadku 61
3.5. Postępowanie powypadkowe 62
3.5.1. Etapy postępowania 63
3.5.2. Sporządzenie protokołu 65
3.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 68
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej po Wrześniu 2001 roku

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje bezpieczeństwa 3
1.2. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 8
1.3. Koncepcje dotyczące bezpieczeństwa 12
1.4. Źródła zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa 16
1.4.1. Konflikty etniczne i nacjonalizmy 16
1.4.2. Zagrożenia militarne 20
1.4.3. Przestępczość zorganizowana 22
1.4.4. Zagrożenia ekologiczne 23
Rozdział 2. Założenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 27
2.1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 27
2.2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 35
2.3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 39
2.3.1. Koncepcja OBWE 41
2.3.2. Koncepcja NATO 43
Rozdział 3. Strategia bezpieczeństwo Polski po Wrześniu 2001 roku 45
3.1. Koncepcja ESDI 45
3.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 45
3.3. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa 48
3.4. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 55
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Streszczenie 68

Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole

Wstęp 2
Rozdział 1. Socjalizacja, osobowość społeczna 4
1.1. Przystosowanie społeczne a socjalizacja i wychowanie 4
1.2. Socjalizacja jako kształtowanie osobowości społecznej 7
1.3. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego 10
1.3.1. Grupa i uspołecznienie jednostki 10
1.3.2. Grupa społeczna. Rodzaje grup 13
1.3.3. Grupa społeczna a kształtowanie społecznej osobowości jednostki 15
1.4. Instytucje wychowawcze i socjalizujące 18
Rozdział 2. Dom dziecka jako instytucja wychowawcza 24
2.1. Pojęcie domu dziecka i różne jego definicje 24
2.2. Rodzaje domów dziecka 28
2.3. Zadania domu dziecka i jego funkcje wychowawcze 31
2.4. Dom dziecka- wady i zalety instytucji 34
2.4.1. Wpływ domu dziecka na postawy wychowanków (wychowanie zakładowe) 34
2.4.2. Dom dziecka a poczucie bezpieczeństwa 35
2.4.3. Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka 36
2.5. Wychowankowie domów dziecka i ich percepcja rzeczywistości 38
Rozdział 3. Sytuacje trudne i ich zakres znaczeniowy 43
3.1. Pojęcie trudnych sytuacji i ich rodzaje 43
3.2. Specyfika trudnych sytuacji w szkole 47
3.2.1. Szkoła i jej specyfika, zakres pojęciowy instytucji 47
3.2.2. Rodzaje trudnych sytuacji w szkole 50
3.2.3. Możliwości unikania trudnych sytuacji 51
3.3. Dom dziecka a trudne sytuacje 57
Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych 66
4.1. Cel, ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe. 66
4.2. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 70
4.4. Charakterystyka terenu badań 73
4.5. Charakterystyka badanej grupy 73
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 75
5.1. Charakterystyka „sylwetki” wychowanka domu dziecka 86
5.2. Charakterystyka trudnych sytuacji w domu dziecka 88
5.3. Reakcje wychowanków domu dziecka na trudne sytuacje w szkole 90
5.3.1. Specyfika zachowań wychowanków domu dziecka 90
5.3.2. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach 92
5.5. Wnioski z badań 94
Bibliografia 97
Spis tabel 100
Spis wykresów 102
Załącznik 104

Przestępczość ubezpieczeniowa na przykładzie ubezpieczeń majątkowych

Wstęp
Rozdział 1. Ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.1. Ekonomiczna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.2. Administracyjna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.3. Prawnokarna ochrona rynku ubezpieczeniowego
Rozdział 2. Charakterystyka przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce
2.1. Pojęcie przestępstwa ubezpieczeniowego
2.2. Typy przestępstw ubezpieczeniowych
2.3. Sprawcy przestępstw ubezpieczeniowych
Rozdział 3. Mechanizmy przestępczej działalności ubezpieczeniowej oraz sposoby przeciwdziałania im.
3.1. Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych
3.1.1. Wyłudzenia odszkodowań przy wykorzystaniu lub upozorowaniu wypadku samochodowego.
3.1.2. Wyłudzenia odszkodowań za szkody powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia pojazdu.
3.1.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże pojazdów.
3.1.4. Wyłudzenia odszkodowań za naprawy uszkodzonych pojazdów.
3.2. Wyłudzenia odszkodowań związane z ubezpieczeniami mienia od ognia.
3.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże
3.4. Pracownicze zagarnięcia na szkodę zakładów ubezpieczeń
3.5. Wyłudzenia odszkodowań związanych z ubezpieczeniami umów ratalnych i leasingowych.
3.6. Inne wyłudzenia związane z ubezpieczeniami.
3.6.1. Wyłudzenia w ubezpieczeniach życiowych, następstw nieszczęśliwych wypadków i rentowych.
Rozdział 4. Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce i na świecie
4.1. Skala zjawiska na świecie i w Polsce
4.2. Ekonomiczne skutki przestępstw ubezpieczeniowych
4.3. Środki zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
4.3.1. Środki ekonomiczne
4.3.2. Środki prawne
4.4. Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Instytucja dowodu osobistego i ewidencjonowania ludności w różnych krajach

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PAŃSTWO A OBYWATEL 3
1.1. Państwo i obywatel- zakres pojęciowy 3
1.2. Historia kontroli ewidencji ludności 7
1.3. Kontrola państwa wobec obywateli 11
1.3.1. W systemach demokratycznych 11
1.3.2. W systemach niedemokratycznych 19
ROZDZIAŁ II. EWIDENCJONOWANIE LUDNOŚCI ORAZ INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 22
2.1. Rys historyczny 22
2.2. Istota obowiązku meldunkowego 23
2.2.1. Nadawanie nr ewidencyjnego PESEL 26
2.3. Obowiązek posiadania dowodu osobistego 28
2.3.1. Odpłatność za dowód osobisty 30
2.3.2. Sankcje karne z tytułu uchylania się od obowiązku posiadania dowodu osobistego 31
2.4. Źródła informacji dotyczących ludności 31
2.4.1. Powszechne spisy ludności 31
2.4.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 37
ROZDZIAŁ III. EWIDENCJA LUDNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH 41
3.1. Ewidencja ludności w USA 41
3.1.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 41
3.1.2. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 42
3.1.3. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 44
3.2. Ewidencja ludności w Szwecji 44
3.2.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 44
3.2.3. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 47
3.2.4. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 47
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52

Ewolucja polityki bezpieczeństwa państw grupy wyszechradzkiej

Wstęp
Rozdział I.
Transformacja polityczna i gospodarcza Polski, Czech, Słowacji i Węgier po 1989 roku.
1. Polska
2. Czechy i Słowacja
3. Węgry
Rozdział II.
Reorientacja polityki zagranicznej Grupy Wyszehradzkiej (1989-1991)
1. Jesień Ludów
2. Stosunki dwustronne oraz współpraca regionalna
3. Rozpad RWPG i Układu Warszawskiego.
4. Kierunek „zachodni” w polskiej polityce zagranicznej – USA
5. Kierunek „wschodni” w polskiej polityce zagranicznej – ZSRR
Rozdział III.
Integracja z NATO
Rozdział IV.
Państwa Europy Środkowej wobec polityki obronnej Unii Europejskiej.
1. Współpraca z UZE
2. Stanowisko w sprawie ESDP
Rozdział V.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec nowych wyzwań
1. Stanowisko w sprawie interwencji NATO w Jugosławii (1999 rok).
2. Udział w misjach pokojowych NATO i UE (IFOR, SFOR, misje petersberskie UZE i UE).
3. Stanowisko w sporach między USA a UE.
4. Udział w koalicji antyterrorystycznej
Zakończenie
Bibliografia

Rola terroryzmu w ewolucji konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Wstęp 4
Rozdział I Istota terroryzmu 7
1.1. Definiowanie terroryzmu 7
1.2. Początki terroryzmu 15
1.3. Stereotyp terroryzmu 18
1.4. Internacjonalizacja terroryzmu 21
Rozdział II Państwo wobec terroryzmu 31
2.1. Represyjna działalność aparatu państwowego 31
2.2. Ruchy społeczne 37
2.3. Nowa wojna z terroryzmem 40
2.4. Terroryzm w świetle opinii publicznej 46
Rozdział III Konflikt palestyńsko- izraelski jako jeden z problemów politycznych dzisiejszego świata 54
3.1. Palestyna w konflikcie 54
3.1.1. Historia Palestyny 54
3.1.2. Wybrane palestyńskie organizacje terrorystyczne 62
3.2. Izrael w konflikcie 66
3.2.1. Historia Izraela 66
3.2.2. Działania wojenne Izraela 71
3.3. Dżihad w konflikcie palestyńsko- izraelskim 76
Rozdział IV Religia i terroryzm w konflikcie palestyńsko- izraelskim 79
4.1. Religia a terroryzm 79
4.2. Fundamentalizm religijny jako ideologia konfliktu 86
4.3. Żydowscy i muzułmańscy fundamentaliści przeciwko pokojowi 88
4.4. Fundamentalizm religijny jako upolitycznienie religii 90
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis rysunków 107
Spis schematów 108
Spis fotografii 109

Bezpieczne rozpowszechnianie danych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I SYSTEMÓW 4
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.2. Metody i środki ochrony danych 11
1.3. Modele bezpieczeństwa 18
1.4. Podpisy cyfrowe 20
ROZDZIAŁ II.
WYKORZYSTANIE I RODZAJE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POLSKIEJ BANKOWOŚCI 25
2.1. Etapy rozwoju systemów informatycznych w bankowości 25
2.2. Wpływ systemów informatycznych na rozwój działalności bankowej 32
2.3. Specyfika informatycznych systemów bankowych 37
2.4. Charakterystyka typowego systemu bankowego 41
ROZDZIAŁ III.
KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Struktura rynku bankowości elektronicznej w Polsce 46
3.2. Bezpieczeństwo w obrocie elektronicznym 51
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w systemie w home bankingu 54
3.4. Podpis elektroniczny 59
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL 71