Prace dyplomowe z dziedziny: Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Systemy Zarządzenia Kryzysowego województwa opolskiego

praca dyplomowa z bezpieczeństwa wewnętrznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Sytuacja kryzysowa 4
1.1. Definicje sytuacji kryzysowych 4
1.2. Typy sytuacji kryzysowych 7
1.3. Etapy sytuacji kryzysowych 12
1.4. Uczestnicy sytuacji kryzysowych 16
Rozdział 2. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysem 23
2.1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie 23
2.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne 27
2.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej 30
2.4. Zarządzanie kryzysem 33
2.5. Zadania i kompetencje administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych 35
Rozdział 3. Zarządzanie kryzysem w województwie opolskim 39
3.1. Województwo opolskie – charakterystyka, zagrożenia. 39
3.2. Struktury organizacyjne do zwalczania stanów nadzwyczajnych 42
3.3. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 45
3.4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych 55
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Systemy Zarządzenia Kryzysowego dla wybranego powiatu

Wstęp 3
Rozdział 1. Sytuacja kryzysowa 5
1.1. Definicje sytuacji kryzysowych 5
1.2. Typy sytuacji kryzysowych 9
1.3. Etapy sytuacji kryzysowych 15
1.4. Uczestnicy sytuacji kryzysowych 20
Rozdział 2. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysem 28
2.1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie 28
2.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne 33
2.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej 37
2.4. Zarządzanie kryzysem 41
2.5. Zadania i kompetencje administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych 43
Rozdział 3. Zarządzanie kryzysowe w świetle literatury przedmiotu 47
3.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 48
3.2. Geneza zarządzania kryzysem 54
3.2.1. Klasyfikacja kryzysów 55
3.2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 58
3.2.3. Źródła i skutki kryzysów 60
Rozdział 4. Zarządzanie kryzysem w Powiecie Krośnieńskim 65
4.1. Powiat Krośnieński – charakterystyka, zagrożenia 65
4.2. Struktury organizacyjne do zwalczania stanów nadzwyczajnych 71
4.3. Organizacja zadań uczestników działań ratowniczych 72
4.4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Załącznik 83

Rola środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. Geneza środków zaufania i bezpieczeństwa w Europie 4
1. Rys historyczny 4
2. Narodziny i instytucjonalizacja KBWE 10
3. Struktury i instytucje OBWE 14
4. Uzgodnienie środków budowy zaufania 20
ROZDZIAŁ 2. Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa narzędziem budowy bezpieczeństwa globalnego 23
1. Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe na obszarze KBWE/OBWE 23
ROZDZIAŁ 3. Europejska Tożsamość w zakresie Bezpieczeństwa i Obrony 34
3.1. Powstanie ESDI 34
3.2. Wpływ układu sił międzynarodowych na powstanie ESDI 35
3.3. ESDI w dyskursie Unii Europejskiej 41
3.4. ESDI w strukturach NATO 45
3.5. ESDI w strukturach UZE 49
3.6. Francuska wizja ESDI 52
ROZDZIAŁ 4. Strategia bezpieczeństwo Polski 65
4.1. Przyszłość ESDI a bezpieczeństwo Polski 65
4.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82

Sytuacja kryzysowa na przykładzie Agory w aferze Rywin Gate

WSTĘP
ROZDZIAŁ I: PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
1. Public relations.
1.1. Definicje public relations.
1.2. Cele i rola public relations.
2. Sytuacja kryzysowa.
2.1. Definicje sytuacji kryzysowych.
2.2. Typy sytuacji kryzysowych.
2.3. Etapy sytuacji kryzysowych.
2.4. Udziałowcy sytuacji kryzysowych.
3. Sytuacja kryzysowa a public relations.
3.1. Sytuacja kryzysowa z punktu widzenia public relations.
3.2. Rola opinii publicznej.
3.3. Plany działań w sytuacjach kryzysowych.
3.4. Działania w trakcie sytuacji kryzysowej
ROZDZIAŁ II: AGORA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
1. Spotkanie Rywina z Rapaczyńską
2. Spotkanie Rywina z Michnikiem
3. Obraz propozycji korupcyjnej w mediach
4. Sejmowa komisja śledcza
5. Raport Anity Błochowiak
ROZDZIAŁ III: SYTUACJA KRYZYSOWA A POZYCJA, WIZERUNEK, REPUTACJA FIRMY.
1. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.
2. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w innych cywilizowanych krajach
3. Wpływ afery Rywina na reputację, wizerunek i pozycje Agory.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Stanowisko UE a kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego

WSTĘP 2
I. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4
1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 5
2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 14
3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 19
3.1. Koncepcja OBWE 21
3.2. Koncepcja NATO 25
II. Działania UE w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego 30
1. Rola Unii Europejskiej i UZE 30
2. Rola OBWE 36
III. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa. 45
3.1. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 58
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 66

Ograniczenia praw i wolności jednostki w stanach nadzwyczajnych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI 5
1.1. DEFINICJA I ISTOTA WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI 5
1.2. WOLNOŚĆ A PRAWA JEDNOSTKI 13
ROZDZIAŁ II. STANY NADZWYCZAJNE I ICH RODZAJ 20
2.1. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PORZĄDEK, OCHRONA ŚRODOWISKA 20
2.2. TYPY STANÓW NADZWYCZAJNYCH 27
2.3. STANY NADZWYCZAJNE JAKO SYTUACJE AKTUALIZUJĄCE WYMÓG OCHRONY WARTOŚCI 30
ROZDZIAŁ III. ANALIZA STANU PRAWNEGO 34
ZAKOŃCZENIE 45
BIBLIOGRAFIA 46

Problemy bezpieczeństwa w ruchu turystycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Historyczne i organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu turystycznym 6
1.1. Bezpieczeństwo jako kategoria obiektywna i subiektywna 6
1.2. Prawne podstawy bezpieczeństwa w turystyce 20
1.3. Początki funkcjonowania badanego obiektu 23
1.4. Historyczne zagrożenia bezpieczeństwa w badanym obiekcie 32
Rozdział II. Rozwój ruchu turystycznego w badanym obiekcie 34
2.1. Statutowe cele i zadania w zakresie turystyki 34
2.2. Formy działalności turystycznej 36
2.3. Struktura usług turystycznych 37
2.4. Segmentacja klientów 38
2.5. Nietypowe imprezy 39
2.6. Obsługa osób niepełnosprawnych 40
Rozdział III. Zagrożenia i stosowane zabezpieczenia 41
3.1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa 41
3.1. Zagrożenia obecnie występujące w badanym obiekcie 42
3.2. Zabezpieczenia techniczne 45
3.3. Zabezpieczenia organizacyjne 47
3.3. Rola dozoru i pracowników 49
Zakończenie 53
Piśmiennictwo 56
Prasa 58
Przepisy i normy prawne 59
Spis tabel 60
Spis rysunków 61

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE 5
1.1. Rys historyczny pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 5
1.2. Waga pośrednictwa w ubezpieczeniach na życie 17
1.3. Prawne regulacje pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 31
ROZDZIAŁ 2. PRAWNE REGULACJE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W POLSCE 38
2.1. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego do roku 1939 38
2.2. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1949 do 1984 39
2.3. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1984 do 1990 40
2.4. Regulacje pośrednictwa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku 41
2.5. Odrębna regulacja w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku 42
ROZDZIAŁ 3. AGENT UBEZPIECZENIOWY JAKO REPREZENTANT INTERESÓW KLIENTA 60
3.1. Pojęcie i status prawny agenta ubezpieczeniowego 60
3.2. Czynności związane z uzyskaniem statusu agenta 66
3.3. Pozycja agenta na rynku ubezpieczeniowym 70
3.4. Umowa agencyjna i pełnomocnictwo 73
3.5. System motywacji agentów ubezpieczeniowych 76
3.6. Udział agenta w ogólnej składce przypisanej brutto 79
Zakończenie 82
Bibliografia 85
Spis rysunków 90
Spis tabel 91