Prace dyplomowe z kierunku: Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Instytucja dowodu osobistego i ewidencjonowania ludności w różnych krajach

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PAŃSTWO A OBYWATEL 3
1.1. Państwo i obywatel- zakres pojęciowy 3
1.2. Historia kontroli ewidencji ludności 7
1.3. Kontrola państwa wobec obywateli 11
1.3.1. W systemach demokratycznych 11
1.3.2. W systemach niedemokratycznych 19
ROZDZIAŁ II. EWIDENCJONOWANIE LUDNOŚCI ORAZ INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 22
2.1. Rys historyczny 22
2.2. Istota obowiązku meldunkowego 23
2.2.1. Nadawanie nr ewidencyjnego PESEL 26
2.3. Obowiązek posiadania dowodu osobistego 28
2.3.1. Odpłatność za dowód osobisty 30
2.3.2. Sankcje karne z tytułu uchylania się od obowiązku posiadania dowodu osobistego 31
2.4. Źródła informacji dotyczących ludności 31
2.4.1. Powszechne spisy ludności 31
2.4.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 37
ROZDZIAŁ III. EWIDENCJA LUDNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH 41
3.1. Ewidencja ludności w USA 41
3.1.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 41
3.1.2. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 42
3.1.3. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 44
3.2. Ewidencja ludności w Szwecji 44
3.2.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 44
3.2.3. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 47
3.2.4. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 47
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52

Ewolucja polityki bezpieczeństwa państw grupy wyszechradzkiej

Wstęp
Rozdział I.
Transformacja polityczna i gospodarcza Polski, Czech, Słowacji i Węgier po 1989 roku.
1. Polska
2. Czechy i Słowacja
3. Węgry
Rozdział II.
Reorientacja polityki zagranicznej Grupy Wyszehradzkiej (1989-1991)
1. Jesień Ludów
2. Stosunki dwustronne oraz współpraca regionalna
3. Rozpad RWPG i Układu Warszawskiego.
4. Kierunek „zachodni” w polskiej polityce zagranicznej – USA
5. Kierunek „wschodni” w polskiej polityce zagranicznej – ZSRR
Rozdział III.
Integracja z NATO
Rozdział IV.
Państwa Europy Środkowej wobec polityki obronnej Unii Europejskiej.
1. Współpraca z UZE
2. Stanowisko w sprawie ESDP
Rozdział V.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec nowych wyzwań
1. Stanowisko w sprawie interwencji NATO w Jugosławii (1999 rok).
2. Udział w misjach pokojowych NATO i UE (IFOR, SFOR, misje petersberskie UZE i UE).
3. Stanowisko w sporach między USA a UE.
4. Udział w koalicji antyterrorystycznej
Zakończenie
Bibliografia

Rola terroryzmu w ewolucji konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Wstęp 4
Rozdział I Istota terroryzmu 7
1.1. Definiowanie terroryzmu 7
1.2. Początki terroryzmu 15
1.3. Stereotyp terroryzmu 18
1.4. Internacjonalizacja terroryzmu 21
Rozdział II Państwo wobec terroryzmu 31
2.1. Represyjna działalność aparatu państwowego 31
2.2. Ruchy społeczne 37
2.3. Nowa wojna z terroryzmem 40
2.4. Terroryzm w świetle opinii publicznej 46
Rozdział III Konflikt palestyńsko- izraelski jako jeden z problemów politycznych dzisiejszego świata 54
3.1. Palestyna w konflikcie 54
3.1.1. Historia Palestyny 54
3.1.2. Wybrane palestyńskie organizacje terrorystyczne 62
3.2. Izrael w konflikcie 66
3.2.1. Historia Izraela 66
3.2.2. Działania wojenne Izraela 71
3.3. Dżihad w konflikcie palestyńsko- izraelskim 76
Rozdział IV Religia i terroryzm w konflikcie palestyńsko- izraelskim 79
4.1. Religia a terroryzm 79
4.2. Fundamentalizm religijny jako ideologia konfliktu 86
4.3. Żydowscy i muzułmańscy fundamentaliści przeciwko pokojowi 88
4.4. Fundamentalizm religijny jako upolitycznienie religii 90
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis rysunków 107
Spis schematów 108
Spis fotografii 109

Bezpieczne rozpowszechnianie danych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I SYSTEMÓW 4
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.2. Metody i środki ochrony danych 11
1.3. Modele bezpieczeństwa 18
1.4. Podpisy cyfrowe 20
ROZDZIAŁ II.
WYKORZYSTANIE I RODZAJE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POLSKIEJ BANKOWOŚCI 25
2.1. Etapy rozwoju systemów informatycznych w bankowości 25
2.2. Wpływ systemów informatycznych na rozwój działalności bankowej 32
2.3. Specyfika informatycznych systemów bankowych 37
2.4. Charakterystyka typowego systemu bankowego 41
ROZDZIAŁ III.
KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Struktura rynku bankowości elektronicznej w Polsce 46
3.2. Bezpieczeństwo w obrocie elektronicznym 51
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w systemie w home bankingu 54
3.4. Podpis elektroniczny 59
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL 71

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I Rozliczenia transakcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 4
1.1. Istota rozliczeń pieniężnych 4
1.2. Organizacja systemu rozliczeń dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 7
1.3. Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie 14
ROZDZIAŁ II Karty płatnicze 22
2.1. Istota plastikowego pieniądza 22
2.1.1. Historia narodzin i rozwoju karty płatniczej na świecie 23
2.1.2. Historia kart płatniczych w Polsce 25
2.2. Klasyfikacja kart płatniczych. 29
2.3. Dodatkowe usługi świadczone użytkownikom kart 33
ROZDZIAŁ III Zasady funkcjonowania systemów płatności kartą 35
3.1. Główne systemy kart płatniczych i ich istota 35
3.2. Transakcje z użyciem kart – strony, przebieg rozliczeń transakcji 40
3.3. Korzyści z kart płatniczych 48
3.4. Prawne aspekty zapłaty kartą płatniczą 49
3.4.1. Umowa o emisję kart płatniczych 51
3.4.2. Umowa o wydanie karty płatniczej 52
3.4.3. Umowa między wydawcą a akceptantem zapłaty kartą płatniczą 54
3.4.4. Umowa między posiadaczem karty płatniczej a akceptantem 55
3.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotów uczestniczących w systemie płatności kartą płatniczą 56
3.5.1. Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej 56
3.5.2. Odpowiedzialność akceptanta zapłaty elektronicznym instrumentem
płatniczym 59
3.5.3. Odpowiedzialność wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych 60
ROZDZIAŁ IV Bezpieczeństwo transakcji wykonywanych kartami płatniczymi 64
4.1. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 64
4.2. Niebezpieczeństwa ukryte w kartach płatniczych 67
4.2.1. Przestępstwa związane z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 71
4.2.2. Zapobieganie przestępstwom związanych z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 75
4.3. Bezpieczeństwo transakcji przy użyciu kart płatniczych 79
4.3.1. Bezpieczeństwo w komunikacji internetowej 79
4.3.2. Bezpieczeństwo w trakcie transakcji przy użyciu bankomatu 91
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 104

Przestępczość zorganizowana a rynek pracy

praca dyplomowa z kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wstęp 3
Rozdział I. Przestępczość zorganizowana 7
1. Istota przestępczości zorganizowanej 7
1.1. Definicja zorganizowanej przestępczości 7
1.2. Powstanie i rozwój przestępczości zorganizowanej. 10
1.3. Struktura i składy osobowe organizacji przestępczych. 11
2. Współpraca zorganizowanych grup przestępczych. 15
2.1. Cele i przyczyny współpracy zorganizowanych grup przestępczych 15
2.2. Zakres i metody współpracy zorganizowanych grup przestępczych. 17
2.3. Przykłady współpracy zorganizowanych grup przestępczych. 23
3. Rywalizacja zorganizowanych grup przestępczych 25
3.1. Cele i przyczyny rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 25
3.2. Zakres i metody rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 27
3.3. Wybrane przykłady rywalizacji zorganizowanych grup przestępczych. 29
4. Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 31
4.1. Rola i zadania Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. 31
4.2. Skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej 32
5. Podsumowanie rozdziału I 34
Rozdział II. Polski rynek pracy 37
1. Rynek pracy a polityka państwa 37
1.1. Rynek pracy – podmioty państwowej polityki 37
1.2. Polityka państwa i jej finansowanie na rynku pracy 42
2. Instytucje rynku pracy 45
3. Deregulacja i elastyczność rynku pracy 51
3.1. Elastyczność rynku pracy 51
3.2. Obszary deregulacji rynku pracy 52
3.3. Bezrobocie w Polsce 54
4. Podsumowanie rozdziału II 58
Rozdział III. Metodologia badań własnych 60
1. Cel badań 60
2. Problemy badawcze 61
3. Hipotezy badawcze 65
4. Metody badawcze 68
5. Organizacja badań własnych 74
6. Podsumowanie rozdziału III 75
Rozdział IV. Przestępczość zorganizowana i polski rynek pracy w świetle przeprowadzonych badań 76
1. Analiza wyników badań 76
2. Wnioski 95
3. Podsumowanie rozdziału IV 97
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel i rysunków 104
Załączniki 106

Systemy Zarządzenia Kryzysowego województwa opolskiego

praca dyplomowa z bezpieczeństwa wewnętrznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Sytuacja kryzysowa 4
1.1. Definicje sytuacji kryzysowych 4
1.2. Typy sytuacji kryzysowych 7
1.3. Etapy sytuacji kryzysowych 12
1.4. Uczestnicy sytuacji kryzysowych 16
Rozdział 2. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysem 23
2.1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie 23
2.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne 27
2.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej 30
2.4. Zarządzanie kryzysem 33
2.5. Zadania i kompetencje administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych 35
Rozdział 3. Zarządzanie kryzysem w województwie opolskim 39
3.1. Województwo opolskie – charakterystyka, zagrożenia. 39
3.2. Struktury organizacyjne do zwalczania stanów nadzwyczajnych 42
3.3. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 45
3.4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych 55
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Systemy Zarządzenia Kryzysowego dla wybranego powiatu

Wstęp 3
Rozdział 1. Sytuacja kryzysowa 5
1.1. Definicje sytuacji kryzysowych 5
1.2. Typy sytuacji kryzysowych 9
1.3. Etapy sytuacji kryzysowych 15
1.4. Uczestnicy sytuacji kryzysowych 20
Rozdział 2. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysem 28
2.1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie 28
2.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne 33
2.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej 37
2.4. Zarządzanie kryzysem 41
2.5. Zadania i kompetencje administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych 43
Rozdział 3. Zarządzanie kryzysowe w świetle literatury przedmiotu 47
3.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 48
3.2. Geneza zarządzania kryzysem 54
3.2.1. Klasyfikacja kryzysów 55
3.2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 58
3.2.3. Źródła i skutki kryzysów 60
Rozdział 4. Zarządzanie kryzysem w Powiecie Krośnieńskim 65
4.1. Powiat Krośnieński – charakterystyka, zagrożenia 65
4.2. Struktury organizacyjne do zwalczania stanów nadzwyczajnych 71
4.3. Organizacja zadań uczestników działań ratowniczych 72
4.4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Załącznik 83

Rola środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. Geneza środków zaufania i bezpieczeństwa w Europie 4
1. Rys historyczny 4
2. Narodziny i instytucjonalizacja KBWE 10
3. Struktury i instytucje OBWE 14
4. Uzgodnienie środków budowy zaufania 20
ROZDZIAŁ 2. Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa narzędziem budowy bezpieczeństwa globalnego 23
1. Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe na obszarze KBWE/OBWE 23
ROZDZIAŁ 3. Europejska Tożsamość w zakresie Bezpieczeństwa i Obrony 34
3.1. Powstanie ESDI 34
3.2. Wpływ układu sił międzynarodowych na powstanie ESDI 35
3.3. ESDI w dyskursie Unii Europejskiej 41
3.4. ESDI w strukturach NATO 45
3.5. ESDI w strukturach UZE 49
3.6. Francuska wizja ESDI 52
ROZDZIAŁ 4. Strategia bezpieczeństwo Polski 65
4.1. Przyszłość ESDI a bezpieczeństwo Polski 65
4.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82

Sytuacja kryzysowa na przykładzie Agory w aferze Rywin Gate

WSTĘP
ROZDZIAŁ I: PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
1. Public relations.
1.1. Definicje public relations.
1.2. Cele i rola public relations.
2. Sytuacja kryzysowa.
2.1. Definicje sytuacji kryzysowych.
2.2. Typy sytuacji kryzysowych.
2.3. Etapy sytuacji kryzysowych.
2.4. Udziałowcy sytuacji kryzysowych.
3. Sytuacja kryzysowa a public relations.
3.1. Sytuacja kryzysowa z punktu widzenia public relations.
3.2. Rola opinii publicznej.
3.3. Plany działań w sytuacjach kryzysowych.
3.4. Działania w trakcie sytuacji kryzysowej
ROZDZIAŁ II: AGORA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
1. Spotkanie Rywina z Rapaczyńską
2. Spotkanie Rywina z Michnikiem
3. Obraz propozycji korupcyjnej w mediach
4. Sejmowa komisja śledcza
5. Raport Anity Błochowiak
ROZDZIAŁ III: SYTUACJA KRYZYSOWA A POZYCJA, WIZERUNEK, REPUTACJA FIRMY.
1. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.
2. Wpływ sytuacji kryzysowej na wizerunek w innych cywilizowanych krajach
3. Wpływ afery Rywina na reputację, wizerunek i pozycje Agory.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA