Prace dyplomowe z kierunku: Bezpieczeństwo

prace z bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, międzynarodowego

Unia Europejska a bezpieczeństwo lokalne i globalne

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA I JEGO EWOLUCJA 7
1.1. DEFINICJA I RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA 7
1.2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM 11
1.3. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 22

ROZDZIAŁ II. UNIA EUROPEJSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO 30
2.1. STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA UE 30
2.2. GŁÓWNE CECHY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 33
2.3. EUROPEJSKA WSPÓLNOTA OBRONNA 49
2.4. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 51
2.5. STRATEGIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 55

ROZDZIAŁ III. POLSKA WOBEC POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 61
3.1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 61
3.2. STANOWISKA W KWESTIACH SZCZEGÓŁOWYCH 66
3.3. SPECYFIKA STANOWISKA POLSKI W KWESTII POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 72
ROZDZIAŁ IV. UNIA EUROPEJSKA A BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE 74
4.1. EUROPA-STANY ZJEDNOCZONE 74
4.2. NATO JAKO CENTRALNY OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA 79
4.3. STOSUNKI UE – NATO A ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (ESDI) 84

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS RYSUNKÓW 105

Terroryzm w turystyce międzynarodowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TERRORYZM- ISTOTA ZJAWISKA 3
1.1. Pojęcie terroryzmu 3
1.2. Terroryzm międzynarodowy i wewnętrzny 8
1.3. Terroryzm państwowy i terroryzm sponsorowany 15
1.4. Terroryzm a guerrilla 16

ROZDZIAŁ II. WPŁYW TERRORYZMU NA TURYSTYKĘ
MIĘDZYNARODOWĄ 22
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 22
2.2. Zagrożenia terroryzmem jako bariera rozwoju turystyki międzynarodowej 28

ROZDZIAŁ III. NAJWIĘKSZE ZAMACHY TERRORYSTYCZNE I ICH WPŁYW NA TURYSTYKĘ MIĘDZYNARODOWĄ 37
3.1. Trendy w terroryzmie międzynarodowym 37
3.2. Największe zamachy terrorystyczne 41
3.3. Bezpieczeństwo w turystyce 48
3.4. Państwo wobec terroryzmu 54

ZAKOŃCZENIE 56

BIBLIOGRAFIA 57

SPIS ZDJĘĆ 59

Społeczne aspekty zarządzania i reagowania kryzysowego

koncepcja pracy magisterskiej oraz jej część teoretyczna

Rozdział 1. Zarządzanie kryzysowe w literaturze przedmiotu 1
1. Pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego 1
1.1. Kryzys 1
1.2. Zagrożenia 2
1.3. Sytuacja kryzysowa 4
1.4. Zarządzanie kryzysowe 4
2. Rodzaje zagrożeń 5
2.1. Zagrożenia naturalne 5
2.2. Zagrożenia techniczne 6
2.3. Inne zagrożenia 7
3. Geneza zarządzania kryzysowego 9
4. Podstawowe założenia i zasady kierowania w sytuacjach kryzysowych 12
4.1. Fazy zarządzania kryzysowego 12
4.2. Zadania zarządzania kryzysowego 15
4.3. Plany reagowania kryzysowego i ich rodzaje 16
5. Zarządzanie kryzysowe w Polsce 18
5.1. Struktura służb związanych z zarządzaniem kryzysowym na poszczególnych szczeblach 18
5.2. Rola administracji i samorządów terytorialnych w warunkach kryzysu 22
6. Relacje między bezpieczeństwem i obronnością 25
6.1. Sposoby interpretowania zagadnienia bezpieczeństwa 25
6.2. Modele bezpieczeństwa 28

Koncepcja pracy

  1. Uzasadnienie potrzeby podjęcia badań oraz przyjęte założenia teoretyczne
  2. Przedmiot badań
  3. Cel badań
  4. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe
  5. Metoda, techniki, narzędzia badawcze
  6. Teren i organizacja badań
  7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia badawczego
  8. Projekt planu pracy
  9. Literatura

Skutki emigracji zarobkowych lekarzy dla bezpieczeństwa państwa

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Migracje międzynarodowe specjalistów wysokiej klasy- mechanizmy i uwarunkowania 3
1.1. Istota i pojęcie migracji 3
1.2. Międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego 6
1.3. Przesłanki migracji polskich specjalistów 8

Rozdział 2. Migracje zagraniczne polskiego personelu 12
2.1. Migracje zagraniczne Polaków 12
2.2. Migracje zagraniczne pracowników służby zdrowia 15

Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego

Wstęp 3

Rozdział I. Maghreb – istota pojęcia 5
1.1. Historia i kraje Maghrebu 5
1.1.1. Maroko 11
1.1.2. Algieria 14
1.1.3. Sahara Hiszpańska 16
1.1.4. Sahara Algierska 18
1.1.5. Tunezja 21
1.1.6. Libia 24
1.2. Wspólnota języka, religii, kultury 26

Rozdział II. Nacjonalistyczna idea Wielkiego Maghrebu 30
2.1. Koncepcja Wielkiego Maghrebu 30
2.2. Idea Wielkiego Maghrebu 33

Rozdział III. Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego 38
3.1. Sytuacja w Maghrebie 38
3.1.1. Sytuacja polityczna 39
3.1.2. Sytuacja gospodarczo-społeczna 41
3.2. Przemiany w Maghrebie 42
3.2.1. Przemiany polityczne 43
3.2.2. Przemiany gospodarczo-społeczne 44
3.2.3. Przemiany a procesy adaptacyjne 45
3.3. Bezpieczeństwo i stabilizacja 47
3.3.1. Zachód jako promotor przemian 48
3.3.2. Wpływ przemian 51
3.4. Podsumowanie 52

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis rysunków 58

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Wstęp

Rozdział I. Korupcja – zagadnienia ogólne
1. Pojęcie korupcji
2. Rodzaje korupcji
3. Źródła korupcji

Rozdział II. Obszary szczególnie narażone na korupcję
1. Korupcja w administracji
2. Korupcja w sądownictwie
3. Korupcja w służbie zdrowia
4. Korupcja w zamówieniach publicznych
5. Korupcja polityczna

Rozdział III. Powołanie, organizacja i cele Centralnego Biura Antykorupcyjnego
1. Geneza Centralnego Biura Antykorupcyjnego
2. Powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego
3. Organizacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego
4. Ustawowe zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego
5. Kodeks etyki funkcjonariusza CBA

Rozdział IV. Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego
1. CBA jako instytucja kontrolna
2. Rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw
2.1. Działania operacyjno-śledcze
2.2. Działania kontrolne
2.3. Przykłady prowadzonych działań kontrolnych
3. Dotychczasowa działalność CBA w opinii społecznej

Zakończenie
Bibliografia

Analiza i ocena zabezpieczeń bankowości elektronicznej

WSTĘP 3
1. GENEZA I ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 5
1.1. Pojęcia bankowości elektronicznej 5
1.2. Historia rozwoju bankowości elektronicznej na świecie z uwzględnieniem realizowanych strategii 15
1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 20
2. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRAKTYCE 26
2.1. Usługi bankowości elektronicznej 26
2.2. Formy bankowości elektronicznej 31
2.2.1. Karty bankowe 31
2.2.2. Bankowość telefoniczna 34
2.2.3. Home banking 36
2.2.4. Bankowość internetowa 37
2.2.5. Bankowość terminalowa 38
2.3. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce 40
3. KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Specyfikacja zagrożeń 46
3.2. Typologia zabezpieczeń 51
3.2.1. Kryptografia kluczy prywatnych 51
3.2.2. Kryptografia kluczy publicznych 53
3.2.3. Narzędzia zabezpieczania działalności systemów informatycznych 55
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w banku internetowym 61
3.4. Bezpieczeństwo danych 68
3.5. Zabezpieczenia w e-bankowości- zakres praktyczny 74
3.5.1. Analiza zabezpieczeń bankowości elektronicznej 74
3.5.2. Wnioski 81
PODSUMOWANIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka bezrobocia w Polsce 4
1.1. Definicje bezrobocia 4
1.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia 8
1.3. Regulacje prawne dotyczące Polskiej polityki rynku pracy 11
Rozdział II. Programy i środki przeciwdziałania bezrobociu 13
2.1. Pasywne i aktywne programy przeciwdziałaniu bezrobociu 13
2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 16
Rozdział. III. Rozwiązywanie problemu bezrobocia w powiecie piaseczyńskim 19
3.1. Bezrobocie jako jeden z głównych problemów społecznych w powiecie
piaseczyńskim 19
3.2. Rodzaje aktywizacji bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie 24
3.2.1. Szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych 24
3.2.2. Staże 29
3.2.3. Pożyczki dla bezrobotnych na utworzenie nowych miejsc pracy 30
3.2.4. Programy specjalne dla grup szczególnego ryzyka 32
3.3. Inne formy aktywizacji bezrobotnych 37
3.3.1. Roboty publiczne i prace interwencyjne 37
3.3.2. Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 38
Zakończenie 42
Bibliografia 44
Spis tabel 46

Wypadki przy pracy jako dysfunkcja organizacyjna

Wstęp 2
Rozdział I. Pracownicy jako zasób organizacji 4
1.1. Znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji 4
1.2. Znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 6
1.3. Dysfunkcje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10
1.3.1. Stres 10
1.3.2. Mobbing 14
1.3.3. Fobie i przemoc w miejscu pracy 16
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 20
Rozdział II Istota BHP w firmie 34
2.1. Organy kontroli 34
2.2. Służby BHP 44
Rozdział III Postępowanie powypadkowe i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 50
3.1. Pojęcie wypadku przy pracy 50
3.2. Wypadki przy pracy ze względu na szkodę na osobie 54
3.3. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy 56
3.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 59
3.3.1. Obowiązki pracodawcy przy zaistnieniu wypadku 60
3.3.2. Obowiązki pracownika przy zaistnieniu wypadku 61
3.5. Postępowanie powypadkowe 62
3.5.1. Etapy postępowania 63
3.5.2. Sporządzenie protokołu 65
3.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 68
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej po Wrześniu 2001 roku

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje bezpieczeństwa 3
1.2. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 8
1.3. Koncepcje dotyczące bezpieczeństwa 12
1.4. Źródła zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa 16
1.4.1. Konflikty etniczne i nacjonalizmy 16
1.4.2. Zagrożenia militarne 20
1.4.3. Przestępczość zorganizowana 22
1.4.4. Zagrożenia ekologiczne 23
Rozdział 2. Założenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 27
2.1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 27
2.2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 35
2.3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 39
2.3.1. Koncepcja OBWE 41
2.3.2. Koncepcja NATO 43
Rozdział 3. Strategia bezpieczeństwo Polski po Wrześniu 2001 roku 45
3.1. Koncepcja ESDI 45
3.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 45
3.3. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa 48
3.4. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 55
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Streszczenie 68