Kształtowanie się bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Warunki bezpieczeństwa Unii Europejskiej 5
1. Współdziałanie z NATO 5
2. Zagrożenie terrorystyczne 19
3. Przestępczość transnarodowa i migracje ludności 26

Rozdział II. Idea wspólnego bezpieczeństwa 33
1. Początki idei 33
1.1. Wizja wszechstronnego i kooperatywnego bezpieczeństwa niepodzielnej Europy 33
1.2. Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i systemów międzynarodowych 38
1.3. Koncepcja ESDI 47
1.3.1. Formułowanie założeń ESDI 47
1.3.2. Fiasko koncepcji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony 52
2. Postanowienia Planu Solany 54

Rozdział III. Realizacja idei bezpieczeństwa unijnego 65
1. Stosunki transatlantyckie 65
2. Wspólne strategie 73
2.1. Federacja Rosyjska 73
2.2. Ukraina 76
2.3. Białoruś 78
3. Wspólne działanie 80
3.1. Przesłanki współpracy subregionalnej 80
3.2. Partnerstwo z NATO 84

Rozdział IV. Nowy system bezpieczeństwa europejskiego 90
1. Nowa instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego jako proces o zmiennej intensywności i dynamice 90
2. Mechanizm euroatlantycki 96
2.1. NATO wobec zamachów terrorystycznych w USA 96
2.2. Szczyt praski i jego decyzje 98
2.3. Kryzys NATO 101
3. Mechanizm zachodnioeuropejski 105
3.1. Budowanie organów zarządzających i sił szybkiego reagowania 105
3.2. Spory i porozumienia z NATO w sprawie ESDP 109

Zakończenie 113

Bibliografia 115