Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw 4
1. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw 5
1.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji 10
2. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw 13
3. Procesy restrukturyzacji naprawczej 15
4. Efektywność zarządzania w warunkach restrukturyzacji naprawczej 17

Rozdział II. Cele restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa 23
1. Proces transformacji przedsiębiorstw w warunkach zmian systemowych w Polsce 23
2. Restrukturyzacja naprawcza w ramach aktualnego potencjału przedsiębiorstwa 25
2.1. Usprawnienie procesu zarządzania 25
2.2. Doskonalenie organizacji pracy i produkcji 27
2.3. Wzrost jakości wyrobów 31
2.4. Doskonalenie kadr i systemu motywacyjnego 32
3. Restrukturyzacja naprawcza poprzez odchudzenie przedsiębiorstwa 35
3.1. Likwidacja ogniw nieefektywnych 36
3.2. Zagospodarowanie majątku z udziałem osób trzecich 36
3.3. Ograniczenie asortymentu i redukcja zatrudnienia 39
4. Bariery systemowe restrukturyzacji naprawczej w przedsiębiorstwie 40

Rozdział III. Restrukturyzacja naprawcza w przedsiębiorstwie X 43
1. Działalność przedsiębiorstwa 43
1.1. Geneza powstania i historia 43
1.2. Przedmiot działalności 46
1.3. Struktura organizacyjna 48
2. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa 51
3. Etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa 56
4. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa 60

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65