Autorytet nauczyciela w oczach licealistów

Wstęp 3

Rozdział I. Autorytet – zasięg i płaszczyzny pojęcia 5
1. Istota autorytetu 5
2. Kreowanie autorytetu 11
3. Respektowanie autorytetu 12
4. Miarodajność autorytetu 14
5. Autorytet i przywództwo 16

Rozdział II. Nauczyciel i autorytet nauczyciela w świetle teorii 25
1. Charakter i definicja pracy nauczyciela 25
2. Relacje między nauczycielami a uczniami 30
3. Różnice indywidualne w nauczaniu i wychowaniu 36
4. Sylwetka psychologiczna współczesnego nauczyciela 44
5. Autorytet nauczyciela 47

Rozdział III. Metodologia badań własnych 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 57
3.3. Metody, techniki, narzędzia badań 60
3.4. Organizacja, przebieg badań i dobór próby 61

Rozdział IV. Autorytet nauczyciela w oczach gimnazjalistów na przykładzie uczniów liceum w Skoczowie w świetle badań własnych 63
4.1. Wyniki badań 63
4.2. Diagnoza badań 70
4.3. Podsumowanie i wnioski 72

Zakończenie 74

Bibliografia 78

Spis rysunków 81

Spis wykresów 82

Załącznik 84