Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I Zakres i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstw 4
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 8
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 15
1.4. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19

Rozdział II Wybrane metody pomiaru płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstw 25
2.1. Płynność finansowa i wybrane metody jej pomiaru 25
2.2. Definicja i kierunki pomiaru rentowności przedsiębiorstwa 36
2.3. Znaczenie płynności finansowej i rentowności dla potrzeb zarządczych 41

Rozdział III Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa produkcyjnego RAFAKO S.A. 44
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. 44
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 50
3.2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 51
3.2.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 56
3.3. Analiza wskaźnikowa płynności i rentowności 60
3.3.1. Analiza płynności finansowej 60
3.3.2. Analiza rentowności 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i wykresów 71