Archiwa tagu: Identyfikacja strategi rozwoju na przykładzie firmy X

Identyfikacja strategi rozwoju na przykładzie firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 4
1.1. Istota zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa 4
1.2. Zakres analizy strategicznej oraz jej cele 9
1.3. Pojęcie strategii i jej podstawowe rodzaje 14
1.4. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem 25

Rozdział II. Metody analizy strategicznej i ich zastosowanie 33
2.1. Model pięciu sił Portera 33
2.2. Punktowa ocena atrakcyjności sektora 37
2.3. Macierz BCG 43

Rozdział III. Prezentacja Firmy X 53
3.1. Historia firmy 53
3.2. Przedmiot działalności 55
3.3. Misja wizja i cele strategiczne 57
3.4. Struktura organizacyjna 58
3.5. Stan i struktura zatrudnienia 59
3.6. Charakterystyka sprzedaży 62
3.7. Analiza ekonomiczno – finansowa 63
3.8. Analiza konkurencyjności – pozycja firmy na rynku a sytuacja finansowa 73

Rozdział IV. Ocena pozycji strategicznej Firmy X 76
4.1. Analiza SWOT 76
4.2. Analiza scenariuszowa 79
4.2. Identyfikacja strategii rozwoju za pomocą metody SPACE 87

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95

Wstęp

Innowacyjne modele działania, kluczowe kompetencje, organizacja wirtualna, alianse strategiczne, dekonstrukcja przedsiębiorstwa, strategia globalna, organizacja ucząca się, teoria chaosu, wartość dla akcjonariusza — fala za falą przez świat biznesu przetaczają się wciąż nowe koncepcje zarządzania, wprawiając w oszołomienie wielu menedżerów. Niektórzy usiłują dzielnie dotrzymywać kroku najnowszym trendom, żywiąc nadzieję, że wraz z kolejną falą wysforują się ze swoją firmą przed konkurentów. Inni czują się, jakby mieli zaraz utonąć pochłonięci przez rwący potok nowych, wspaniałych recept na rynkowy sukces. Wszystkich zaś gnębi ta sama myśl: że nasza wiedza z zakresu strategii i zarządzania jest fragmentaryczna, nieuporządkowana, niespójna, a nawet wewnętrznie sprzeczna.

W dziedzinie strategii roi się od rozmaitych teorii, podejść i filozofii przedstawianych każdorazowo jako klucz do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Przypomina to wielkie targowisko, na którym liczni sprzedawcy zachwalają klientom swoje pomysły. Podaż koncepcji dotyczących strategii z każdym rokiem gwałtownie wzrasta, czyniąc coraz trudniejszym uzyskanie pełnego oglądu sytuacji. Poza tym proponowane teorie niejednokrotnie się ze sobą rozmijają — bywa, że zalecają zupełnie przeciwstawne podejście do tego samego zagadnienia. Wygląda na to, że tylko nieliczne zasady odnoszące się do strategii cieszą się powszechną akceptacją, a badacze, jak dotąd, nie zdołali ustalić, które teorie są najbliższe prawdy. Nic więc dziwnego, że wielu menedżerów chętnie słucha rozmaitych guru oferujących jasne i proste przepisy na sukces. Inni natomiast przestają wierzyć w użyteczność jakichkolwiek teorii i skłaniają się ku „zdroworozsądkowemu” podejściu do kierowania przedsiębiorstwem.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty identyfikacji strategii rozwoju na przykładzie firmy X. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem: istota zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa, zakres analizy strategicznej oraz jej cele, pojęcie strategii i jej podstawowe rodzaje, wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem.

Rozdział drugi to metody analizy strategicznej i ich zastosowanie: model pięciu sił Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora oraz macierz BCG.

Rozdział trzeci to prezentacja firmy X: historia firmy, przedmiot działalności, misja wizja i cele strategiczne, struktura organizacyjna, stan i struktura zatrudnienia, charakterystyka sprzedaży, analiza ekonomiczno finansowa, analiza konkurencyjności, pozycja firmy na rynku.

Rozdział czwarty to ocena pozycji strategicznej: analiza SWOT, analiza scenariuszowa oraz identyfikacja strategii rozwoju za pomocą metody SPACE.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW.