Wywieranie wpływu na innych poprzez reklamę

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA JAKO INSTRUMENT KOMUNIKOWANIA RYNKOWEGO 5
1.1. Istota i pojęcie reklamy 5
1.2. Rola reklamy w komunikowaniu rynkowym 10
1.3. Cele reklamy 16
1.4. Funkcje komunikatu reklamowego 23

ROZDZIAŁ II. ODDZIAŁYWANIE REKLAMY NA ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE 32
2.1. Mechanizmy wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 32
2.2. Rola reklamy w procesie motywacyjnym konsumenta 36
2.3. Wpływ postaw konsumenta na odbiór komunikatu reklamowego 39
2.4. Rola cech nadawcy w oddziaływaniu na konsumenta 43

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 54
3.4. Teren i organizacja badań 55
3.5. Charakterystyka próby badawczej 56

ROZDZIAŁ IV. WPŁYW REKLAMY NA KONSUMENTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Analiza wyników badań 57
4.2. Wnioski 63

ZAKOŃCZENIE 71

BIBLIOGRAFIA 73

SPIS WYKRESÓW 77

ZAŁĄCZNIK 78