Wykup menedżerski (MBO)

Wstęp 3

Rozdział I. Wykup menedżerski (MBO) jako strategia rozwoju firmy 5
1.1. Definicja LBO 5
1.2. Istota i rodzaje MBO 9
1.3. Przebieg procesu wykupu 12

Rozdział II. Prezentacja przedsiębiorstwa STOMIL SANOK S.A. 24
2.1. Historia przedsiębiorstwa 24
2.2. Organizacja przedsiębiorstwa 27
2.3. Segmenty rynku w których działa przedsiębiorstwo 31
2.4. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 36

Rozdział III. Wykup menedżerski w przedsiębiorstwie STOMIL SANOK S.A. 43
3.1. Prezentacja wyników finansowych przed wykupem menedżerskim 43
3.2. Wykup menedżerski w przedsiębiorstwie 46
3.3. Prezentacja wyników finansowych po wykupie menedżerskim 49
3.4. Analiza finansowa przed i po MBO oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 52

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis schematów 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71

Wstęp

W dobie powszechnej globalizacji zjawisko rozwoju firm poprzez fuzje i przejęcia stało się bardzo popularne. Do szczególnie ciekawych form przejęcia zaliczamy transakcje wykupów, w tym m.in. wykupu menadżerskiego (MBO). Jest to forma bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, ale także i w Polsce powoli zaczyna się ona coraz bardziej rozpowszechniać. Jest to dobry sposób na spełnienie marzeń o prowadzeniu własnego biznesu dla osób, które nie posiadają dużego kapitału, za to nie brak im dobrych pomysłów. Przykładem transakcji typu MBO na polskim rynku był wykup firmy STOMIL SANOK S.A. przez kadrę menedżerską od funduszy inwestycyjnych będących dotychczasowymi akcjonariuszami spółki.

Ponieważ wykup menedżerski przeprowadzony w STOMIL SANOK był pierwszym przykładem takiej transakcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w niniejszej pracy postanowiono skupić się na zbadaniu tej właśnie spółki.

Teza pracy brzmiała: Wykup menadżerski sposobem na uratowanie firmy przed bankructwem.

Praca miała na celu udowodnienie tezy oraz przybliżenie transakcji zwanych wykupami menadżerskimi. Celem szczegółowym była analiza wykupu menedżerskiego przeprowadzonego w spółce STOMIL SANOK S.A.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi część teoretyczną, natomiast rozdział drugi i trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano problematykę wykupu menedżerskiego jako strategii rozwoju firmy. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia nabycia lewarowanego oraz wykupu menedżerskiego. Omówiono rodzaje wykupów menedżerskich. oraz przedstawiono schemat transakcji wykupu. Przedstawiono także przebieg procesu wykupu.

W rozdziale trzecim dokonano prezentacji przedsiębiorstwa STOMIL SANOK S.A. Na wstępie rozważań przedstawiono historię oraz organizację przedsiębiorstwa. Następnie ukazano segmenty rynku na którym działa przedsiębiorstwo oraz przedmiot działalności spółki.

W rozdziale trzecim przedstawiono wykup menedżerski w przedsiębiorstwie STOMIL SANOK S.A. Na wstępie analizy zaprezentowano wyniki finansowe przed wykupem menedżerskim. Następnie omówiono transakcję wykupu menedżerskiego przeprowadzoną w analizowanej spółce. W kolejnej części zaprezentowano wyniki finansowe po wykupie menedżerskim. Na koniec dokonano analizy przeprowadzonej transakcji MBO na wyniki finansowe analizowanej spółki.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne spółki STOMIL SANOK S.A. pochodzące m. in. z raportów oraz sprawozdań finansowych.