Prace dyplomowe z dziedziny: Socjologia

prace dyplomowe z socjologii

Bezrobocie jako przyczyna wykluczenia społecznego

Wstęp 3
Rozdział I. Bezrobocie jako zjawisko społeczno- ekonomiczne 5
1.1. Bezrobocie, definicja i rodzaje 5
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny 15
1.3. Ekonomiczne, społeczne, psychologiczne skutki bezrobocia 18
Rozdział II. Formy przeciwdziałania bezrobociu 27
2.1. Pomoc społeczna dla bezrobotnego 27
2.2. Polityka wobec problemu bezrobocia 37
Rozdział III. Metodyczne założenia badań własnych 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Teren i organizacja badań 55
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 61
4.1. Charakterystyka badanej grupy 61
4.2. Sytuacja ekonomiczno-socjalna bezrobotnych 66
4.3. Wpływ bezrobocia na postawę bezrobotnego 70
4.4. Wpływ bezrobocia na uczestnictwo w kulturze oraz sposób spędzania czasu wolnego bezrobotnego 73
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis wykresów 82
Aneks 83

Singiel – samotność z wyboru?

Wstęp

Rozdział I. Rodzina jako podstawowe forma życia społecznego
1. Rodzina – ujęcie definicyjne
2. Rodzaje i typy rodzin
3. Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny
4. Funkcje rodziny
5. Związek kohabitacyjny i małżeństwa bez dzieci

Rozdział II. Wartości młodego pokolenia
1. Pojęcie, typy, rodzaje, i czynniki uwarunkowania wartości preferowanych przez młodzież
2. System wartości młodego pokolenia  i jego przemiany
3. Wartości preferowane przez młodzież

Rozdział III. Singiel – diagnoza zjawiska
1. Singiel – pojęcie i próba definicji
2. Problematyka samotności towarzysząca singlom
3. Kultura i tożsamość singla

Rozdział IV. Funkcjonowanie  singla  w czasach współczesnych
1. Problematyka, cel i przedmiot badania
2. Problemy i hipotezy badań  naukowych
3. Zmienne i wskaźniki
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Organizacja i teren badań

Rozdział V. Omówienie  wyników  badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wpływ reklamy na model życia rodzinnego

Wstęp 1
Rozdział 1. Rodzina w społeczeństwie. 2
1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne. 4
1.2. Funkcje rodziny. 13
1.3. Formy życia rodzinnego. 14
1.4. Rodzina w Polsce. 24
Rozdział 2. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 28
2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 28
2.2. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 32
2.3. Oddziaływanie reklamy na rodzinę. 34
Rozdział 3. Model współczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych. 36
3.1. Rola kobiety. 36
3.2. Obraz małżeństwa i rodziny. 48
3.3. Postawy społeczeństwa wobec reklamy. 53
Rozdział 4. Rodzina w reklamie ? obraz czy kształtowanie postaw. 63
Zakończenie. 69
Bibliografia. 71

Telewizja jako najważniejszy nośnik kultury masowej

Wstęp 1
Rozdział 1. Kultura masowa a życie społeczne. 5
1.1. Style kultury. 6
1.2. Pojęcie kultury masowej. 9
1.3. Homogenizacja kultury masowej a poziom kultury 12
1.4. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 13
1.5. Wzory osobowe. 18
1.6. Demokratyczne medium – telewizja. 19
Rozdział 2. Dlaczego oglądamy telenowele. 26
2.1. Serial telewizyjny jako wytwór kultury. 32
2.2. Postmodernizm w telewizji. 38
2.3. Mit i powtarzalność podstawą schematu telenowel. 43
Rozdział 3. Przekazy masowe a wartości społeczne. 47
3.1. Znaczenie analizy zawartości. 47
3.2. Tradycje analizy zawartości. 48
3.3. Sporne kwestie analizy zawartości. 50
3.4. Tekst kultury i jego znaczenia. 53
3.5. Treści mediów jako informacja. 55
3.6. Płaszczyzny socjologicznej analizy zawartości. 57
3.7. Ogólna struktura przekazów masowych. 60
3.7.1. Perspektywy ideologiczne. 61
3.7.2. Gatunki medialne. 63
3.7.3. Wiadomości dziennikarskie. 65
3.7.4. Bohaterowie i czarne charaktery. 67
3.8. Przekazy masowe jako projekcje dominujących wartości społecznych. 69
3.9. Problem relacji rzeczywistość ? odbicie. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 76

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I. Bezrobocie młodzieży w Polsce 3
1.1. Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy. 3
1.1.1. Poziom i stopa bezrobocia 3
1.1.2. Struktura bezrobocia młodzieży 4
1.1.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 5
1.1.4. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 6
1.1.5. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy 7
1.1.6. Bezrobocie wśród absolwentów 8
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny. 17
1.2.1. Znaczenie bezrobocia 17
1.2.2. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania 24
1.3. Przyczyny bezrobocia młodzieży. 29
Rozdział II. Sytuacja na rynku pracy w krajach UE. 33
2.1. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 33
2.2. Struktura bezrobocia w UE. 37
Rozdział 3. Ochrona interesów pracowniczych w świetle integracji z Unią Europejską 42
3.1. Ochrona młodych pracowników 42
3.2. Europejska Strategia Zatrudnieniowa 43
3.3. Organizacje pracodawców w UE 49
3.4. Europejski Fundusz Socjalny 51
Zakończenie 54
Bibliografia 57

Ruch Zielonych w systemie III Rzeczypospolitej w świetle pisma Zielone Brygady

Wstęp 1
Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej. 4
1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne. 4
1.2. Geneza ruchu społecznego. 6
1.3. Definicja ruchu społecznego. 7
1.4. Teoria ruchów społecznych. 14
1.5. Teoria zachowań zbiorowych. 16
Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce. 24
2.1. Kształtowanie się świadomości ekologicznej Polaków. 24
2.2. Poziom świadomości zagrożeń ekologicznych w społeczeństwie polskim. 29
2.3. Geneza ruchu ekologicznego w Polsce. 38
2.4. Lata osiemdziesiąte XX wieku początkiem aktywności polskiego ruchu ekologicznego. 43
Rozdział 3. ?Zieloni? na polskiej scenie publicznej i ich ideologia. 60
3.1. Szkic monograficzny miesięcznika ?Zielone Brygady?. 60
3.2. Zieloni a polityka. 64
3.2.1. Ekologiczne inicjatywy polityczne. 64
3.3. ?Zieloni” w wyborach. 72
3.3.1. Pierwsze wolne wybory parlamentarne. 72
3.3.2. Wybory parlamentarne 1993 roku. 77
3.4. Zieloni w III Rzeczypospolitej. 80
3.4.1. Rozwój ruchu po roku 1989. 80
3.4.2. Polski Klub Ekologiczny. 84
3.4.3. Liga Ochrony Przyrody. 85
3.4.4. Federacja Zielonych. 88
3.5. Dojrzewanie ruchu ekologicznego. 91
3.6. Polski ruch ekologiczny w perspektywie teoretycznej. 94
3.6.1. Polscy Zieloni jako ruch społeczny. 94
3.6.2. Polski ruch ekologiczny jako nowy ruch społeczny. 98
Zakończenie. 104
Bibliografia. 108

Naśladownictwo społeczne w małych grupach

Wstęp
1. Teoretyczne ramy problematyki z socjologicznego punktu widzenia.
1.1 Istota potrzeb konsumpcyjnych
1.2 Wpływy społeczne na potrzeby konsumenckie
1.3 Postawy ludzkie i ich związek z zachowaniem konsumenta.
2. Motywacja jako przedmiot kształtujący zachowania ludzkie w ujęciu marketingowym.
2.1 Definicje marketingu.
2.2 Czynniki kształtujące zachowania ? potrzeby ogólne i konsumenckie
2.3 Podstawowe ujęcia teorii uczenia się
2.4 Ocena motywacji w kontekście podstawowej grupy społecznej
3. Naśladownictwo społeczne jako inspirator zachowań konsumpcyjnych
3.1 Istota i zakres naśladownictwa w konsumpcji
3.2 Formy i zakres naśladownictwa
3.3 Liderzy opinii
Zakończenie
Bibliografia

Kobieta na rynku pracy

Wstęp
Rozdział I
UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE KOBIET NA RYNKU PRACY
1.1. Rys historyczny walki kobiet o równouprawnienie w dziedzinie edukacji
i na rynku pracy
1.2. Kobieta na rynku pracy
1.3. Edukacja kobiet jako szansa zniesienia dysproporcji na rynku pracy
Rozdział II
PRAWNO ? POLITYCZNE CZYNNIKI ZAISTNIENIA KOBIET NA RYNKU PRACY
2.1. Instrumenty prawne
2.2. Działania państwa
Rozdział III
KOBIETA MANAGER
3.1. Płeć mózgu jako determinanta osiągnięć w biznesie
3.2. Władza interpersonalna
3.3. Różnice w sposobie komunikowania się kobiet i mężczyzn managerów
3.4. Kobiecy styl kierowania jako nowa propozycja dla innowacyjnych organizacji
Zakończenie
Bibliografia

Socjologiczne aspekty procesu budowania strategii rozwoju wiejskich społeczności lokalnych

Wstęp 2
Rozdział 1. Społeczność lokalna w świetle badań socjologicznych. 5
1.1. Kierunki rozwoju badań nad społecznościami lokalnymi. 5
1.2. Kluczowe pojęcia. 12
1.3. Obecna sytuacja polskiej wsi 24
1.4. Przykład badań socjologicznych dotyczących społeczności wiejskiej w regionie południowo-wschodniej Polski. 29
Rozdział 2. Podstawy rozwoju regionalnego. 39
2.1. Warunki i czynniki rozwoju środowiska lokalnego. 39
2.2. Społeczne uwarunkowania rozwoju. Partycypacja społeczna. 44
2.3. Polityka regionalna jako instrument programowania rozwoju. 55
Rozdział 3. Strategia rozwoju i jej zakres pojęciowy 60
3.1. Istota i znaczenie planowania strategicznego 60
3.2. Metody budowania strategii rozwoju. 70
3.3. Etapy procesu budowania strategii. 73
3.4. Miejsce strategii rozwoju gminy w systemie planowania strategicznego kraju. 78
3.5. Strategia jako instrument aktywizacji społeczności lokalnych. 81
Rozdział 4. Doświadczenia z prac nad strategią. Przykład ?Doliny Strugu? 91
4.1. Charakterystyka położenia geograficzno-ekonomicznego 91
4.2. Stan, struktura i dynamika rozwoju liczby ludności 103
4.3. Charakterystyka potrzeb i możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy 105
4.4. Kierunki strategiczne rozwoju 111
Zakończenie 119
Literatura 121

Samobójstwa jako problem społeczny

Wstęp 2
Rozdział 1. Samobójstwo jako problem społeczny. 5
1.1. Samobójstwo – problem różnych dziedzin nauki. 5
1.2. Stosunek Kościoła do problemu samobójstwa. 8
1.2. Samobójstwo w świetle statystyk 22
Rozdział 2. Mity a fakty. 30
2.1. Czym jest samobójstwo? 33
2.2. Przyczyny samobójstw. 35
Rozdział 3. Społeczeństwo a samobójstwo. 52
3.1. Czynniki ryzyka. 52
3.2. Samobójstwo w innych społeczeństwach. 59
3.2.1. Ludność pierwotna 59
3.2.2. Grecja 60
3.2.3. Rzymianie 63
3.2.4. Scytowie 65
3.2.5. Początki chrześciaństwa 65
3.2.6. Tasmańczycy 68
3.2.7. Harakiri 69
3.2.8. Wikingowie 72
3.2.9. Eskimosi 73
3.2.10. Anglia 74
3.2.11. Francja 74
3.2.12. Kamikaze 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków 82