Prace dyplomowe z dziedziny: Socjologia

prace dyplomowe z socjologii

Kultura pracy firm państwowych i prywatnych w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Kultura pracy firmy 5
1.1. Pojęcie kultury i jej składniki 5
1.2. Klimat organizacji 11
1.3. Rodzaje kultur 15
1.4. Funkcje kultury i jej wpływ na zarządzanie organizacją 23
1.5. Kultura narodowa a kultura organizacji 35
1.6. Rola zakładu pracy w kształtowaniu kultury pracy 40
Rozdział II. Proces badawczy przeprowadzony na grupie badawczej pracowników instytucji państwowej i prywatnej 51
2.1. Przedmiot i cel badań 51
2.2. Problemy badawcze 52
2.3. Hipotezy badawcze 55
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 56
2.5. Charakterystyka próby badawczej 59
Rozdział III. Kultura pracy w firmach państwowych i prywatnych 62
3.1. Postrzeganie kultury organizacyjnej w badanych firmach 62
3.2. Stopień zadowolenia z pracy 67
3.3. Motywacje wewnętrzne 71
3.4. Oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy 75
Podsumowanie 82
Bibliografia 84
Spis tabel i wykresów 88
Aneks 89

Feminizm

Wstęp 2
Rozdział 1. Geneza i rozwój feminizmu. 4
1.1. Historia feminizmu 4
1.2. Pojęcie i istota feminizmu. 13
1.3. Feminizm na świecie 16
Rozdział 2. Ideologie i nurty feminizmu 25
2.1.Główne nurty feminizmu 25
2.2. Feminizm w nauce 32
2.3. Feminizm w Polsce 37
Rozdział 3. Joanna d`Arc kobieta wojowniczka 44
3.1. Dzieciństwo Joanny 44
3.2. Walka o wolność 47
3.3. Męczeństwo Joanny 51
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Bezrobocie w opinii młodzieży szkół średnich w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I
TEORETYCZNE PODSTAWY WIEDZY O BEZROBOCIU 5
1. Pojęcie, istota i pomiar bezrobocia 5
2. Rodzaje bezrobocia 12
3. Ekonomiczno – społeczne skutki bezrobocia 19
Rozdział II
METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 27
1. Cel i przedmiot badań 27
2. Problemy i hipotezy badawcze 27
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 31
Rozdział III
BEZROBOCIE W OPINII MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W WARSZAWIE 34
1. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej 34
2. Analiza wyników badań 40
Wnioski z przeprowadzonych badań 58
Bibliografia 61
Spis tabel, rysunków i wykresów 63
Aneks 65

Kara śmierci w opinii społecznej

Wstęp
Rozdział I. Prawo a kara śmierci
1.1. Geneza współczesnej kary śmierci
1.2. Rola kary śmierci w utrzymywaniu porządku publicznego
1.3. Argumenty przemawiające za i przeciw karze śmierci
1.4. Społeczeństwo a kara śmierci
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Organizacja i przebieg badań
Rozdział III. Kara śmierci w opinii badanych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji
3.2. Prezentacja wyników badań
3.3. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
ANEKS

Bezrobocie jako przyczyna wykluczenia społecznego

Wstęp 3
Rozdział I. Bezrobocie jako zjawisko społeczno- ekonomiczne 5
1.1. Bezrobocie, definicja i rodzaje 5
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny 15
1.3. Ekonomiczne, społeczne, psychologiczne skutki bezrobocia 18
Rozdział II. Formy przeciwdziałania bezrobociu 27
2.1. Pomoc społeczna dla bezrobotnego 27
2.2. Polityka wobec problemu bezrobocia 37
Rozdział III. Metodyczne założenia badań własnych 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Teren i organizacja badań 55
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 61
4.1. Charakterystyka badanej grupy 61
4.2. Sytuacja ekonomiczno-socjalna bezrobotnych 66
4.3. Wpływ bezrobocia na postawę bezrobotnego 70
4.4. Wpływ bezrobocia na uczestnictwo w kulturze oraz sposób spędzania czasu wolnego bezrobotnego 73
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis wykresów 82
Aneks 83

Singiel – samotność z wyboru?

Wstęp

Rozdział I. Rodzina jako podstawowe forma życia społecznego
1. Rodzina – ujęcie definicyjne
2. Rodzaje i typy rodzin
3. Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny
4. Funkcje rodziny
5. Związek kohabitacyjny i małżeństwa bez dzieci

Rozdział II. Wartości młodego pokolenia
1. Pojęcie, typy, rodzaje, i czynniki uwarunkowania wartości preferowanych przez młodzież
2. System wartości młodego pokolenia  i jego przemiany
3. Wartości preferowane przez młodzież

Rozdział III. Singiel – diagnoza zjawiska
1. Singiel – pojęcie i próba definicji
2. Problematyka samotności towarzysząca singlom
3. Kultura i tożsamość singla

Rozdział IV. Funkcjonowanie  singla  w czasach współczesnych
1. Problematyka, cel i przedmiot badania
2. Problemy i hipotezy badań  naukowych
3. Zmienne i wskaźniki
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Organizacja i teren badań

Rozdział V. Omówienie  wyników  badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wpływ reklamy na model życia rodzinnego

Wstęp 1
Rozdział 1. Rodzina w społeczeństwie. 2
1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne. 4
1.2. Funkcje rodziny. 13
1.3. Formy życia rodzinnego. 14
1.4. Rodzina w Polsce. 24
Rozdział 2. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 28
2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 28
2.2. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 32
2.3. Oddziaływanie reklamy na rodzinę. 34
Rozdział 3. Model współczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych. 36
3.1. Rola kobiety. 36
3.2. Obraz małżeństwa i rodziny. 48
3.3. Postawy społeczeństwa wobec reklamy. 53
Rozdział 4. Rodzina w reklamie ? obraz czy kształtowanie postaw. 63
Zakończenie. 69
Bibliografia. 71

Telewizja jako najważniejszy nośnik kultury masowej

Wstęp 1
Rozdział 1. Kultura masowa a życie społeczne. 5
1.1. Style kultury. 6
1.2. Pojęcie kultury masowej. 9
1.3. Homogenizacja kultury masowej a poziom kultury 12
1.4. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 13
1.5. Wzory osobowe. 18
1.6. Demokratyczne medium – telewizja. 19
Rozdział 2. Dlaczego oglądamy telenowele. 26
2.1. Serial telewizyjny jako wytwór kultury. 32
2.2. Postmodernizm w telewizji. 38
2.3. Mit i powtarzalność podstawą schematu telenowel. 43
Rozdział 3. Przekazy masowe a wartości społeczne. 47
3.1. Znaczenie analizy zawartości. 47
3.2. Tradycje analizy zawartości. 48
3.3. Sporne kwestie analizy zawartości. 50
3.4. Tekst kultury i jego znaczenia. 53
3.5. Treści mediów jako informacja. 55
3.6. Płaszczyzny socjologicznej analizy zawartości. 57
3.7. Ogólna struktura przekazów masowych. 60
3.7.1. Perspektywy ideologiczne. 61
3.7.2. Gatunki medialne. 63
3.7.3. Wiadomości dziennikarskie. 65
3.7.4. Bohaterowie i czarne charaktery. 67
3.8. Przekazy masowe jako projekcje dominujących wartości społecznych. 69
3.9. Problem relacji rzeczywistość ? odbicie. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 76

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I. Bezrobocie młodzieży w Polsce 3
1.1. Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy. 3
1.1.1. Poziom i stopa bezrobocia 3
1.1.2. Struktura bezrobocia młodzieży 4
1.1.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 5
1.1.4. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 6
1.1.5. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy 7
1.1.6. Bezrobocie wśród absolwentów 8
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny. 17
1.2.1. Znaczenie bezrobocia 17
1.2.2. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania 24
1.3. Przyczyny bezrobocia młodzieży. 29
Rozdział II. Sytuacja na rynku pracy w krajach UE. 33
2.1. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 33
2.2. Struktura bezrobocia w UE. 37
Rozdział 3. Ochrona interesów pracowniczych w świetle integracji z Unią Europejską 42
3.1. Ochrona młodych pracowników 42
3.2. Europejska Strategia Zatrudnieniowa 43
3.3. Organizacje pracodawców w UE 49
3.4. Europejski Fundusz Socjalny 51
Zakończenie 54
Bibliografia 57

Ruch Zielonych w systemie III Rzeczypospolitej w świetle pisma Zielone Brygady

Wstęp 1
Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej. 4
1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne. 4
1.2. Geneza ruchu społecznego. 6
1.3. Definicja ruchu społecznego. 7
1.4. Teoria ruchów społecznych. 14
1.5. Teoria zachowań zbiorowych. 16
Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce. 24
2.1. Kształtowanie się świadomości ekologicznej Polaków. 24
2.2. Poziom świadomości zagrożeń ekologicznych w społeczeństwie polskim. 29
2.3. Geneza ruchu ekologicznego w Polsce. 38
2.4. Lata osiemdziesiąte XX wieku początkiem aktywności polskiego ruchu ekologicznego. 43
Rozdział 3. ?Zieloni? na polskiej scenie publicznej i ich ideologia. 60
3.1. Szkic monograficzny miesięcznika ?Zielone Brygady?. 60
3.2. Zieloni a polityka. 64
3.2.1. Ekologiczne inicjatywy polityczne. 64
3.3. ?Zieloni” w wyborach. 72
3.3.1. Pierwsze wolne wybory parlamentarne. 72
3.3.2. Wybory parlamentarne 1993 roku. 77
3.4. Zieloni w III Rzeczypospolitej. 80
3.4.1. Rozwój ruchu po roku 1989. 80
3.4.2. Polski Klub Ekologiczny. 84
3.4.3. Liga Ochrony Przyrody. 85
3.4.4. Federacja Zielonych. 88
3.5. Dojrzewanie ruchu ekologicznego. 91
3.6. Polski ruch ekologiczny w perspektywie teoretycznej. 94
3.6.1. Polscy Zieloni jako ruch społeczny. 94
3.6.2. Polski ruch ekologiczny jako nowy ruch społeczny. 98
Zakończenie. 104
Bibliografia. 108