Prace dyplomowe z kierunku: Socjologia

prace dyplomowe z socjologii

Przyczyny migracji na terenie Warmii i Mazur

Wstęp 2

Rozdział I. Istota migracji 4
1.1. Pojęcie i rodzaje migracji 4
1.2. Przyczyny migracji ludności 13
1.3. Skutki migracji ludności 16

Rozdział II. Podstawy metodologiczne badań własnych 22
2.1. Cel badań 22
2.2. Problem badawczy 23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 29
2.3.1. Metody badawcze 29
2.3.2. Techniki badawcze 30
2.3.3. Narzędzia badawcze 32
2.4. Obszar badawczy i badana populacja 33

Rozdział III. Rozmiary migracji na terenie Warmii i Mazur 36
3.1. Zakres migracji ludności polskiej 36
3.2. Zakres migracji na terenie Warmii i Mazur 41

Rozdział IV. Przyczyny migracji na terenie warmińsko– mazurskim w świetle wyników badań własnych 50
4.1. Analiza wyników badań 50
4.2. Wnioski 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Aneks 69

Praca jako obszar samorozwoju człowieka

Wstęp 3

Rozdział I. Rozwój człowieka – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Wczesne uspołecznianie 5
1.2. Rozwój poznawczy 8
1.3. Rozwój społeczno-moralny 11
1.4. Rezultaty uspołecznienia 15
1.5. Adolescencja i dorosłość 18

Rozdział II. Istota pracy 25
2.1. Praca w ujęciu socjologicznym 25
2.2. Znaczenie pracy w wymiarze indywidualnym i zbiorowym 27
2.3. Opis rodzajów i czynności pracy 32
2.4. Technika i technologia pracy 33
2.5. Socjalizacja do pracy 35

Rozdział III. Praca jako obszar samorozwoju człowieka 45
3.1. Praca jako dobro rynkowe 45
3.2. Praca jako przedmiot przetargu zbiorowego 47
3.3. Funkcjonowanie ludzi w miejscach pracy 50
3.3.1. Tworzenie warunków pracy – zakres podejmowanych działań i ich przesłanki 50
3.3.2. Kultura w miejscach pracy 58
3.3.3. „Produktywność dzięki ludziom” – praktyka polskich stosunków pracy 61
3.4. Satysfakcja z pracy 66

Zakończenie 68

Bibliografia 72

Spis tabel 76

Spis rysunków 77

Postawy młodzieży licealnej wobec przestrzeganie prawa

Wstęp 2

Rozdział I: Postawy w świetle literatury 5
1.1. Definicje postawy 5
1.2. Źródła i elementy postaw 10
1.2.1. Postawy oparte na poznaniu 10
1.2.2. Postawy oparte na emocjach (czynnik afektywny) 11
1.2.3. Postawy oparte na komponencie behawioralnym 13
1.3. Cechy postaw 14
1.4. Zmiana postawy i jej związek z zachowaniem 16
1.5. Przestrzeganie norm. Konformizm jako psychologiczny mechanizm zachowania 19

Rozdział II: Nieprzestrzeganie prawa przez młodzież – charakterystyka zjawiska 22
2.1. Teorie wyjaśniające przyczyny łamania prawa 22
2.1.1. Teorie biologiczne 22
2.1.2. Teorie psychologiczne 23
2.1.3. Teorie socjologiczne 25
2.1.3.1. Kierunek kulturowy 27
2.1.3.2. Teorie reakcji społecznej (naznaczenia – stygmatyzacji) 36
2.2. Czyn karalny, czyn przestępny 39
2.3. Wpływ zmian ustrojowych na postawy młodzieży 40
2.4. Nieakceptowane postawy nieletnich względem przestrzegania prawa. Przestępczość z udziałem nieletnich 48
2.4.1. Agresja wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 48
2.4.2. Rozmiary i rodzaje patologii wśród młodzieży polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Formy przestępczości z udziałem nieletnich 55

Rozdział III: Podstawy metodologiczne badań własnych 67
3.1. Przedmiot i cel badań 67
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 68
3.3. Metody i techniki badań 72
3.4. Charakterystyka próby badawczej 75

Rozdział IV: Wyniki badań 78
4.1. Przedstawienie wyników badań 78
4.2. Wnioski 83

Zakończenie 88
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Bibliografia 92
Aneks 96

Obraz świata w oczach współczesnej młodzieży

praca magisterska z antropologii kulturowej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA NOWOCZESNOŚCI I PONOWOCZESNOŚCI

1.1. Przemiany cywilizacji współczesnej

1.1.1. Istota cywilizacji

1.1.2. Cywilizacja konsumpcji

1.1.3. Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej

1.1.4. Patologie cywilizacji współczesnej

1.2. Istota nowoczesności

1.2.1. Pojęcie nowoczesności

1.2.2. Anomia i porządek społeczny

1.2.3. Transformacja życia codziennego

1.3. Istota ponowoczesności

1.3.1. Ideologia ponowoczesności

1.3.2. Kultura świata ponowoczesnego

1.3.3. Społeczeństwo w świecie ponowoczesnym

ROZDZIAŁ II. TOŻSAMOŚĆ W ŚWIECIE PONOWOCZESNYM

2.1. Bezpieczeństwo a niepokój egzystencjalny

2.1.1. Niepokoje i organizacja życia społecznego

2.1.2. Działania i ramy egzystencjalne

2.1.3. Świadomość i ciało

2.2. Tożsamość jednostki wobec nowoczesności

2.2.1. Tożsamość jednostki

2.2.2. Relacje w świcie nowoczesnym

2.2.3. Ciało wobec samorealizacji

2.3. Style życia i plany życiowe

2.3.1. Istota stylu życia

2.3.2. Oblicza czasu człowieka wobec stylów życia

ROZDZIAŁ III. MŁODZIEŻ W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

3.1. Charakterystyka współczesnej młodzieży

3.2. Świat w oczach młodzieży

3.3. Antropologia kultury młodzieżowej

ROZDZIAŁ IV. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody i techniki badań

3.4. Teren i organizacja badań

3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ V. OBRAZ ŚWIATA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Analiza wyników badań

4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Nowe zachowania stylu życia studentów

praca z przedmiotu aktorstwo społeczne

Wstęp 2
Rozdział 1. Styl życia jako pojęcie, definicja stylu życia. 3
Rozdział 2. Status społeczny studenta i życie akademickie 18
Rozdział 3. Zmiany stylu życia studentów, decyzje zakupowe oraz motywy dokonywania zakupów – wyniki przeprowadzonego wywiadu 31
Zakończenie 39
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Załącznik. Kwestionariusz wywiadu 46

Mcdonaldyzacja a globalizacja

Wstęp 2
Rozdział I. Globalizacja – zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Problemy definicyjne „globalizacji” 4
1.2. Historia globalizacji 10
1.3. Przyczyny globalizacji 12
1.4. Przejawy i cechy globalizacji 15
1.5. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji 23
Rozdział II. Mcdonaldyzacja a globalizacja 27
2.1. Istota Mcdonaldyzacji i Mcdonaldyzacja według George Ritzer’a 27
2.2. Przyczyny Mcdonaldyzacji 29
2.3. Zalety i wady systemu 39
2.4. Biurokracja a Mcdonaldyzacja 41
2.5. Mcdonaldyzacja wobec współczesnych zmian cywilizacyjnych 43
Rozdział III. Wymiary mcdonaldyzacji 47
3.1. Mcdonaldyzacja życia społecznego 47
3.2. Główne wymiary mcdonaldyzacji 53
3.3. Mcdonaldyzacja wymiaru sprawiedliwości 57
3.4. Mcdonaldyzacja a wybór idealnego dziecka 58
3.5. Mcdonaldyzacja śmierci 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis fotografii 70

Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE – świadomość Polaków w dyskursie internetowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH 4
1.1. Pojęcie integracji 4
1.2. Historia integracji 5
1.2.1. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.2.2. Utworzenie Unii Europejskiej 10
1.3. Geneza starań Polski o członkostwa w UE 15
1.4. Negocjacje Polski z UE 19

ROZDZIAŁ II. SKUTKI CZŁONKOSTWA POLSKI W UE W ŚWIETLE
LITERATURY 24
2.1. Korzyści i koszty oraz szanse i zagrożenia 24
2.2. Wpływ członkostwa w UE na kulturę, moralność tożsamość narodową 34
2.3. Postawa społeczeństwa polskiego oraz krajów UE wobec akcesji Polski 39

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE OPINII SPOŁECZNEJ 44
3.1. Bilans start i zysków 44
3.2. Pozytywne i negatywne skutki członkostwa w UE 49

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Kontakty młodzieży z narkotykami w osiedlu mieszkaniowym

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział 1. Narkotyki i ich działanie

1.1. Działanie narkotyków na organizm

1.2. Narkomania – charakterystyka pojęcia

1.3. Osoba uzależniona od narkotyków

1.4. Terapia uzależnień narkotykowych

Rozdział 2. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków przez młodzież

2.1. Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki

2.2. Fazy wchodzenia w uzależnienie od narkotyków

2.3. Młody narkoman w rodzinie

2.4. Narkomania w szkole i środowisku

2.5. Zapobieganie narkomani

Młode kobiety wobec wzorów piękna i doskonałości ciała

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZEMIANY KATEGORII „PIĘKNA”
1.1. Przemiany w definiowaniu pojęcia „piękna”
1.2. Kobiecość i piękno w polskiej rzeczywistości
1.3. Ciało wobec samorealizacji

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI BUDUJĄCE WZORY PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA
2.1. Kultura masowa
2.2. Nowoczesność
2.3. Style życia
2.4. Współczesny kobiecy wzór piękności

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. WSPÓŁCZESNA WIZJA PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Analiza wyników badań
4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Kobieta pracująca z małego miasta

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. CZŁOWIEK WOBEC PRACY 5
1.1. Istota i rozumienie pracy 5
1.2. Praca jako wartość 6
1.3. Istota potencjału pracy organizacji 10
1.4. Funkcjonowanie ludzi w organizacjach 15
1.4.1. Miejsce pracy jako system społeczny 15
1.4.2. Realizacja funkcji personalnej 17
1.4.3. Warunki pracy i kultura organizacji 19
1.5. Społeczne aspekty celów realizowanych w miejscu pracy 23

ROZDZIAŁ 2. KOBIETA WSPÓŁCZESNA NA RYNKU PRACY 30
2.1. Pozycja społeczna kobiet 30
2.2. Dostęp kobiet do zawodów 31
2.3. Dyskryminacja kobiet i mobbing w miejscu pracy 34
2.4. Rozwój zawodowy kobiet 41
2.5. Aspiracje zawodowe współczesnych kobiet 44
2.6. Kobiety w biznesie 45
2.6.1. Charakterystyka kobiecego stylu przewodzenia 45
2.6.2. Współczesna businesswoman jak atut wielu firm 48

ROZDZIAŁ 3. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 51
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Teren i organizacja badań 59
3.5. Charakterystyka badanej grupy 61

ROZDZIAŁ 4. PRACA W ŻYCIU KOBIET Z MAŁEGO MIASTA- WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 64
4.1. Motywacja i zadowolenie z pracy 64
4.2. Ocena i zakres pracy kobiet 69
4.3. Sytuacja kobiet w miejscu pracy 71
4.4. Plany życiowe i obawy na przyszłość 77
4.5. Wnioski 80

ZAKOŃCZENIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 86

SPIS RYSUNKÓW 87

ANEKS 89