Prace dyplomowe z dziedziny: Socjologia

prace dyplomowe z socjologii

Ruch Zielonych w systemie III Rzeczypospolitej w świetle pisma Zielone Brygady

Wstęp 1
Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej. 4
1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne. 4
1.2. Geneza ruchu społecznego. 6
1.3. Definicja ruchu społecznego. 7
1.4. Teoria ruchów społecznych. 14
1.5. Teoria zachowań zbiorowych. 16
Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce. 24
2.1. Kształtowanie się świadomości ekologicznej Polaków. 24
2.2. Poziom świadomości zagrożeń ekologicznych w społeczeństwie polskim. 29
2.3. Geneza ruchu ekologicznego w Polsce. 38
2.4. Lata osiemdziesiąte XX wieku początkiem aktywności polskiego ruchu ekologicznego. 43
Rozdział 3. ?Zieloni? na polskiej scenie publicznej i ich ideologia. 60
3.1. Szkic monograficzny miesięcznika ?Zielone Brygady?. 60
3.2. Zieloni a polityka. 64
3.2.1. Ekologiczne inicjatywy polityczne. 64
3.3. ?Zieloni” w wyborach. 72
3.3.1. Pierwsze wolne wybory parlamentarne. 72
3.3.2. Wybory parlamentarne 1993 roku. 77
3.4. Zieloni w III Rzeczypospolitej. 80
3.4.1. Rozwój ruchu po roku 1989. 80
3.4.2. Polski Klub Ekologiczny. 84
3.4.3. Liga Ochrony Przyrody. 85
3.4.4. Federacja Zielonych. 88
3.5. Dojrzewanie ruchu ekologicznego. 91
3.6. Polski ruch ekologiczny w perspektywie teoretycznej. 94
3.6.1. Polscy Zieloni jako ruch społeczny. 94
3.6.2. Polski ruch ekologiczny jako nowy ruch społeczny. 98
Zakończenie. 104
Bibliografia. 108

Naśladownictwo społeczne w małych grupach

Wstęp
1. Teoretyczne ramy problematyki z socjologicznego punktu widzenia.
1.1 Istota potrzeb konsumpcyjnych
1.2 Wpływy społeczne na potrzeby konsumenckie
1.3 Postawy ludzkie i ich związek z zachowaniem konsumenta.
2. Motywacja jako przedmiot kształtujący zachowania ludzkie w ujęciu marketingowym.
2.1 Definicje marketingu.
2.2 Czynniki kształtujące zachowania ? potrzeby ogólne i konsumenckie
2.3 Podstawowe ujęcia teorii uczenia się
2.4 Ocena motywacji w kontekście podstawowej grupy społecznej
3. Naśladownictwo społeczne jako inspirator zachowań konsumpcyjnych
3.1 Istota i zakres naśladownictwa w konsumpcji
3.2 Formy i zakres naśladownictwa
3.3 Liderzy opinii
Zakończenie
Bibliografia

Kobieta na rynku pracy

Wstęp
Rozdział I
UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE KOBIET NA RYNKU PRACY
1.1. Rys historyczny walki kobiet o równouprawnienie w dziedzinie edukacji
i na rynku pracy
1.2. Kobieta na rynku pracy
1.3. Edukacja kobiet jako szansa zniesienia dysproporcji na rynku pracy
Rozdział II
PRAWNO ? POLITYCZNE CZYNNIKI ZAISTNIENIA KOBIET NA RYNKU PRACY
2.1. Instrumenty prawne
2.2. Działania państwa
Rozdział III
KOBIETA MANAGER
3.1. Płeć mózgu jako determinanta osiągnięć w biznesie
3.2. Władza interpersonalna
3.3. Różnice w sposobie komunikowania się kobiet i mężczyzn managerów
3.4. Kobiecy styl kierowania jako nowa propozycja dla innowacyjnych organizacji
Zakończenie
Bibliografia

Socjologiczne aspekty procesu budowania strategii rozwoju wiejskich społeczności lokalnych

Wstęp 2
Rozdział 1. Społeczność lokalna w świetle badań socjologicznych. 5
1.1. Kierunki rozwoju badań nad społecznościami lokalnymi. 5
1.2. Kluczowe pojęcia. 12
1.3. Obecna sytuacja polskiej wsi 24
1.4. Przykład badań socjologicznych dotyczących społeczności wiejskiej w regionie południowo-wschodniej Polski. 29
Rozdział 2. Podstawy rozwoju regionalnego. 39
2.1. Warunki i czynniki rozwoju środowiska lokalnego. 39
2.2. Społeczne uwarunkowania rozwoju. Partycypacja społeczna. 44
2.3. Polityka regionalna jako instrument programowania rozwoju. 55
Rozdział 3. Strategia rozwoju i jej zakres pojęciowy 60
3.1. Istota i znaczenie planowania strategicznego 60
3.2. Metody budowania strategii rozwoju. 70
3.3. Etapy procesu budowania strategii. 73
3.4. Miejsce strategii rozwoju gminy w systemie planowania strategicznego kraju. 78
3.5. Strategia jako instrument aktywizacji społeczności lokalnych. 81
Rozdział 4. Doświadczenia z prac nad strategią. Przykład ?Doliny Strugu? 91
4.1. Charakterystyka położenia geograficzno-ekonomicznego 91
4.2. Stan, struktura i dynamika rozwoju liczby ludności 103
4.3. Charakterystyka potrzeb i możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy 105
4.4. Kierunki strategiczne rozwoju 111
Zakończenie 119
Literatura 121

Samobójstwa jako problem społeczny

Wstęp 2
Rozdział 1. Samobójstwo jako problem społeczny. 5
1.1. Samobójstwo – problem różnych dziedzin nauki. 5
1.2. Stosunek Kościoła do problemu samobójstwa. 8
1.2. Samobójstwo w świetle statystyk 22
Rozdział 2. Mity a fakty. 30
2.1. Czym jest samobójstwo? 33
2.2. Przyczyny samobójstw. 35
Rozdział 3. Społeczeństwo a samobójstwo. 52
3.1. Czynniki ryzyka. 52
3.2. Samobójstwo w innych społeczeństwach. 59
3.2.1. Ludność pierwotna 59
3.2.2. Grecja 60
3.2.3. Rzymianie 63
3.2.4. Scytowie 65
3.2.5. Początki chrześciaństwa 65
3.2.6. Tasmańczycy 68
3.2.7. Harakiri 69
3.2.8. Wikingowie 72
3.2.9. Eskimosi 73
3.2.10. Anglia 74
3.2.11. Francja 74
3.2.12. Kamikaze 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków 82

Problem samobójstwa w różnych kulturach

Wstęp
Rozdział 1. Problem samobójstwa na przestrzeni epok.
1.1. Samobójstwo – problem różnych dziedzin nauki
1.2. Samobójstwo w świetle statystyk
1.3. Problem samobójstwa w starożytności.
Rozdział 2. Stosunek chrześcijaństwa do samobójstwa
Rozdział 3. Samobójstwo w innych kulturach.
3.1. Ludność pierwotna
3.2. Grecja
3.3. Rzymianie
3.4. Scytowie
3.5. Początki chrześciaństwa
3.6. Tasmańczycy
3.7. Harakiri
3.8. Wikingowie
3.9. Eskimosi
3.10. Anglia
3.11. Francja
3.12. Kamikaze
Zakończenie
Bibliografia

Model rodziny w kulturze masowej na przykładzie pism kobiecych

Wstęp
Rozdział I. Przedmiot badań
1.1. Rodzina w społeczeństwie
1.1.1. Rola kobiety w rodzinie
1.1.2. Wzorzec postaw prokreacyjnych
1.1.3. Wzorzec zachowań prokreacyjnych
1.1.4. Funkcje rodziny
1.2. Formy życia rodzinnego
1.2.1. Rodzina pełna
1.2.2. Rodzina niepełna (samotne rodzicielstwo)
1.2.3. Związek kohabitacyjny (życie poza małżeństwem)
1.2.4. Małżeństwo bez dzieci
1.3. Rozwój więzi osobowej i partnerskich układów w rodzinie
1.4. Rodzina w Polsce
1.5. Wpływ mediów na model życia rodzinnego
Rozdział II. Sformułowanie pytań badawczych
1.1. Klasyfikacja badań
1.2. Cele badań
1.3. Postawienie pytań badawczych
Rozdział II.I Założenia metodologiczne
1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć
1.2. Wybór metody badawczej
1.2.1. Badanie dokumentów i materiałów
1.2.2. Analiza treści
1.2.3. Dokumenty osobiste ? listy do redakcji
Rozdział IV. Model współczesnej rodziny ? na podstawie wielonakładowych pism kobiecych
4.1. Rola kobiety
4.2. Obraz małżeństwa i rodziny
Rozdział V. Wielość i różnorodność modeli rodziny jako przejaw trendu cywilizacyjnego w kulturze masowej
Zakończenie
Bibliografia

Kulturowe różnice w podejściu do edukacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I Wizje szkolnictwa i edukacji w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Tradycyjne i współczesne poglądy na wykształcenie 4
1.2. Istota i zakres demokratyzacji szkolnictwa 8
Rozdział II Główne funkcje szkoły amerykańskiej 10
2.1. Amerykański system oświatowy 12
2.2. Efektywność szkolnictwa amerykańskiego 18
2.3. Historyczne i kulturowe podłoże modeli nauczania 29
Rozdział III Organizacja i zadania szkolnictwa w Polsce 41
3.1. Model szkoły polskiej w świetle założeń reformy oświaty 41
3.2. Czynniki warunkujące efektywność szkolnictwa polskiego 47
3.1.1. Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego 53
3.1.2. Liceum profilowane 54
Rozdział IV Historyczne i kulturowe uwarunkowania różnic w nauczaniu 60
4.1. Amerykańskie reformy edukacyjne 60
4.2. Tendencje unifikacji systemów oświatowych w świecie 65
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Etnografia przedsiębiorstrwa – na przykładzie X

Wstęp
Rozdział 1. Badanie kultury młodego przedsiębiorstwa w świetle literatury
1.1 Kultura organizacyjna
2.2 Antropologia w badaniach organizacji
2.3 Przedsiębiorczość
Rozdział 2. Założenia metodologiczne
2.1 Wybór metod badawczych
2.2 Przedmiot badań
2.3 Prezentacja firmy
2.4 Historia firmy
Rozdział 3. Analiza tekstów
Rozdział 4. Przedsiębiorstwo X – studium w terenie
4.1 Biuro
4.2 Pracownicy
4.3 Założyciele
4.4 Praca codzienna – dwa światy
4.5 Rytuały
4.5.1 Kolegia redakcyjne
4.5.2 Spotkania nieformalne
4.5.3 Konwenty
Podsumowanie wyników badań
Bibliografia

Dzielnice wielkich miast – przyszłość czy upadek? Studium socjologiczne na przykładzie XXX

Wstęp
Rozdział 1. Teoria ujęta w pojęciach
1.1. Grupa społeczna
1.2. Społeczność lokalna
1.3. Więź społeczna
1.4. Rozwój społeczny
1.5. Ludność rodzima
1.6. Alkoholizm
Rozdział 2. Kluczowe zjawiska wpływające na rozwój lub stagnację dzielnic wielkich miast
2.1. Bezrobocie
2.2. Problemy alkoholowe
Rozdział 3. Charakterystyka dzielnicy XXX
3.1. Rys historyczny
3.2. Mieszkańcy dzielnicy XXX
Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy, pytania i hipotezy
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4. Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
4.4.1. Założenia
4.4.2. Podstawa prawna
4.4.3. Zasady przyjmowania pacjentów
4.4.4. Oferta terapeutyczna
Rozdział 5. Przedstawienie wyników badań
5.1. Wyniki analizy metryczkowej
5.2. Prezentacja i analiza badań
5.2.1. Alkoholizm jako problem społeczny
5.2.2. Ogólna charakterystyka spożycia napojów alkoholowych
5.2.3. Wzory picia
5.2.4. Okazje picia napojów alkoholowych
5.2.5. Społeczne uwarunkowania konsumpcji napojów alkoholowych
5.3. Analiza wywiadu
5.3.1. Elementy obrazu osoby uzależnionej
5.3.2. Mechanizm nałogowej regulacji emocji
5.3.3. Funkcjonowanie osoby uzależnionej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneksy