Praca jako obszar samorozwoju człowieka

Wstęp 3

Rozdział I. Rozwój człowieka – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Wczesne uspołecznianie 5
1.2. Rozwój poznawczy 8
1.3. Rozwój społeczno-moralny 11
1.4. Rezultaty uspołecznienia 15
1.5. Adolescencja i dorosłość 18

Rozdział II. Istota pracy 25
2.1. Praca w ujęciu socjologicznym 25
2.2. Znaczenie pracy w wymiarze indywidualnym i zbiorowym 27
2.3. Opis rodzajów i czynności pracy 32
2.4. Technika i technologia pracy 33
2.5. Socjalizacja do pracy 35

Rozdział III. Praca jako obszar samorozwoju człowieka 45
3.1. Praca jako dobro rynkowe 45
3.2. Praca jako przedmiot przetargu zbiorowego 47
3.3. Funkcjonowanie ludzi w miejscach pracy 50
3.3.1. Tworzenie warunków pracy – zakres podejmowanych działań i ich przesłanki 50
3.3.2. Kultura w miejscach pracy 58
3.3.3. „Produktywność dzięki ludziom” – praktyka polskich stosunków pracy 61
3.4. Satysfakcja z pracy 66

Zakończenie 68

Bibliografia 72

Spis tabel 76

Spis rysunków 77