Przyczyny migracji na terenie Warmii i Mazur

Wstęp 2

Rozdział I. Istota migracji 4
1.1. Pojęcie i rodzaje migracji 4
1.2. Przyczyny migracji ludności 13
1.3. Skutki migracji ludności 16

Rozdział II. Podstawy metodologiczne badań własnych 22
2.1. Cel badań 22
2.2. Problem badawczy 23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 29
2.3.1. Metody badawcze 29
2.3.2. Techniki badawcze 30
2.3.3. Narzędzia badawcze 32
2.4. Obszar badawczy i badana populacja 33

Rozdział III. Rozmiary migracji na terenie Warmii i Mazur 36
3.1. Zakres migracji ludności polskiej 36
3.2. Zakres migracji na terenie Warmii i Mazur 41

Rozdział IV. Przyczyny migracji na terenie warmińsko– mazurskim w świetle wyników badań własnych 50
4.1. Analiza wyników badań 50
4.2. Wnioski 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis rysunków 67
Aneks 69