Ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe i jego przyczyny w działalności banku 4
1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka kredytowego 4
1.2. Rodzaje ryzyk kredytowych i czynniki ich występowania 9
1.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego i formy zabezpieczenia jego spłat 16

Rozdział II. Metody oceny ryzyka kredytowego 25
2.1. Ogólna charakterystyka metod analizy ryzyka kredytowego 25
2.2. Źródła informacji do analizy ryzyka kredytowego 28
2.2.1. Pojęcie, znaczenie i rola analizy ekonomicznej 28
2.2.2. Metody analizy ekonomiczno- finansowej 31
2.2.3. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej 35
2.3. Analiza wskaźnikowa 38

Rozdział III. Case study i wnioski 45
3.1. Ogólna charakterystyka banku X 45
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej banku 46
3.3. Analiza standingu finansowego banku X 59
3.3.1. Wskaźnik efektywności 59
3.3.2. Wskaźnik wypłacalności i płynności 61
3.3.3. Wskaźnik jakości aktywów 61
3.4. Podsumowanie przeprowadzonej analizy 62

Wnioski 64
Bibliografia 65
Spis tabel 67
Spis rysunków 68