Archiwa tagu: Ryzyko kredytowe w działalności banku

Ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe i jego przyczyny w działalności banku 4
1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka kredytowego 4
1.2. Rodzaje ryzyk kredytowych i czynniki ich występowania 9
1.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego i formy zabezpieczenia jego spłat 16

Rozdział II. Metody oceny ryzyka kredytowego 25
2.1. Ogólna charakterystyka metod analizy ryzyka kredytowego 25
2.2. Źródła informacji do analizy ryzyka kredytowego 28
2.2.1. Pojęcie, znaczenie i rola analizy ekonomicznej 28
2.2.2. Metody analizy ekonomiczno- finansowej 31
2.2.3. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej 35
2.3. Analiza wskaźnikowa 38

Rozdział III. Case study i wnioski 45
3.1. Ogólna charakterystyka banku X 45
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej banku 46
3.3. Analiza standingu finansowego banku X 59
3.3.1. Wskaźnik efektywności 59
3.3.2. Wskaźnik wypłacalności i płynności 61
3.3.3. Wskaźnik jakości aktywów 61
3.4. Podsumowanie przeprowadzonej analizy 62

Wnioski 64
Bibliografia 65
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 2
Rozdział 1. Ryzyko kredytowe na tle klasyfikacji ryzyka bankowego. 5
1.1. Istota i pojęcie ryzyka. 5
1.2. Charakterystyka ryzyka bankowego. 7
1.2.1. Ryzyko  strategiczne. 8
1.2.2. Ryzyko  operacyjne. 9
1.3. Przyczyny występowania ryzyka bankowego. 10
1.4. Ryzyko kredytowe jako szczególny rodzaj ryzyka bankowego. 22
Rozdział 2. Ocena i metody zarządzania ryzykiem kredytowym. 30
2.1. Ocena i monitoring ryzyka kredytowego. 30
2.2. Formy prawnego zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym. 40
2.2.1. Poręczenie według prawa cywilnego 47
2.2.2. Poręczenie wekslowe (awal) 48
2.2.3. Gwarancja 49
2.2.4. Przelew (cesja) wierzytelności 51
2.2.5. Zastaw na majątku ruchomym na zasadach ogólnych lub bankowy 52
2.2.6. Hipoteka: zwykła lub kaucyjna 54
Rozdział 3. Ocena zdolności kredytowej jako forma ekonomicznego zabezpieczenia kredytu w praktyce. 56
3.1. Jakościowa ocena kredytobiorcy. 57
3.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta. 62
3.3. Analiza wskaźnikowa. 72
3.4. Ocena sytuacji ekonomicznej klienta na przykładzie Banku Spółdzielczego w Głowaczowie 82
Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel i rysunków 94