Rynek nieruchomości użytkowych na przykładzie rynku nieruchomości w Węgrowie

Wstęp 2

Rozdział I. Nieruchomość i rynek nieruchomości 4
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Podziemne i nadziemne ograniczenia przestrzeni nieruchomości 9
1.3. Stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste 11
1.4. Społeczne znaczenie nieruchomości 16
1.5. Podstawowe funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej 17
1.6. Rynek nieruchomości 23

Rozdział II. Pojęcie nieruchomości użytkowej 26
2.1. Nieruchomość użytkowa – istota i zakres pojęcia 26
2.2. Podział nieruchomości użytkowej 32
2.2.1. Nieruchomość biurowa 32
2.2.2. Nieruchomość magazynowa 33
2.2.3. Nieruchomość handlowa 35
2.3. Funkcje nieruchomości użytkowej 35

Rozdział III. Rynek nieruchomości użytkowych w Węgrowie 43
3.1. Charakterystyka Węgrowa 43
3.1.1. Historia i położenie geograficzne 43
3.1.2. Władze i organizacja życia społecznego 46
3.1.3. Problemy ekonomiczne i społeczne Węgrowa 49
3.2. Nieruchomości użytkowe w Węgrowie 50
3.2.1. Struktura nieruchomości użytkowych 50
3.2.2. Stan nieruchomości użytkowych i oferty inwestycyjne 51
3.2.3. Dynamika rynku nieruchomości użytkowych 54
3.3. Ocena i podsumowanie rynku nieruchomości użytkowych w Węgrowie 55

Zakończenie 58
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Spis fotografii 66