Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina zastępcza – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Wyjaśnienie terminów używanych w pracy 5
1.2. Definicja rodziny zastępczej 8
1.3. Rodzina zastępcza w świetle prawa 12
1.4. Podział rodziny zastępczej 27
1.4.1. Kryterium spokrewnienia opiekunów i dzieci 27
1.4.2. Kryterium liczby przyjętych dzieci 28
1.5. Adopcja a rodzina zastępcza 29
1.6. Rodzina zaprzyjaźniona 30
1.7. Publikowane wyniki badań na temat rodziny zastępczej jako formy opieki nad dzieckiem osieroconym 31

Rozdział II. Metodologia badań własnych 39
2.1. Cel i przedmiot badań 39
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze 41
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 48
2.4. Dobór grupy badawczej i jej charakter 54
2.5. Organizacja i przebieg badań 55

Rozdział III. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym. Analiza i ocena wyników badań własnych 58
3.1. Wyniki badań 58
3.2. Ocena i podsumowanie wyników badań 64
3.3. Proponowane kierunki zmian w systemie organizacyjnym rodzin zastępczych 69

Zakończenie 71

Bibliografia 73

Spis tabel 76

Spis rysunków 77

Aneks 78