Rekrutacja i selekcja w Policji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW 4
1. Rekrutacja i selekcja pracowników jako najważniejsze czynności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. 4
2. Rodzaje naboru. 7
2.1 Rekrutacja zewnętrzna 8
2.2 Rekrutacja wewnętrzna. 11
3. Metody poszukiwania pracowników. 12
3.1 Ogłoszenia prasowe. 12
3.2 Uczelnie 13
3.3 Dnie otwarte w firmach. 14
3.4 Internet 14
4. Procedury i narzędzia selekcji 15
5. Techniki selekcji 18
ROZDZIAŁ II POLICJA W POLSCE 24
1. Powstanie i rozwój policji w Polsce 24
2. Reformy policji i szkolnictwa policyjnego 31
3. Działalność policji 39
ROZDZIAŁ III REKRUTACJA I SELEKCJA 46
3.1 Charakterystyka formacji zwanej „Policja” 46
3.2 Planowanie i rekrutacja 48
3.2.1. Przebieg procesu rekrutacji 52
3.3. Postępowanie sprawdzające i oceniające 55
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 73