Restrukturyzacja przedsiębiorstwa CGS Beton Polska

WSTĘP 2
Rozdział I. Restrukturyzacja w procesie transformacji gospodarczej. 4
1.1. Pojęcie restrukturyzacji i jej rodzaje. 4
1.2. Płaszczyzny i zakres restrukturyzacji. 10
1.3. Metody i techniki restrukturyzacji. 14
1.4. Podmiot i przedmiot restrukturyzacji. 22
1.5. Rola i cele restrukturyzacji. 23
1.6. Miejsce restrukturyzacji w procesach transformacji. 26
1.7. Przebieg dotychczasowych procesów restrukturyzacyjnych i ich efekty. 28
Rozdział II. Analiza diagnostyczna przedsiębiorstwa CGS Beton Polska. 39
2.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa. 39
2.2. Przedmiot i zakres działania CGS Beton Polska. 43
2.3. Źródła zaopatrzenia i rynki zbytu. 48
2.4. System organizacji i zarządzania 49
2.5. Stan i struktura zatrudnienia. 53
2.6. Zasoby finansowe przedsiębiorstwa. 56
2.7. Majątek trwały. 60
2.8. Majątek obrotowy. 63
2.9. Efekty ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa. 66
Rozdział III Analiza strategiczna przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 70
3.1. Pojęcie, zakres, cele i metody analizy strategicznej. 70
3.2. Silne i słabe strony przedsiębiorstwa 72
3.3. Szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa płynące z otoczenia 73
3.4. Propozycja strategii przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 75
Rozdział IV Kierunki i płaszczyzny restrukturyzacji przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 78
4.1. Restrukturyzacja podstawowego zakresu działań przedsiębiorstwa 78
4.2. Restrukturyzacja majątku trwałego 83
4.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 87
4.4. Restrukturyzacja prawno-organizacyjna 90
4.5. Restrukturyzacja źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu 92
4.6. Restrukturyzacja finansowa 95
Rozdział V Możliwości i warunki realizacji programu restrukturyzacji 98
5.1. Warunki i ograniczenia procesu restrukturyzacji 98
5.2. Możliwości finansowania restrukturyzacji według zaproponowanych założeń 103
5.3. Prognozowane efekty i skutki restrukturyzacji CGS BETON POLSKA 105
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 110
BIBLIOGRAFIA 112