Prace dyplomowe z dziedziny: Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Reklama społeczna

WSTĘP 2
Rozdział pierwszy: REKLAMA JAKO KOMUNIKAT PERSWAZYJNY 4
1. Reklama jako forma masowego komunikowania 4
1.1. Podstawowe funkcje komunikatu reklamowego 6
2. Strategie oddziaływania reklamy 7
2.1. Rola cech nadawcy w komunikacie reklamowym 9
2.2. Wpływ cech kanału na odbiór komunikatu reklamowego 11
3. Socjotechnika w reklamie 13
4. Reklama a propaganda 17
Podsumowanie 19
Rozdział drugi: REKLAMA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE 21
1. Rola stylu życia w budowaniu komunikatu reklamowego 21
2. Znaczenie i funkcja grup odniesienia 23
3. Rodzina a kształtowanie zachowań nabywców 26
4. Stereotypy w reklamie 28
5. Podstawowe wizerunki kobiet i mężczyzn w komunikacie reklamowym 29
6. Zjawisko reklamy globalnej 32
Rozdział trzeci: MIEJSCE REKLAMY W MARKETINGU SPOŁECZNYM 36
1. Pojęcie reklamy społecznej 36
1.2. Różnice między reklamą społeczną i komercyjną 37
2. Egocentryzm reklamy społecznej 40
3. Rola badań w reklamie społecznej 43
4. Wpływ reklamy społecznej na kształtowanie się postaw 44
4.1. Postawy jawne i ukryte w reklamie społecznej 46
4.2. Skuteczność reklamy społecznej w zależności od specyfiki odbiorcy komunikatu 47
5. Marketing społeczny 49
5.1. Marketing społeczny a komercyjny 49
6. Cause related marketing ? marketing na rzecz sprawy 52
6.1. Analiza przypadku firmy American Express 55
7. Reklama społeczna a zagadnienie marketingu politycznego 58
8. Reklama społeczna promująca bezpieczny styl jazdy 59
9. Rola marketingu społecznego w kształtowaniu wizerunku organizacji 62
9.1. Reklama społeczna jako narzędzie public relations 62
9.1.1. Public relations a reklama 64
9.2. Rola i znaczenie organizacji non – profit 66
9.3. Reklama a względy etyczne 68
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 74

Wpływ reklamy na model życia rodzinnego

Wstęp 1
Rozdział 1. Rodzina w społeczeństwie. 2
1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne. 4
1.2. Funkcje rodziny. 13
1.3. Formy życia rodzinnego. 14
1.4. Rodzina w Polsce. 24
Rozdział 2. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 28
2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 28
2.2. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 32
2.3. Oddziaływanie reklamy na rodzinę. 34
Rozdział 3. Model współczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych. 36
3.1. Rola kobiety. 36
3.2. Obraz małżeństwa i rodziny. 48
3.3. Postawy społeczeństwa wobec reklamy. 53
Rozdział 4. Rodzina w reklamie ? obraz czy kształtowanie postaw. 63
Zakończenie. 69
Bibliografia. 71

Reklama w systemie marketingu na przykładzie hotelu X

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie reklamy w systemie marketingu 4
1.1. Historia reklamy 4
1.2. Reklama w systemie instrumentów marketingu 9
1.3. Metody i techniki reklamy – skuteczność i efektywność 13
1.3.1. Wybór celów reklamy 15
1.3.2. Adresaci reklamy 16
1.3.3. Budżet reklamy 16
1.3.4. Dobór treści reklamowych 17
1.3.5. Wybór mediów 18
1.4. Formy reklamy 19
Rozdział 2. Hotel jako podmiot reklamy 29
2.1. Przedmiot i zakres działania hotelu Jasek 29
2.1.1. Informacje ogólne 29
2.1.2. Hotel Jasek 33
2.2. Usytuowanie w otoczeniu na przykładzie hotelu Jasek 37
2.3. Stosowany system reklamy w Hotelu Jasek 47
Rozdział 3. Projekt systemu reklamy dla hotelu 52
3.1. Sprecyzowanie celów reklamy 53
3.2. Wybór formy reklamy internetowej 55
3.2.1. Firmowa strona WWW 56
3.2.2. Bannery i przyciski reklamowe 58
3.2.3. Poczta elektroniczna 63
3.2.4. Techniki zwiększające odbiór przekazu internetowego. 69
3.3. Określenie grupy docelowej kampanii 78
3.5. Ustalenie budżetu kampanii reklamowej 82
3.6. Ocena skuteczności 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91

Prasowa kampania reklamowa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. MIEJSCE REKLAMY PRASOWEJ NA RYNKU REKLAMY W POLSCE. 4
1.1. Historia reklamy prasowej. 4
1.2. Ogłoszenia reklamowe w prasie polskiej na początku XX wieku. 6
1.3. Miejsce reklamy prasowej w ogólnej teorii marketingu i promocji. 8
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA MEDIÓW PRASOWYCH. 21
2.1. Czasopisma. 21
2.2. Dzienniki. 23
ROZDZIAŁ 3. MOCNE I SŁABE STRONY REKLAMY W PRASIE. 29
3.1. Mocne strony reklamy w czasopismach. 29
3.2. Słabe strony reklamy w czasopismach. 39
3.3. Mocne strony reklamy w dziennikach. 45
3.4. Słabe strony reklamy w dziennikach. 51
3.5. Porównanie zalet i wad reklamy w dziennikach i czasopismach. 55
ROZDZIAŁ 4. PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W PRASIE 56
4.1. Podstawowe pojęcia pomocne przy planowaniu. 57
4.2. Czynniki media planu. 58
4.3. Nietypowe formy reklamy 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69

Wizerunek rodziny w reklamie

Wstęp 1
Rozdział I Rodzina na przestrzeni dziejów 3
1. Rodzina –  podstawowe pojęcie 3
2. Podstawowe funkcje rodziny 7
3. Fazy rozwoju rodziny 12
4. Zmiany podziału ról w rodzinie 15
5. Polityka państwa wobec rodziny 20
6. Rodzina w programach partii politycznych 31
Rozdział II Istota reklamy w życiu społecznym 38
1. Geneza reklamy, jej istota i cele 38
2. Psychologiczne aspekty reklamowania 51
3. Oddziaływanie reklamy na rodzinę 45
Rozdział III Rodzina, jako grupa społeczna w reklamie 54
1. Role społeczne w reklamie. Lustrzane odbicie czy kształtowania rzeczywistości? 54
2. Kontrowersje wobec reklamy – zagrożenia dla rodziny płynące z reklamy 62
3. Postawy społeczeństwa wobec reklamy 70
Zakończenie 82
Bibliografia 85

Tradycyjne a nowoczesne media reklamowe

Wstęp 1
Rozdział 1. Tradycyjne media reklamy. 6
1.1. Reklama telewizyjna. 6
1.2. Reklama radiowa. 18
1.3. Reklama prasowa. 22
1.4. Reklama zewnętrzna. 27
1.5. Billboardy. 28
1.6. Reklama na samochodach. 29
1.7. Wkładki reklamowe. 30
Rozdział 2. Nowe media reklamowe. 31
2.1. Powstanie multimediów. 31
2.2. Internet. 34
2.2.1. Historia powstania Internetu. 34
2.2.2. Zasada działania Internetu. 39
2.3. Rodzaje internetowej reklamy. 45
2.3. Telewizja interaktywna i cyfrowa. 53
2.4. Radio Data System. 56
2.5. CD-ROM i DVD-ROM. 57
Rozdział 3. Porównanie tradycyjnych i nowoczesnych mediów reklamowych. 63
3.1. Tradycyjne media w Internecie. 63
3.2. Tradycyjna a nowoczesna reklama. 64
3.3. Prognozy na przyszłość 71
Podsumowanie 73
Bibliografia 75

Rozwój reklamy zewnętrznej w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Elementy marketingu mix 3
1.1. Narzędzia marketingu mix 4
1.2. Funkcje i struktura promocji jako element marketingu mix 5
1.3. Pojęcie reklamy. 13
1.4. Rodzaje reklamy. 16
Rozdział 2. Charakterystyka reklamy zewnętrznej. 25
2.1. Zalety i wady reklamy zewnętrznej. 25
2.2. Co to jest skuteczność reklamy? 26
2.3. Koszty kampanii outdoorowej. 32
2.4. Planowanie reklamy zewnętrznej. 32
Rozdział 3. Obraz rynku reklamy zewnętrznej. 40
3.1. Ogólna sytuacja na rynku polskim. 40
3.2. Agencje reklamowe. 43
3.2.1. Firma AMS S.A. 43
3.2.2. Firma Europlakat. 52
3.3. Klienci agencji reklamowych 53
3.3.1. Postawy polskich konsumentów wobec reklamy zewnętrznej 54
3.3.2. ?Sezonowość? outdooru 56
Rozdział 4. Kierunki rozwoju rynku outdoorowego. 61
4.1. Badania rynku 62
4.2. Analiza szans i zagrożeń (Analiza SWOT). 63
4.3. Zakazy w reklamie zewnętrznej 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Rola i skuteczność reklamy telewizyjnej w Polsce

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. REKLAMA I JEJ CELE 6
1.1. Miejsce reklamy w promotion-mix 6
1.2 Pojęcie reklamy i jej klasyfikacja 9
1.3. Budowa przekazu reklamowego 10
1.3.1 Wybór celów reklamy 11
1.3.2. Adresaci reklamy 12
1.3.3. Budżet reklamy 12
1.3.4. Dobór treści reklamowych 13
1.3.5. Wybór mediów 14
ROZDZIAŁ II. BADANIE REKLAMY 16
2.1. Badanie skuteczności reklamy 16
2.2. Skuteczność reklamy – wpływ na wielkość sprzedaży 18
2.3. Metody mierzenia skuteczności reklamy telewizyjnej 20
ROZDZIAŁ III. REKLAMA TELEWIZYJNA 25
3.1. Reklama telewizyjna w prawie polskim 25
3.2. Cechy reklamy telewizyjnej, jej zalety i wady 27
3.3. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej. 29
3.3.1. Obraz 29
3.3.2. Słowo 30
3.3.3. Kolor 30
3.3.4. Muzyka 31
3.4. Najczęściej stosowane formy reklamówek telewizyjnych 32
3.4.1. Demonstracja 33
3.4.2. Rekomendacja 33
3.4.3. Humor 36
3.4.4. Scenka rodzajowa z życia 36
3.4.5. Styl życia 37
3.4.6 Animacja 37
3.4.7. Racjonalny powód 38
3.4.8. Emocje 38
ROZDZIAŁ IV. NADAWCY TELEWIZYJNI W POLSCE I WYDATKI NA REKLAMĘ TELEWIZYJNĄ. 41
4.1. Sytuacja nadawców telewizyjnych na rynku. 41
4.2. Polski rynek reklamy telewizyjnej 48
ROZDZIAŁ V. WYBRANE TELEWIZYJNE KAMPANIE REKLAMOWE 50
5.1. Reklama piwa w Polsce 50
5.2. „Piwo z polską duszą” – kampania reklamowa Okocimia. 55
5.3.  Moralny wymiar reklamy – na przykładzie telewizyjnej kampanii piwa bezalkoholowego Bosman 57
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68

Rola koloru w przekazie reklamowym

WSTĘP 3
Rozdział 1. Wprowadzenie w zagadnienia kolorów 6
1.1. Znaczenie barw w przeszłości. Historia koloru. 7
1.2. Współczesna symbolika barw. 13
1.3. Fizjologiczne podstawy widzenia barw. Budowa i funkcjonowanie oka a widzenie  barwne. 16
1.4. Związek barwy z psychiką ? oddziaływanie koloru na psychikę. 20
1.5. Wpływ barw na organizm. Leczenie kolorem. 21
Rozdział 2. Barwa w przekazie reklamowym 28
2.1. Odbiór barw przez człowieka 28
2.2. Barwa jako element kompozycji przekazu reklamowego. 30
2.2.1. Przygotowanie reklamy. 31
2.2.2. Adresat reklamy 33
2.2.3. Barwa reklamy a jej odbiór 35
2.3. Kampanie reklamowe 37
Rozdział 3. Rola barwy w polityce 47
Rozdział 4. Informowanie kolorem 52
4.1. Informacyjna rola koloru. 52
4.2. Informowanie ubiorem 54
4.3. Kolory w religiach. 57
Zakończenie 59
BIBLIOGRAFIA 60

Reklama na tle innych narzędzi promocji w firmie Polfrost

Wstęp 1
Rozdział 1. Ogólne informacje na temat promocji. 3
1.1. Czym nie jest, a czym jest promocja. 3
1.2. Podstawowe elementy promocji 4
1.3. Modele procesu komunikacji ? model jedno- i dwustopniowy 5
1.4. Jak skonstruować skuteczny proces komunikacji 7
1.5. Co daje, a co zabiera promocja 16
1.6. Różnice w promocji na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych (przemysłowych). 17
Rozdział 2. Reklama a pozostałe narzędzia promocji 19
2.1. Reklama? najpopularniejszy element promotion mix 25
2.2. Promocja Sprzedaży – narzędzia krótkookresowego wzrostu 33
2.3. Marketing Bezpośredni 37
2.4. Public Relations 41
2.5. Sprzedaż Osobista 46
Rozdział 3. Formy reklamy 51
2.1. Istota i rodzaje reklamy wewnętrznej i zewnętrznej 51
2.2. Zasady projektowania plakatu reklamowego 55
2.3. Plakat i miejsca na reklamy plakatowe 57
Rozdział 4. Reklama i promocja w firmie Polfrost Internationale Spedition. 61
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 61
4.2. Formy reklamy wykorzystywane przez Polfrost Internationale Spedition. 65
4.3. Udział reklamy w działaniach promocyjnych firmy Polfrost Internationale Spedition. 68
Zakończenie 71
Bibliografia 73