Prace dyplomowe z dziedziny: Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Skuteczność reklamy prasowej – w świetle badań ankietowych

Wstęp 3

1.Pojęcie reklamy jej cele i rodzaje? 4
1.1 Geneza reklamy 4-5
1.2 Pojęcie i cele reklamy 6-8
1.3 Kryteria klasyfikacji reklamy 8-11
1.4 Tworzenie kampanii reklamowej 11-18

2.Reklama prasowa 19
2.1 Rodzaje reklamy prasowej 19-24
2.2 Funkcje reklamy prasowej 25-27
2.3 Wady i zalety reklamy prasowej 27-33
2.4 Skuteczność reklamy prasowej 33-40

3.Psychologia przekazu reklamowego 41
3.1 Reguły wpływu społecznego zastosowane w reklamie 41-46
3.2 Potrzeby psychiczne jako czynniki warunkujące percepcje reklamy 47-51
3.3 Cechy odbiorców a efektywność przekazu 51-53

4.Badania skuteczności reklamy prasowej 54-57
4.1 Analiza badań ankietowych 57-64

Zakończenie 65-66
Bibliografia 67-69

Reklama społeczna

Wstęp    2
Rozdział. I.  Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i istota reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    9
3. Etapy tworzenie i cele reklamy    18
4. Język w kampanii reklamowej    22
Rozdział II. Oddziaływanie reklamy społecznej na odbiorcę    29
1. Podział i nośniki reklamy społecznej    29
2. Wywoływanie emocji w reklamie    33
3. Różnorodność odczytu, znaczeń i interpretacji reklamy    38
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    46
Rozdział III. Niepełnosprawni jako temat kampanii społecznych    53
1. Kampania – Niepełnosprawni – normalna sprawa    53
2. Letnia kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo”    60
3. Czy naprawdę jesteśmy inni? – jako największa kampania w Polsce    65
Rozdział IV. Trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze jako elementy kampanii społecznych    73
1.Cel i efektywność multimedialnej kampanii „Ostatni wyskok”    73
2. Trzeźwość jako elementy kampanii społecznych prowadzonych wśród kierowców    78
2.1. Kampania „Młodzi kierowcy”    79
2.2. Kampania „Prowadzę – jestem trzeźwy!”    83
Zakończenie    88
Bibliografia    90
Spis tabel i rysunków    94

Humor w reklamie

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka reklamy telewizyjnej 5
1.1. Istota reklamy telewizyjnej 5
1.2. Cele i funkcje reklamy 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 12
1.3.1. Demonstracja 13
1.3.2. Rekomendacja 14
1.3.3. Humor 16
1.3.4. Scenka rodzajowa z życia 17
1.3.5. Styl życia 17
1.3.6. Animacja 18
1.3.7. Racjonalny powód 19
1.3.8. Emocje 19
1.4. Zalety i wady telewizji jako nośnika reklamy 21
Rozdział 2. Wywieranie wpływu na odbiorców reklam 24
2.1. Psychologiczne aspekty reklamowania 24
2.2. Modele oddziaływania reklamy 32
2.3. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie 35
2.4. Humor w reklamie 37
2.4.1. Pojęcie humoru 37
2.4.2. Oblicza humoru, czyli taksonomia potencjalnie komicznych bodźców 40
2.4.3. Nietolerancja – tolerancja wieloznaczności jako czynnik wywierający wpływ na preferencje komizmu 43
2.4.4. Konserwatyzm – radykalizm (liberalizm) a odbiór komizmu 44
2.4.5. Miękkość – twardość myślenia a preferencje komizmu 46
2.4.6. Poszukiwanie doznań a osobiste upodobania w zakresie komizmu 50
2.4.7. Neurotyczność – stabilność emocjonalna a preferencje komizmu 55
2.4.8. Ekstrawersja – introwersja a preferencje komizmu 56
2.4.9. Otwartość na doświadczenie a recepcja komizmu 59
2.4.10. Potrzeba domknięcia poznawczego a preferencje komizmu 61
Rozdział 3. Przykłady i analiza reklam wykorzystujących humor 63
3.1. Frugo 63
3.2. Okocim 70
3.3. Hochland 72
3.4. Kubuś 74
3.5. Komfort 76
3.6. Królewskie 78
3.7. Kentucky Fried Chicken 79
Zakończenie 82
Bibliografia 85

Dziecko w reklamie telewizyjnej

Wstęp 4
Rozdział 1. Reklama jako element komunikacji 6
1.1. Definicja reklamy 6
1.2. Uwarunkowania prawne reklamy 8
1.3. Działanie reklamy 9
1.4. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 10
1.5. Reklama w Polsce 18
Rozdział 2. Telewizja jako najpopularniejsze medium 21
2.1. Reklama telewizyjna 21
2.2. Zalety i wady reklamy telewizyjnej 22
2.3. Zauważalność reklam telewizyjnych 24
2.4. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej 25
2.4.1. Obraz 25
2.4.2. Słowo 26
2.4.3. Kolor 26
2.4.4. Muzyka 27
2.5. Rodzaje filmów reklamowych 28
2.5.1. Demonstracja 29
2.5.2. Rekomendacja 29
2.5.3. Humor 32
2.5.4. Scenka rodzajowa z życia 32
2.5.5. Styl życia 33
2.5.6. Animacja 33
2.5.7. Racjonalny powód 34
2.5.8. Emocje 34
Rozdział 3. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 37
3.1. Pojęcie dziecka 37
3.2. Psychika dziecka 40
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 41
3.4. Kanały reklamowe prezentujące najczęściej reklamy z udziałem dzieci 51
Rozdział 4. Analiza reklam z udziałem dzieci 58
4.1. Szampan ‚PICCOLO’ 58
4.2. Fundusz emerytalny ‚Bankowy’ 63
4.3. Produkty Johnson&Johnson 65
4.4. Sok ‚Kubuś’ 68
4.5. Serki Hochland 70
4.6. Delicje 72
4.7. Petitki 73
4.8. Reklama społeczna ‚Pij mleko, będziesz wielki’ 75
Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis rysunków 84

Wykorzystanie Internetu w reklamie

Wstęp 1
Rozdział 1. Internet jako nowe medium reklamy. 3
1.1. Zasady działania Internetu. 3
1.2. Geneza i historia powstania Internetu. 5
1.3. ?Globalna sieć? w Polsce. 10
1.4. Rozwój reklamy w Internecie 11
Rozdział 2. Analiza rynku. 14
2.1. Odbiorca reklamy w sieci. 14
2.2. Charakterystyka audytorium reklamy internetowej. 17
2.3. Rola reklamy w Internecie. 28
Rozdział 3.  Reklama elektroniczna. 34
3.1. Generowanie odwiedziny na stronie WWW. 44
3.2. Najważniejsze tanie metody generowania odwiedzin strony WWW. 45
3.2.1. Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach. 45
3.2.2. Wykorzystanie zjawiska reklamy szeptanej. 47
3.2.3. Wymiana odnośników. 47
3.2.4. Uczestnictwo w systemie wymiany bannerów reklamowych. 48
3.3. Płatne metody generowania odwiedzin strony WWW. 49
3.3.1. Bannerowa kampania reklamowa 49
3.3.2. Sponsoring sieciowy. 58
3.3.3. Wykorzystanie mediów tradycyjnych. 59
Rozdział 4. Skuteczność reklamy w Internecie. 63
4.1. Pomiary w Internecie. 63
4.2. Informacje analizowane przez właścicieli witryn. 68
4.3. Nowe sposoby pomiaru skuteczności przekazu w Internecie. 70
4.3.1. Oprogramowanie do analiz. 75
4.3.2. Architektura systemu pomiarowego. 76
Podsumowanie i wnioski 78
Bibliografia. 80

Reklama społeczna

WSTĘP 2
Rozdział pierwszy: REKLAMA JAKO KOMUNIKAT PERSWAZYJNY 4
1. Reklama jako forma masowego komunikowania 4
1.1. Podstawowe funkcje komunikatu reklamowego 6
2. Strategie oddziaływania reklamy 7
2.1. Rola cech nadawcy w komunikacie reklamowym 9
2.2. Wpływ cech kanału na odbiór komunikatu reklamowego 11
3. Socjotechnika w reklamie 13
4. Reklama a propaganda 17
Podsumowanie 19
Rozdział drugi: REKLAMA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE 21
1. Rola stylu życia w budowaniu komunikatu reklamowego 21
2. Znaczenie i funkcja grup odniesienia 23
3. Rodzina a kształtowanie zachowań nabywców 26
4. Stereotypy w reklamie 28
5. Podstawowe wizerunki kobiet i mężczyzn w komunikacie reklamowym 29
6. Zjawisko reklamy globalnej 32
Rozdział trzeci: MIEJSCE REKLAMY W MARKETINGU SPOŁECZNYM 36
1. Pojęcie reklamy społecznej 36
1.2. Różnice między reklamą społeczną i komercyjną 37
2. Egocentryzm reklamy społecznej 40
3. Rola badań w reklamie społecznej 43
4. Wpływ reklamy społecznej na kształtowanie się postaw 44
4.1. Postawy jawne i ukryte w reklamie społecznej 46
4.2. Skuteczność reklamy społecznej w zależności od specyfiki odbiorcy komunikatu 47
5. Marketing społeczny 49
5.1. Marketing społeczny a komercyjny 49
6. Cause related marketing ? marketing na rzecz sprawy 52
6.1. Analiza przypadku firmy American Express 55
7. Reklama społeczna a zagadnienie marketingu politycznego 58
8. Reklama społeczna promująca bezpieczny styl jazdy 59
9. Rola marketingu społecznego w kształtowaniu wizerunku organizacji 62
9.1. Reklama społeczna jako narzędzie public relations 62
9.1.1. Public relations a reklama 64
9.2. Rola i znaczenie organizacji non – profit 66
9.3. Reklama a względy etyczne 68
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 74

Wpływ reklamy na model życia rodzinnego

Wstęp 1
Rozdział 1. Rodzina w społeczeństwie. 2
1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne. 4
1.2. Funkcje rodziny. 13
1.3. Formy życia rodzinnego. 14
1.4. Rodzina w Polsce. 24
Rozdział 2. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 28
2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 28
2.2. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 32
2.3. Oddziaływanie reklamy na rodzinę. 34
Rozdział 3. Model współczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych. 36
3.1. Rola kobiety. 36
3.2. Obraz małżeństwa i rodziny. 48
3.3. Postawy społeczeństwa wobec reklamy. 53
Rozdział 4. Rodzina w reklamie ? obraz czy kształtowanie postaw. 63
Zakończenie. 69
Bibliografia. 71

Reklama w systemie marketingu na przykładzie hotelu X

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie reklamy w systemie marketingu 4
1.1. Historia reklamy 4
1.2. Reklama w systemie instrumentów marketingu 9
1.3. Metody i techniki reklamy – skuteczność i efektywność 13
1.3.1. Wybór celów reklamy 15
1.3.2. Adresaci reklamy 16
1.3.3. Budżet reklamy 16
1.3.4. Dobór treści reklamowych 17
1.3.5. Wybór mediów 18
1.4. Formy reklamy 19
Rozdział 2. Hotel jako podmiot reklamy 29
2.1. Przedmiot i zakres działania hotelu Jasek 29
2.1.1. Informacje ogólne 29
2.1.2. Hotel Jasek 33
2.2. Usytuowanie w otoczeniu na przykładzie hotelu Jasek 37
2.3. Stosowany system reklamy w Hotelu Jasek 47
Rozdział 3. Projekt systemu reklamy dla hotelu 52
3.1. Sprecyzowanie celów reklamy 53
3.2. Wybór formy reklamy internetowej 55
3.2.1. Firmowa strona WWW 56
3.2.2. Bannery i przyciski reklamowe 58
3.2.3. Poczta elektroniczna 63
3.2.4. Techniki zwiększające odbiór przekazu internetowego. 69
3.3. Określenie grupy docelowej kampanii 78
3.5. Ustalenie budżetu kampanii reklamowej 82
3.6. Ocena skuteczności 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91

Prasowa kampania reklamowa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. MIEJSCE REKLAMY PRASOWEJ NA RYNKU REKLAMY W POLSCE. 4
1.1. Historia reklamy prasowej. 4
1.2. Ogłoszenia reklamowe w prasie polskiej na początku XX wieku. 6
1.3. Miejsce reklamy prasowej w ogólnej teorii marketingu i promocji. 8
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA MEDIÓW PRASOWYCH. 21
2.1. Czasopisma. 21
2.2. Dzienniki. 23
ROZDZIAŁ 3. MOCNE I SŁABE STRONY REKLAMY W PRASIE. 29
3.1. Mocne strony reklamy w czasopismach. 29
3.2. Słabe strony reklamy w czasopismach. 39
3.3. Mocne strony reklamy w dziennikach. 45
3.4. Słabe strony reklamy w dziennikach. 51
3.5. Porównanie zalet i wad reklamy w dziennikach i czasopismach. 55
ROZDZIAŁ 4. PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W PRASIE 56
4.1. Podstawowe pojęcia pomocne przy planowaniu. 57
4.2. Czynniki media planu. 58
4.3. Nietypowe formy reklamy 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69

Wizerunek rodziny w reklamie

Wstęp 1
Rozdział I Rodzina na przestrzeni dziejów 3
1. Rodzina –  podstawowe pojęcie 3
2. Podstawowe funkcje rodziny 7
3. Fazy rozwoju rodziny 12
4. Zmiany podziału ról w rodzinie 15
5. Polityka państwa wobec rodziny 20
6. Rodzina w programach partii politycznych 31
Rozdział II Istota reklamy w życiu społecznym 38
1. Geneza reklamy, jej istota i cele 38
2. Psychologiczne aspekty reklamowania 51
3. Oddziaływanie reklamy na rodzinę 45
Rozdział III Rodzina, jako grupa społeczna w reklamie 54
1. Role społeczne w reklamie. Lustrzane odbicie czy kształtowania rzeczywistości? 54
2. Kontrowersje wobec reklamy – zagrożenia dla rodziny płynące z reklamy 62
3. Postawy społeczeństwa wobec reklamy 70
Zakończenie 82
Bibliografia 85