Prace dyplomowe z kierunku: Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Charakterystyka działań promocyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjno – handlowym

Wstęp 3
Rozdział pierwszy Rola promocji w przeglądzie literatury 4
1.1. Pojęcie marketingu i promocji 4
1.2. Promocja jako jedno z narzędzi marketingu – mix 7
1.2.1. Produkt 7
1.2.2. Cena 12
1.2.3. Dystrybucja 13
1.2.4. Promocja 16
1.3. Narzędzia promocji 17
1.3.1. Reklama 17
1.3.2. Sprzedaż osobista 18
1.3.3. Promocja sprzedaży 19
1.3.4. Public relations 20
Rozdział drugi Ocena działalności promocyjnej w P.P.H. „X” 21
2.1.Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 21
2.2. Mix marketingowy w P.P.H. „X” 26
2.2.1. Produkt 26
2.2.2. Cena 28
2.2.3. Dystrybucja 28
2.3. Narzędzia promocyjne stosowane w branży herbacianej na przykładzie zakładu P.P.H. „X” 30
Zakończenie 34
Spis wykorzystanej literatury 35
Spis rysunków i załączników 36

Znaczenie i rola Internetu w aktywizowaniu działań promocyjnych

Wstęp 3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji 5
1.1. Istota i treść promocji 5
1.2. Funkcje i cele promocji 6
1.3. Narzędzia promocji 12
1.3.1. Sprzedaż osobista 13
1.3.2. Reklama 16
1.3.3. Promocja dodatkowa 23
1.3.4. Public relations 25
1.3.5. Marketing bezpośredni 30
Rozdział 2. Internet nowym medium promocyjnym 33
2.1. Historia powstania „globalnej sieci” 33
2.2. Specyfika sieciowego promotion-mix 36
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie internetem jako środkiem promocji 44
2.4. Programy sieciowe 47
Rozdział 3. Tworzenie programu działań promocyjnych w internecie 49
3.1. Określenie najważniejszych parametrów promocji i identyfikacja odbiorców przekazu 49
3.2. Określenie celów promocji 54
3.3. Zaprojektowanie przekazu promocyjnego 56
3.4. Dobór sposobów komunikacji 58
3.5. Programowanie elementów promocyjnych 59
3.6. Określanie szczegółowych parametrów kampanii 62
3.7. Wybór metod pomiaru skuteczności kampanii 65
Rozdział 4. Obecność firmy w internecie 68
4.1. Własny serwis WWW 68
4.2. Promocja witryny w katalogach i wyszukiwarkach 79
4.3. Działania public relations 84
4.4. Wirtualne programy promocyjne 94
4.4.1. E-mail – pocztowa komunikacja z klientem 94
4.4.2. Reklama w sieci 99
4.4.3. Promocja sprzedaży i marketing bezpośredni 114
4.5. Opis działania polskiego sklepu sportowego w internecie 118
4.6. Internetowy sklep muzyczny CDNOW 123
Zakończenie 128
Bibliografia 131
Spis tabel i rysunków 134

Wpływ reklamy na zachowania studenckie młodzieży

Wstęp 2
Rozdział I 3
1. Czym jest reklama i kto się nią zajmuje. 3
2. Historia reklamy, jej początki i kierunki rozwoju 5
3. Reklama w Polsce 12
4. Rodzaje reklam i kryteria ich wyodrębniania 16
5. Reklama jako forma perswazji i rodzaj komunikowania społecznego 18
6. Strategie lokalne i globalne w reklamie 23
Rozdział II 26
1. Struktura osobowościowa konsumenta 26
2. Czynniki determinujące decyzje konsumenckie 29
3. Czynniki osobowościowe konsumenta – temperament, inteligencja, charakter i ich wpływ na percepcję reklamy 31
4. Manipulacja informacją peryferyczną w reklamie. 37
Rozdział III 44
1. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie – charakterystyka kultury 44
2. Specyfika kulturowa młodzieży – subkultury młodzieżowe, kontrkultura i kultura alternatywna. 49
3. Młodzież jako odbiorca mediów. 52
Rozdział IV 57
1. Opis metody badawczej 57
2. Hipotezy badawcze 61
3. Charakterystyka próby badawczej 62
4. Analiza wyników badań 64
Zakończenie 75
Bibliografia 76
Spis tabel 78
Spis wykresów 79
Aneks 80

Wpływ kultury amerykańskiej na reklamę

Wstęp 2
Rozdział 1. Cel i przedmiot pracy 4
1.1 Kultura Amerykańska – zarys historyczny 4
1.2 Kultura na rynku Amerykańskim 13
Rozdział 2. Reklama-zarys historyczny 19
2.1 Charakterystyka reklam na rynku amerykańskim 19
2.2 Prawo w reklamie 24
2.3 Podobieństwa i różnice na rynku amerykańskim 30
2.4 Miejsce reklamy w strategii promocji firmy 36
Rozdział 3. Instrumenty reklamy (telewizja, radio prasa, czasopisma) 44
3.1 Budżet reklamy 44
3.2 Psychologiczne aspekty reklam 49
3.3 Promocja reklamy 53
3.4 Kolor w reklamie 57
3.5 Znaczenie symboli reklam 63
3.6 Reklama skierowana do danych grup kulturowych (wiekowych) 68
Rozdział 4. Strategia reklamy na przykładach firm 76
4.1 Rys historyczny firmy 76
4.2 Opis działalności firmy 81
4.3 Charakterystyka klientów 84
4.4 Działalność reklam na firmę 90
4.5 Charakterystyka firmy 96
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 107

Etyczne aspekty reklamy. Analiza na przykładzie działań promocyjnych firmy dr Irena Eris

Wstęp    2

Rozdział. I. Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i funkcje reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    11
3. Najistotniejsze strategie tworzenia reklamy    19

Rozdział II Oddziaływanie reklamy na odbiorcę    25
1. Język w kampanii reklamowej    25
2. Wywoływanie emocji w reklamie    30
3. Skuteczność reklamy emocjonalnej    35
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    40
5. Analiza postaw konsumentów wobec reklam zawierających dyskusyjne treści pod względem etyczno moralnym    45

Rozdział III. Etapy tworzenia reklamy    51
1. Cele reklamy    51
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku    53
3. Ustalenie budżetu promocyjnego    57
4. Określenie kompozycji narzędzi promocji    61
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    64
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    68

Rozdział IV. Analiza i ocena działań promocyjnych firmy dr Irena Eris    72
1. Cele reklamy    72
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku potencjalnych nabywców kosmetyków firmy Eris    75
3. Ustalenie budżetu promocyjnego na przestrzeni lat    78
4. Określenie  kompozycji narzędzi promocji    82
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    92
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    94

Zakończenie    97
Bibliografia    99
Spis tabel i rysunków    104

Promocja jako element kształtowania dobrego wizerunku firmy modowej

Wstęp    2
Rozdział I.
Promocja w działalności firmy    3
1. Promocja jako element marketingu-mix    3
2. Narzędzia polityki promocji    13
2.1. Reklama    15
2.2. Promocja sprzedaży    20
2.3. Public relations w kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa    21
2.4. Sprzedaż osobista jako element promocji    23
Rozdział II.
Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy X Fashion Collection    26
1. Podstawy kreowania wizerunku firmy    26
2. Kampania promocyjna firmy X 31
2.1. Promocja przeprowadzona w telewizji    32
2.2. Promocja firmy na targach, pokazach mody i konkursach piękności    33
2.3. Artykuły i zdjęcia publikowane w prasie    35
2.4. Sprzedaż osobista    49
2.5. Efekty przeprowadzonej kampanii promocyjnej    51
Zakończenie i wnioski    57
Bibliografia 59

Skuteczność reklamy prasowej – w świetle badań ankietowych

Wstęp 3

1.Pojęcie reklamy jej cele i rodzaje? 4
1.1 Geneza reklamy 4-5
1.2 Pojęcie i cele reklamy 6-8
1.3 Kryteria klasyfikacji reklamy 8-11
1.4 Tworzenie kampanii reklamowej 11-18

2.Reklama prasowa 19
2.1 Rodzaje reklamy prasowej 19-24
2.2 Funkcje reklamy prasowej 25-27
2.3 Wady i zalety reklamy prasowej 27-33
2.4 Skuteczność reklamy prasowej 33-40

3.Psychologia przekazu reklamowego 41
3.1 Reguły wpływu społecznego zastosowane w reklamie 41-46
3.2 Potrzeby psychiczne jako czynniki warunkujące percepcje reklamy 47-51
3.3 Cechy odbiorców a efektywność przekazu 51-53

4.Badania skuteczności reklamy prasowej 54-57
4.1 Analiza badań ankietowych 57-64

Zakończenie 65-66
Bibliografia 67-69

Reklama społeczna

Wstęp    2
Rozdział. I.  Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i istota reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    9
3. Etapy tworzenie i cele reklamy    18
4. Język w kampanii reklamowej    22
Rozdział II. Oddziaływanie reklamy społecznej na odbiorcę    29
1. Podział i nośniki reklamy społecznej    29
2. Wywoływanie emocji w reklamie    33
3. Różnorodność odczytu, znaczeń i interpretacji reklamy    38
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    46
Rozdział III. Niepełnosprawni jako temat kampanii społecznych    53
1. Kampania – Niepełnosprawni – normalna sprawa    53
2. Letnia kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo”    60
3. Czy naprawdę jesteśmy inni? – jako największa kampania w Polsce    65
Rozdział IV. Trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze jako elementy kampanii społecznych    73
1.Cel i efektywność multimedialnej kampanii „Ostatni wyskok”    73
2. Trzeźwość jako elementy kampanii społecznych prowadzonych wśród kierowców    78
2.1. Kampania „Młodzi kierowcy”    79
2.2. Kampania „Prowadzę – jestem trzeźwy!”    83
Zakończenie    88
Bibliografia    90
Spis tabel i rysunków    94

Humor w reklamie

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka reklamy telewizyjnej 5
1.1. Istota reklamy telewizyjnej 5
1.2. Cele i funkcje reklamy 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 12
1.3.1. Demonstracja 13
1.3.2. Rekomendacja 14
1.3.3. Humor 16
1.3.4. Scenka rodzajowa z życia 17
1.3.5. Styl życia 17
1.3.6. Animacja 18
1.3.7. Racjonalny powód 19
1.3.8. Emocje 19
1.4. Zalety i wady telewizji jako nośnika reklamy 21
Rozdział 2. Wywieranie wpływu na odbiorców reklam 24
2.1. Psychologiczne aspekty reklamowania 24
2.2. Modele oddziaływania reklamy 32
2.3. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie 35
2.4. Humor w reklamie 37
2.4.1. Pojęcie humoru 37
2.4.2. Oblicza humoru, czyli taksonomia potencjalnie komicznych bodźców 40
2.4.3. Nietolerancja – tolerancja wieloznaczności jako czynnik wywierający wpływ na preferencje komizmu 43
2.4.4. Konserwatyzm – radykalizm (liberalizm) a odbiór komizmu 44
2.4.5. Miękkość – twardość myślenia a preferencje komizmu 46
2.4.6. Poszukiwanie doznań a osobiste upodobania w zakresie komizmu 50
2.4.7. Neurotyczność – stabilność emocjonalna a preferencje komizmu 55
2.4.8. Ekstrawersja – introwersja a preferencje komizmu 56
2.4.9. Otwartość na doświadczenie a recepcja komizmu 59
2.4.10. Potrzeba domknięcia poznawczego a preferencje komizmu 61
Rozdział 3. Przykłady i analiza reklam wykorzystujących humor 63
3.1. Frugo 63
3.2. Okocim 70
3.3. Hochland 72
3.4. Kubuś 74
3.5. Komfort 76
3.6. Królewskie 78
3.7. Kentucky Fried Chicken 79
Zakończenie 82
Bibliografia 85

Dziecko w reklamie telewizyjnej

Wstęp 4
Rozdział 1. Reklama jako element komunikacji 6
1.1. Definicja reklamy 6
1.2. Uwarunkowania prawne reklamy 8
1.3. Działanie reklamy 9
1.4. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 10
1.5. Reklama w Polsce 18
Rozdział 2. Telewizja jako najpopularniejsze medium 21
2.1. Reklama telewizyjna 21
2.2. Zalety i wady reklamy telewizyjnej 22
2.3. Zauważalność reklam telewizyjnych 24
2.4. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej 25
2.4.1. Obraz 25
2.4.2. Słowo 26
2.4.3. Kolor 26
2.4.4. Muzyka 27
2.5. Rodzaje filmów reklamowych 28
2.5.1. Demonstracja 29
2.5.2. Rekomendacja 29
2.5.3. Humor 32
2.5.4. Scenka rodzajowa z życia 32
2.5.5. Styl życia 33
2.5.6. Animacja 33
2.5.7. Racjonalny powód 34
2.5.8. Emocje 34
Rozdział 3. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 37
3.1. Pojęcie dziecka 37
3.2. Psychika dziecka 40
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 41
3.4. Kanały reklamowe prezentujące najczęściej reklamy z udziałem dzieci 51
Rozdział 4. Analiza reklam z udziałem dzieci 58
4.1. Szampan ‚PICCOLO’ 58
4.2. Fundusz emerytalny ‚Bankowy’ 63
4.3. Produkty Johnson&Johnson 65
4.4. Sok ‚Kubuś’ 68
4.5. Serki Hochland 70
4.6. Delicje 72
4.7. Petitki 73
4.8. Reklama społeczna ‚Pij mleko, będziesz wielki’ 75
Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis rysunków 84