Prace dyplomowe z kierunku: Reklama

prace licencjackie i magisterskie z reklamy

Wpływ reklamy telewizyjnej na dziecko

Wstęp 2
Rozdział 1. Reklama jako środek przekazu 5
1.1. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 5
1.2. Kanały i kody reklamowe 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 14
1.4. Zalety telewizji jako nośnika reklamy 15
Rozdział 2. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 23
2.1. Pojęcie dziecka 23
3.2. Psychika dziecka 26
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 34
3.3.1. Reklama telewizyjna jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka 38
3.3.2. Upodobania telewizyjne dzieci 45
3.3.3. Telewizja jako czynnik wspomagający proces wychowania dziecka w rodzinie 49
3.3.4. Rodzinny odbiór reklam 53
3.3.5. Reklama telewizyjna zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie 57
Rozdział 3. Metodologia i strategia badań własnych 60
3.1. Przedmiot i cel badań 60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze (zmienne zależne i niezależne) 60
3.3. Metody, techniki, i narzędzia badawcze 63
3.4. Organizacja terenu badań oraz dobór i charakterystyka badanej grupy 67
Rozdział 4. Wyniki badań 69
Rozdział 5. Weryfikacja problemu 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis wykresów 85
Załącznik 86

Wykorzystanie serwisów internetowych do celów promocyjnych w Polsce

Wstęp 4
Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 6
1.1. Istota i definicja marketingu 6
1.2. Pojęcie promocji 17
1.3. Instrumenty promocji oddziałujące na konsumenta 24
1.3.1. Reklama 25
1.3.2. Akwizycja (personal selling) 28
1.3.3. Public relations 28
1.3.4. Promocja sprzedaży 31
1.3.5. Sponsoring 33
1.4. Rola promocji w działalności marketingowej firmy 34
Rozdział 2. Funkcjonowanie Internetu jako centrum komunikacji i promocji 41
2.1. Geneza i rozwój Internetu 41
2.2. Funkcje Internetu 51
2.3. Usługi w Internecie 54
2.3.1. Strony WWW 54
2.3.2. Poczta elektroniczna 54
2.3.3. IRC 55
2.3.4. Ftp 56
2.3.5. Listy dyskusyjne i grupy dyskusyjne 56
2.3.6. Telnet 57
2.3.7. Instant messaging – Gadu – Gadu 57
2.4. Charakterystyka i rodzaje serwisów internetowych 58
2.5. Realia funkcjonowania, zagrożenia i możliwości rozwoju „globalnej sieci” 60
Rozdział 3. Analiza działania serwisu Yahoo! 70
3.1. Źródła przychodów 70
3.2. Public relations 75
3.3. Promocja sprzedaży 81
3.4. Reklama 84
3.5. Podsumowanie, klienci Yahoo! (stopień lojalności użytkowników) 88
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis rysunków 102

Wpływ reklam antynarkotykowych na młodzież i rodziców

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA SPOŁECZNA – PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REKLAMĄ 5
1.1. Istota reklamy 5
1.1.1. Kształtowanie programu reklamowego 5
1.1.2. Ustalenie budżetu akcji reklamowej 12
1.1.3. Wybór mediów (środków przekazu) 17
1.1.4. Pomiar rezultatów 20
1.2. Pojęcie i planowanie reklamy społecznej 24
1.2.1. Planowanie reklamy społecznej 25
1.2.2. Trudności reklamy społecznej 25

ROZDZIAŁ II. WYBRANE KAMPANIE SPOŁECZNE 28
2.1. „AIDS – góry lodowe i nagrobki” – uświadamianie społeczeństwa 33
2.2. Największe polskie kampanie społeczne w TVP 43

ROZDZIAŁ III. CEL I INSPIRACJE ANTYNARKOTYKOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ NA PRZYKŁADZIE KAMPANII POD HASŁEM „BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW” 46
3.1. Grupa docelowa 54
3.2. Ocena rezultatów kampanii 56

ROZDZIAŁ IV. ZAGROŻENIE PŁYNĄCE Z ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW 64
4.1. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 64
4.2. Zgony związane z narkotykami 66

ROZDZIAŁ V. WPŁYW REKLAM ANTYNARKOTYKOWYCH NA MŁODZIEŻ I RODZICÓW 76
5.1. Metodologia badań własnych i kryteria doboru badanych 76
5.2. Wiedza rodziców na temat narkotyków 79
5.3. Komunikacja młodzieży z rodzicami 81
5.4. Oddziaływanie reklam antynarkotykowych na młodzież 84
5.4.1. Zażywających narkotyki 93
5.4.2. Nie zażywających narkotyków 93
5. Oddziaływanie reklam antynarkotykowych na rodziców 94

ROZDZIAŁ VI. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 100
6.1. Odbieranie reklam przez młodzież nie zażywającą i zażywającą narkotyki 100
6.2. Odbieranie reklam przez rodziców 103

ZAKOŃCZENIE 106

BIBLIOGRAFIA 108

SPIS RYSUNKÓW 112

SPIS FOTOGRAFII 113

SPIS WYKRESÓW 114

ZAŁĄCZNIK NR 1 116

ZAŁĄCZNIK NR 2 118

ZAŁĄCZNIK NR 3 121

Uwarunkowania prawne reklamy w turystyce

Wstęp 2
Rozdział I Zagadnienia ogólne 4
1.1. Pojęcie reklamy i jej definicje. 4
1.2. Historia reklamy 7
1.3. Rodzaje reklamy a norma prawna. 11
1.4. Reklama usług turystycznych 17
1.5. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 19
1.6. Reklama a prawo autorskie 21
1.7. Konsekwencje prawne reklamy nieuczciwej 22
Rozdział II. Zagadnienia prawne w reklamie usług turystycznych: 25
2.1. Ochrona klienta w zakresie usług turystycznych. 25
2.2. Reklama a jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich. 30
2.3. Marchandising czyli wykorzystanie wizerunku osób sławnych w reklamie. 34
2.4. Reklama a dobra osobiste. Ochrona prywatności gościa hotelowego 37
2.5. Odpowiedzialność prawna hotelarza w zakresie prawa autorskiego 40
Rozdział III. Formy reklamy stosowane w branży turystycznej 45
3.1. Cel reklamy w turystyce 45
3.1.1. Segmenty docelowe 47
3.1.2. Wybór mediów 48
3.2. Reklama jako narzędzie promocji usług turystycznych 49
3.3. Zalety różnych nośników reklamy 51
3.4. Reklama uzupełniająca i propaganda turystyczna 53
3.5. Sprzedaż osobista 56
3.6. Ocena skuteczności kampanii reklamowej 61
Zakończenie 62
Bibliografia 63

Reklama w turystyce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ISTOTA REKLAMY TURYSTYCZNEJ
1.1. Pojęcie i rola reklamy
1.1.1. Terminologia i cele reklamy
1.1.2. Treść reklamy
1.1.3. Kryteria wyboru nośników reklamy
1.2. Rola i struktura promocji
1.3. Propaganda turystyczna

ROZDZIAŁ II WYBRANE ŚRODKI REKLAMY I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
2.1. Media
2.2. Wydawnictwa
2.3. Imprezy Public Relations
2.4. Podróż studyjna
2.5. Targi turystyczne i warsztaty robocze
2.5.1. Targi turystyczne
2.5.2. Warsztaty

ROZDZIAŁ III PLANOWANIE I ORGANIZACJA REKLAMY NA RYNKU TURYSTYCZNYM
3.1. Planowanie kampanii reklamowej
3.1.1. Analiza wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego
3.1.2. Sformułowanie celu kampanii reklamowej
3.1.3. Ustalenie budżetu reklamy
3.1.4. Wybór nośników reklamy
3.1.5. Ocena efektywności kampanii reklamowej
3.2. Organizacja i finansowanie promocji za granicą
3.3. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Reklama w Internecie

Wstęp 2
Rozdział 1. Internet – zakres pojęciowy i formy użytkowania 4
1.1. Historia powstania globalnej sieci 4
1.2. Sposób działania Internetu 9
1.3. Reklama a Internet 13
1.3.1. Pojęcie i uwarunkowania prawne reklamy 13
1.3.2. Reklama jako element marketingu 16
1.3.3. Cele reklam 20
1.3.4. Funkcje komunikatu reklamowego 21
Rozdział 2. Internet nowym medium reklamowym 26
2.1. Zastosowanie Internetu w reklamie – medium typu „pull” 26
2.2. Interaktywność reklam internetowych 28
2.3. Formy reklam internetowych 29
2.4. Zakupy w „sieci” 32
2.5. Ocena skuteczności reklamy w Internecie 34
2.6. Reklamy tradycyjne a reklamy internetowe 37
2.6.1. Rozwiązania pomiędzy reklamą tradycyjną a reklamą On- Line 37
2.6.2. Agencje reklamowe i domy mediowe jako instytucje świadczące usługi w promocji on-line 38
2.6.3. Przyszłość reklamy internetowej 42
Rozdział 3. Promocja w Internecie 44
3.1. Działania promocyjne firm 44
3.2. Public relations 47
3.3. Strategie promocyjne 49
3.4. Opracowywanie ofert w Internecie 51
Rozdział 4. Wortal „Na widelcu” jako przykład internetowej promocji 63
4.1. Wortal– znacznie pojęcia i jego zasięg 63
4.2. Historia wortalu 68
4.3. Różnica między wortalem a portalem 69
4.4. Wortal „Na widelcu” niekonwencjonalną formą reklamy 73
4.4.1. Historia wortalu „Na widelcu” 75
4.4.2. Oferta wortalu „Na widelcu” 76
4.4.3. Wortal „Na widelcu” na tle konkurencji 79
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 88

Reklama alkoholu w Polsce

Streszczenie 4
Wstęp 6

Rozdział I. Istota i uwarunkowania komunikatu reklamowego w Polsce 8
1.1. Istota reklamy 8
1.1.1. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 10
1.1.2. Reklama jako element marketingu 17
1.2. Historia reklamy 19
1.2.1. Geneza reklamy 19
1.2.2. Historia polskiej reklamy 23

Rozdział II. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej 30
2.1. Reklama a prawo autorskie 30
2.2. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy 31
2.2.1. Reklama leków 32
2.2.2. Reklama wyrobów tytoniowych 33
2.2.3. Reklama alkoholu 34
2.3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – zmiany 35
2.4. Granice reklamowania 37

Rozdział III. Ważniejsze kampanie reklamowe alkoholu w czasie zakazu 45
3.1. Spontaniczna znajomość reklam 45
3.2. Opinie na temat reklamy alkoholu 47
3.3. Komunikacja marketingowa reklam alkoholu w czasie zakazu 48
3.3.1. Łamanie zakazu reklamy alkoholu 48
3.3.2. „Warka STRONG. Piwo mocno bezalkoholowe” 53
3.3.3. „Bols – zaproszenie na pokład łódki” 54
3.3.4. „Pan Tadeusz – film czy wódka” 55
3.3.5. „Heineken – orzeźwia części ciała” 56

Rozdział IV. Kampanie alkoholi po zniesieniu zakazu 59
4.1. Obrazy reklamowe i „inne” obrazy 59
4.2. Komunikacja marketingowa reklam alkoholu po zniesieni zakazu 64
4.2.1. „Żywiec – jednym słowem piwo” 64
4.2.2. „Smirnoff – wyzwolenie ducha” 66
4.2.3. „Absolut – absolutne miasta Europy” 70

Rozdział V. Analiza kampanii reklamowych przed i po zakazie – ocena porównawcza 81
5.1. Nawiązania do sztuk plastycznych i literatury w reklamie „nie wprost” w ujęciu ogólnym 81
5.2. Reklama alkoholu a jego dostępność 95
5.3. Sztuka przekazu reklamy „nie wprost” – walory i siła oddziaływania 97
5.3.1. Merchandising 97
5.4. Reklama alkoholu a polityka medialna 101

Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis rysunków 118
Spis fotografii 119
Spis schematów 120

Reklama jako element marketingu

Wstęp 1
Rozdział 1. Rola reklamy w marketingu 3
1.1. Istota marketingu i reklamy 3
1.2. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej 5
1.3. Funkcje i cele współczesnych reklam 6
1.4. Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej 9
Rozdział 2. Charakterystyka tradycyjnych środków reklamowych 19
2.1. Reklama prasowa 19
2.2. Reklama telewizyjna 24
2.3. Reklama radiowa 29
2.4. Reklama zewnętrzna 31
2.5. Reklama internetowa 32
2.6. Inne formy reklamy 35
Rozdział 3. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na rynku 40
3.1. Mechanizm działania reklamy 40
3.2. Proces informacyjny odbiorcy reklamy i jego fazy 46
3.3. Ocena skuteczności reklamy 54
Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 60

Charakterystyka działań promocyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjno – handlowym

Wstęp 3
Rozdział pierwszy Rola promocji w przeglądzie literatury 4
1.1. Pojęcie marketingu i promocji 4
1.2. Promocja jako jedno z narzędzi marketingu – mix 7
1.2.1. Produkt 7
1.2.2. Cena 12
1.2.3. Dystrybucja 13
1.2.4. Promocja 16
1.3. Narzędzia promocji 17
1.3.1. Reklama 17
1.3.2. Sprzedaż osobista 18
1.3.3. Promocja sprzedaży 19
1.3.4. Public relations 20
Rozdział drugi Ocena działalności promocyjnej w P.P.H. „X” 21
2.1.Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 21
2.2. Mix marketingowy w P.P.H. „X” 26
2.2.1. Produkt 26
2.2.2. Cena 28
2.2.3. Dystrybucja 28
2.3. Narzędzia promocyjne stosowane w branży herbacianej na przykładzie zakładu P.P.H. „X” 30
Zakończenie 34
Spis wykorzystanej literatury 35
Spis rysunków i załączników 36

Znaczenie i rola Internetu w aktywizowaniu działań promocyjnych

Wstęp 3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji 5
1.1. Istota i treść promocji 5
1.2. Funkcje i cele promocji 6
1.3. Narzędzia promocji 12
1.3.1. Sprzedaż osobista 13
1.3.2. Reklama 16
1.3.3. Promocja dodatkowa 23
1.3.4. Public relations 25
1.3.5. Marketing bezpośredni 30
Rozdział 2. Internet nowym medium promocyjnym 33
2.1. Historia powstania „globalnej sieci” 33
2.2. Specyfika sieciowego promotion-mix 36
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie internetem jako środkiem promocji 44
2.4. Programy sieciowe 47
Rozdział 3. Tworzenie programu działań promocyjnych w internecie 49
3.1. Określenie najważniejszych parametrów promocji i identyfikacja odbiorców przekazu 49
3.2. Określenie celów promocji 54
3.3. Zaprojektowanie przekazu promocyjnego 56
3.4. Dobór sposobów komunikacji 58
3.5. Programowanie elementów promocyjnych 59
3.6. Określanie szczegółowych parametrów kampanii 62
3.7. Wybór metod pomiaru skuteczności kampanii 65
Rozdział 4. Obecność firmy w internecie 68
4.1. Własny serwis WWW 68
4.2. Promocja witryny w katalogach i wyszukiwarkach 79
4.3. Działania public relations 84
4.4. Wirtualne programy promocyjne 94
4.4.1. E-mail – pocztowa komunikacja z klientem 94
4.4.2. Reklama w sieci 99
4.4.3. Promocja sprzedaży i marketing bezpośredni 114
4.5. Opis działania polskiego sklepu sportowego w internecie 118
4.6. Internetowy sklep muzyczny CDNOW 123
Zakończenie 128
Bibliografia 131
Spis tabel i rysunków 134