Przychody według rachunkowości i prawa podatkowego na przykładzie Vistula S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Prawo bilansowe a prawo podatkowe 6
1.1. Prawo bilansowe 6
1.2. Prawo podatkowe 18
1.3. Różnice i podobieństwa w prawie bilansowym i podatkowym 24
1.4. Rys historyczny różnicowania się prawa bilansowego i podatkowego 29
ROZDZIAŁ II. Ujęcie przychodów według prawa bilansowego 37
2.1. Przychody w rachunkowości 37
2.2. Klasyfikacja przychodów 42
2.2.1. Przychody ze sprzedaży 44
2.2.2. Przychody finansowe 54
2.2.3. Pozostałe przychody 63
2.3. Szczególne sposoby ustalania przychodów 67
2.4. Ujęcie przychodów w księgach rachunkowych 72
2.5. Prezentacja przychodów w sprawozdaniu finansowym 83
ROZDZIAŁ III. Pojęcie przychodu w świetle prawa podatkowego 86
3.1. Przychody w świetle prawa podatkowego 86
3.2. Klasyfikacja przychodów podatkowych 91
3.2.1. Przychody związane z działalnością gospodarczą 92
3.2.2. Przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie 96
3.2.3. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych 97
3.3. Przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy 98
3.4. Zwolnienia podatkowe 100
3.5 Prezentacja przychodów na potrzeby podatkowe 105
ROZDZIAŁ IV. Identyfikacja przychodów w świetle rachunkowości na przykładzie Vistula S.A. 114
4.1. Charakterystyka działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 114
4.2. Prezentacja przychodów przedsiębiorstwa 116
4.2.1. Rachunek zysków i strat 116
4.2.2. Struktura przychodów 118
4.2.3. Podatkowe ujęcie przychodów 123
4.3. Podsumowanie 124
ZAKOŃCZENIE 128
BIBLIOGRAFIA 132
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 138