Wpływ warunków funkcjonowania i rozwiązań organizacyjnych na działalność wybranej firmy transportowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3
1. Pojęcie i definicje transportu 3
2. Klasyfikacja transportu 4
2.1. Klasyfikacja pionowa 5
2.1.1. Transport samochodowy 6
2.1.2. Transport kolejowy 7
2.1.3. Transport śródlądowy 8
2.1.4. Transport lotniczy 9
2.1.5. Transport morski 11
2.1.6. Transport przesyłowy 12
2.2 Klasyfikacja pozioma 13
ROZDZIAŁ II. REGULACJE PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ FIRMY TRANSPORTOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 17
1. Sektor transportu w Unii Europejskiej 17
2. Kształtowanie się przedsiębiorstw transportowych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 22
3. Regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych gałęzi transportu 25
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ 36
1. Pekaes dawniej 36
2. Pekaes obecnie 38
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I PROBLEMU TRANSPORTU DROGOWEGO 45
1. Organizacja transportu drogowego 45
2. Problemy transportu drogowego 54
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS RYSUNKÓW 64