Przekaz wartości w rodzinie, wpływ więzi w kształtowaniu prawidłowych postaw

Wstęp 1

Rozdział I. Rodzina, więzi i wartości rodzinne 2
1.1. Istota i pojęcie rodziny 2
1.1.1. Definicja rodziny 2
1.1.2. Funkcje rodziny 7
1.2. Więź rodzinna – pojęcie 9
1.2.1. Znaczenie więzi w życiu człowieka, dziecka 9
1.2.2. Tradycje i zwyczaje w wychowaniu rodzinnym 13
1.2.3. Komunikacja międzypokoleniowa 17
1.3. Pojęcie wartości- wpływ rodziny na system wartości dzieci/młodzieży 21
1.3.1. Hierarchia wartości 21
1.3.2. Współczesne przemiany wartości 25

Rozdział II. Postawa – zakres znaczeniowy pojęcia 29
2.1. Definicja postawy 29
2.2. Komponenty postawy 30
2.3. Wymiary postawy 31
2.4. Teorie dotyczące kształtowania i zmian postaw 33
2.5. Postawy przyjmowane w rodzinie 37

Rozdział III. Metodologia badań własnych 43
3.1. Przedmiot i cel badań 43
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 56
3.4. Organizacja badań i dobór próby 57

Zakończenie 60
Bibliografia 61
Załącznik 65