Instytucja giełdy towarowej w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I: Rys historyczny 6
Rozdział II: Pojęcie i znaczenie giełdy towarowej 40
1. Definicja giełdy towarowej 40
2. Znaczenie giełdy towarowej 43
Rozdział III: Ustawa o giełdach towarowych w Polsce 49
1. Tworzenie i organizacja giełd towarowych 49
2. Działalność maklerów giełd towarowych 55
3. Towarowe domy maklerskie 61
Rozdział IV: Prawo Unii Europejskiej dotyczące giełd towarowych 71
1. Uwagi wstępne 71
2. Zasada swobodnego przepływu towarów 74
3. Zasada wolności przedsiębiorczości 78
4. Zasada swobodnego przepływu kapitałów i płatności 83
Zakończenie 86
Bibliografia 88