Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Wpływ nowych przewoźników na sytuację finansową LOT

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ PIERWSZY: INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ 5
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BILANSU 5
1.1. Definicja i cechy bilansu, oraz charakterystyka aktywów i pasywów 5
1.2. Analiza bilansu – teoria i zasady 6
1.3. Pionowa i pozioma analiza bilansu 8
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 13
2.1. Teoria rachunku zysków i strat 13
2.2. Wynik finansowy 13
2.3. Przychody i zyski jako element rachunku wyników 16
2.4. Koszty jako element rachunku wyników 17
2.5. Analiza rachunku zysków i strat 19
ROZDZIAŁ DRUGI: METODY I ETAPY ANALIZY FINANSOWEJ 20
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CELE ANALIZY FINANSOWEJ 20
2. ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ 23
3. METODY ANALIZY FINANSOWEJ 26
4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ 28
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 32
5.1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 32
5.2. Wskaźniki rentowności 33
5.3. Wskaźniki płynności finansowej 36
5.4. Wskaźniki szybkości obrotu 37
5.5. Wskaźniki zadłużenia 40
ROZDZIAŁ TRZECI: RYNEK LOTNICZY 42
1. RYNEK LOTNICZY NA ŚWIECIE 42
2. RYNEK LOTNICZY W POLSCE 49
ROZDZIAŁ CZWARTY: PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PLL „LOT” 58
1. HISTORIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 58
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 64
3. SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU PLL LOT S.A 67
ROZDZIAŁ PIĄTY: ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI PLL „LOT” 75
1. ANALIZA BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI 75
1.1. Analiza bilansu 75
1.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny 83
2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI 90
2.1. Wskaźniki rentowności 90
2.2. Wskaźniki płynności finansowej 91
2.3. Wskaźniki szybkości obrotu 93
2.4. Wskaźniki zadłużenia 94
PODSUMOWANIE 96
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 99
SPIS RYSUNKÓW 100

Wpływ podatków na wynik finansowy

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO METODĄ OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw działających w Polsce 11
1.3. Wynik finansowy miarą oceny działalności przedsiębiorstw 16
1.3.1. Pojęcie wyniku finansowego 16
1.3.2. Rachunek zysków i strat miernikiem oceny przedsiębiorstw 19
1.3.3. Ocena wskaźnikowa wyniku 24
ROZDZIAŁ II. PODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 30
2.1. Pojęcie i rodzaje podatków 30
2.2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa w Polsce 35
2.3. Wpływ podatków na wynik finansowy 44
ROZDZIAŁ III. HARMONIZACJA POLSKICH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PODATKU VAT Z ROZWIĄZANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ 54
3.1. Przesłanki harmonizacji polskich przepisów z rozwiązaniami Unii Europejskiej 54
3.2. Porównanie polskich i unijnych uregulowań prawnych w zakresie VAT 62
3.2.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania 62
3.2.2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe 68
3.2.3. Opodatkowanie eksportu i importu towarów i usług 70
3.2.4. Podstawa opodatkowania w podatku od wartości dodanej 72
3.2.5. Powstanie obowiązku podatkowego, stawki, zwroty i odliczenia podatkowe 74
3.3 Tendencje zmian w podatku od towarów i usług 77
ROZDZIAŁ IV. WPŁYW PODATKÓW NA WYNIK FINANSOWY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA 84
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 84
4.2. Majątek i źródła jego finansowania na podstawie danych przedsiębiorstwa 87
4.2.1. Charakterystyka majątku 87
4.2.2. Źródła finansowania majątku danego przedsiębiorstwa 89
4.3. Analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa 91
4.4. Analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa 94
4.5. Podsumowanie 97
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 112

Wycena przedsiębiorstwa według koncepcji EVA

Wstęp 2
I. Wycena jako proces pomiaru wartości przedsiębiorstw 4
1. Istota i cele wyceny przedsiębiorstw 4
2. Wartość przedsiębiorstwa 10
3. Zasady wyceny przedsiębiorstw 17
4. Ogólna charakterystyka metod wyceny przedsiębiorstwa 23
II. Dochodowe koncepcje wyceny przedsiębiorstw 33
1. Istota i determinanty wartości dochodowej przedsiębiorstw 33
2. Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową 40
III. Koncepcja ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w wycenie przedsiębiorstw 51
1. EVA jako miernik wartości kreowanej 51
2. Determinanty kształtowania się EVA 58
3. Wykorzystanie miernika EVA w wycenie przedsiębiorstw 63
4. Analiza kształtowania się EVA w wybranych przedsiębiorstwach 68
IV. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa 74
1. Geneza i zakres działalności przedsiębiorstwa 74
2. Przedmiot działalności Optimus S.A. 78
3. Analiza finansowa 86
V. Analiza i ocena procesu kreowania wartości badanego przedsiębiorstwa 89
Zakończenie 100
Bibliografia 105
Spis tabel 108
Spis schematów i rysunków 109

Wpływ obrotu wierzytelnościami na funkcjonowaniu przedsiębiorstw na podstawie windykacyjnej – analiza

Wstęp 4

Rozdział 1. Finanse w działalności przedsiębiorstwa 7
1.1. Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki 7
1.2. Funkcje finansów i instrumenty ich kreowania 11
1.3. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 15
1.4. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa 19

Rozdział 2. Wierzytelności 26
2.1. Pojęcie wierzytelności 26
2.2. Zobowiązania pieniężne i niepieniężne 31
2.3. Formy obrotu wierzytelnościami 35
2.4. Pozostałe formy obrotu należnościami 41

Rozdział 3. Prezentacja firm windykacyjnych Presco Sp. z o. o.
oraz Jatex sp. z o. o. 48
3.1. Charakterystyka polskiego rynku wierzytelności 48
3.2. Prezentacja firmy Presco Sp. z o. o. 52
3.2.1. Rys historyczny firmy Presco Sp. z o. o. 52
3.2.2. Charakterystyka działalności firmy Presco Sp. z o. o. 53
3.2.3. Specyfika usług Presco Sp. z o. o. 57
3.3. Prezentacja firmy Jatex – Finanse Sp. z o. o. 63
3.3.1. Rys historyczny firmy Jatex – Finanse Sp. z o. o. 63
3.3.2. Charakterystyka działalności firmy Jatex Sp. z o. o. 64
3.3.3. Specyfika usług Jatex Sp. z o. o. 67

Rozdział 4. Analiza finansowo – ekonomiczna firm Presco Sp. z o. o. oraz Jatex Sp. z o. o 72
4.1. Analiza finansowo- ekonomiczna firmy Presco Sp. z o. o. 72
4.2. Analiza sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy Jatex Sp. z o. o. 81

Rozdział 5. Specyfika obrotu wierzytelnościami na rynku polskim 90
5.1. Uregulowania prawne obrotu wierzytelnościami 90
5.2. Formy zabezpieczenia transakcji obrotu wierzytelnościami na rynku polskim 96
5.3. Formy zabezpieczeń transakcji wierzytelności stosowane przez firmę Presco Sp. z o. o . oraz Jatex – Finanse Sp. z o. o. 105
5.4. Windykacja należności 106
5.5. Windykacja międzynarodowa 114
6. Wnioski 122

Zakończenie 124
Bibliografia 126
Spis tabel 129
Spis rysunków 131

Sytuacja Polaków na unijnym rynku pracy

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA UNIJNEGO RYNKU PRACY 5
1. Wielkość i struktura zatrudnienia w unii europejskiej 5
2. Swobodny przepływ osób w unii europejskiej 11
3. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 25
ROZDZIAŁ II. PROBLEM BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 31
1. Wielkość problemu 31
2. Struktura bezrobocia w UE. 35
3. Europejska Strategia Zatrudnieniowa. 39
ROZDZIAŁ III. UNORMOWANIA ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM UNIJNEGO RYNKU PRACY 46
1. Zasady obowiązujące przed traktatem akcesyjnym 46
2. Możliwości dostępu do rynku pracy 52
3. Szanse Polaków na pracę w Unii Europejskiej 54
Zakończenie 54
Bibliografia 54
Spis Tabel 54
Spis rysunków 54

Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim. 5
1.1 Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności. 5
1.2 Ogólna definicja nieruchomości. 7
1.3 Hipoteka. 11
1.4 Zakres hipotecznego obciążenia nieruchomości. 12
1.5 Rodzaje hipotek. 15
1.5.1 Hipoteka przymusowa. 16
1.5.2 Hipoteka ustawowa. 17
1.5.3 Hipoteka kaucyjna. 19
1.5.4 Hipoteka łączna. 21
1.6 Egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. 22
ROZDZIAŁ 2. Kredyty hipoteczne. 27
2.1 Cechy charakterystyczne kredytów hipotecznych. 27
2.2 Ekonomiczny aspekt kredytów hipotecznych . 32
ROZDZIAŁ 3. Kredyty na cele mieszkaniowe w PKO – bp. 37
3.1 Zabezpieczenie kredytów na cele mieszkaniowe w PKO-bp. 37
3.2 Kredyt hipoteczny. 40
3.3 Kredyt komercyjny. 42
3.4 Kredyt na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności. 43
3.4.1 Spłata według formuły normatywnej. 45
3.4.2. Spłata według formuły indeksowanej. 49
3.5 Projekty nowych produktów bankowych w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego. 50
3.5.1. System kredytu kontraktowego. 50
3.5.2. Przystąpienie PKO-bp do Programu Funduszu Hipotecznego. 51
3.5.3. Kredyt mieszkaniowy powiązany z lokowaniem przez kredytobiorcę środków w funduszu powierniczym. 52
ROZDZIAŁ 4. Fundusz Hipoteczny. 54
4.1 Cele Funduszu. 55
4.2 Ogólny opis Podwójnie Indeksowanego Kredytu ( PIK) . 57
4.3 Kredytobiorcy. 59
4.4 Banki Uczestniczące w Programie Funduszu Hipotecznego. 60
4.5 Oprocentowanie kredytów hipotecznych (PIK) . 64
4.6 Zabezpieczenie kredytów hipotecznych z Funduszu Hipotecznego. 67
ROZDZIAŁ 5. Instytucje listu zastawnego i banku hipotecznego. 68
5.1 Bank hipoteczny – cechy charakterystyczne. 69
5.2 Porównanie warunków kredytowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i w Niemczech. 72
5.3 Banki hipoteczne na rynkach kapitałowych . 74
5.3.1. Banki państwowe. 75
5.3.2. Banki prywatne. 76
5.3.3. Inne banki hipoteczne. 76
5.3.4. Wpływ globalizacji rynków kapitałowych na banki hipoteczne . 77
5.4 List zastawny – charakterystyka. 78
5.5 Zasady obrotu listami zastawnymi na przykładzie Niemiec. 81
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Leasing jako obce źródło finansowania zakupu środków trwałych

Wstęp 2
Rozdział I. Formy finansowania rozwoju przedsiębiorstw 3
1.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw 3
1.2. Podstawowe źródła kapitałów obcych 8
1.3. Geneza leasingu 14
Rozdział II. Ogólna charakterystyka leasingu 20
2.1. Geneza leasingu 20
2.2. Leasing i jego historia w Polsce 25
2.3. Podstawy prawne leasingu 29
2.4. Formy leasingu (operacyjny, finansowy, itd.) 37
2.5. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu 46
Rozdział III. Metody finansowania działalności gospodarczej 49
3.1. Krótkoterminowe źródła finansowania 49
3.1.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 52
3.1.2. Wykorzystanie weksli 57
3.1.3. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych 58
3.1.4. Factoring 61
3.2. Długoterminowe źródła finansowania 63
3.2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki 64
3.2.2. Emisja obligacji 68
3.2.3. Leasing 71
Zakończenie 74
Bibliografia 75
Spis tabel 78

Analiza wpływu skali działania przedsiębiorstwa oraz jego wzrastających potrzeb finansowych na zmianę formy prawnej działalności

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka form prawnych przedsiębiorstwa 4
1.1. Indywidualna działalność gospodarcza 4
1.2. Spółka cywilna 6
1.3. Spółki osobowe 8
1.3.1. Spółka jawna 9
1.3.2. Spółka partnerska 10
1.3.3. Spółka komandytowa. 12
1.3.4. Spółka komandytowo – akcyjna 13
1.4. Spółki kapitałowe 15
1.4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16
1.4.2. Spółka akcyjna 18
Rozdział II. Istota i determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Definicje sytuacji finansowej 23
2.2 Czynniki określające sytuację finansową przedsiębiorstwa 28
Rozdział III. Źródła informacji niezbędnych w procesie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 45
3.1. Rodzaje źródeł 45
3.2. Bilans 52
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 60
3.4. Rachunek zysków i strat 64
3.5. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym 68
3.6. Pozostałe źródła 69
3.7. Regulacje dotyczące informacji określającej sytuację finansową 71
3.7.1. Regulacje zawarte w prawie finansowym 71
3.7.2. Regulacje zawarte w prawie podatkowym 73
3.7.3. Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej 74
3.7.4. Regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości 76
Rozdział IV Etapy rozwoju firmy oraz zmiany potrzeb finansowych 78
4.1. Okres początkowy powstanie firmy i próba przetrwania na rynku 78
4.2. Drugi etap stabilność przedsiębiorstwa 88
4.3. Faza restrukturyzacji 94
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 104

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka leasingu 6
1.1. Pojęcie i istota leasingu. 6
1.2. Historia leasingu. 10
1.3. Rodzaje leasingu 14
1.4. Wady i zalety leasingu 18
Rozdział II. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku leasingu w Polsce 21
2.1. Strony umowy leasingu 21
2.2. Warunki zawarcia umowy leasingu 23
2.3. Prawa i obowiązki finansującego 29
2.4. Prawa i obowiązki korzystającego 32
2.5. Sposoby ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingowej 33
2.6. Wypowiedzenie umowy leasingowej 37
2.7. Podatkowe skutki umowy leasingu 38
Rozdział III. Rynek usług leasingowych w Polsce 47
3.1. Rodzaje firm leasingowych 47
3.2. Klientela firm leasingowych 51
3.3. Struktura leasingowych środków trwałych i ich amortyzacja 55
Rozdział IV. Perspektywy rozwoju rynku leasingu w Polsce 70
4.1. Konkurencyjność leasingu w porównaniu z kredytem bankowym 70
4.2. Ewolucja polskiego rynku usług leasingowych 79
Zakończenie 84
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis rysunków 91

Konsekwencje instrumentów polityki pieniężnej dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
Rozdział 1.
Istota polityki pieniężnej 5
1.1. Główne pojęcia 5
1.2. Instrumenty polityki pieniężnej 13
1.3. Polityka pieniądza w Polsce w okresie transformacji 20
Rozdział 2.
Stopa procentowa a przedsiębiorstwo 29
2.1. Stopa procentowa jako cel pośredni polityki pieniężnej 29
2.2. Wpływ polityki pieniężnej na stopy procentowe 30
2.3. Makroekonomiczne oddziaływanie stopy procentowej 31
2.4. Ryzyko stopy procentowej 39
Rozdział 3.
Kurs walutowy a przedsiębiorstwo 44
3.1. Historia rynku walutowego 44
3.2. Uczestnicy rynku walutowego 49
3.3. Optymalne strategie 53
3.4. Analiza techniczna rynku walutowego 59
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 72