Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa Wawel

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty analizy płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.2. Istota analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 9
1.3. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.1. Statyczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 16
1.3.2. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 19
Rozdział II. Charakterystyka Wawel S. A. 25
2.1. Działalność eksploatacyjna i rozwojowa Wawel S.A. 25
2.2. Analiza wielkości i struktury produkcji 34
2.3. Majątkowe uwarunkowanie działalności przedsiębiorstwa 35
2.4. Czynniki ludzki w przedsiębiorstwie – wielkość i struktura 43
Rozdział III. Analiza płynności finansowej w firmie Wawel S. A. 46
3.1. Kształtowanie się wskaźników płynności finansowej w przedsiębiorstwie 46
3.2. Zyskowność a płynność finansowa w przedsiębiorstwie 54
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis wykresów 67
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Analiza firmy ubezpieczeniowej ING Nationale-Nederlanden i ocena jej efektywności w zarządzaniu kapitałem

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 5
1. Istota zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń 5
2. Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeń 10
2.1. Aktywa zakładu ubezpieczeń 10
2.2. Strategie lokacyjne zakładów ubezpieczeń 12
3. Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń 14
3.1. Pasywa zakładu ubezpieczeń 14
3.2. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe a działalność lokacyjna 16
4. Zarządzanie przychodami i kosztami zakładu ubezpieczeń 19
Rozdział II. Analiza zakładu ubezpieczeń 27
1. Podmioty wykorzystujące wyniki finansowe analiz zakładów ubezpieczeń 27
2. Źródła informacji na potrzeby analizy finansowej zakładu ubezpieczeń 33
3. Metodyka analizy sprawozdań finansowych 37
3.1. Analiza pozioma 38
3.2. Analiza pionowa 39
3.3. Analiza zależności 39
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 40
4. Opinia i raport biegłych rewidentów 41
Rozdział III. Prezentacja ING Nationale – Nederlanden 47
1. Grupa ING 47
2. Oferta 48
2.1. Ubezpieczenia indywidualne 48
2.2. Ubezpieczenia grupowe 55
3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 56
4. Wyniki finansowe i notowania 63
Rozdział IV. Analiza ING Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego 69
1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 69
2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 77
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 80
3.1. Analiza pozioma 80
3.2. Analiza pionowa 83
3.3. Analiza zależności 85
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 88
4. Wnioski 90
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 98
Spis rysunków 99

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Żywiec S. A.

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i zakres analizy finansowej 4
1.2. Znaczenie analizy w przedsiębiorstwie 11
ROZDZIAŁ II. Narzędzia i metody analizy finansowej 19
2.1. Źródła i wstępna analiza sprawozdań finansowych 19
2.1.1. Bilans 21
2.1.2. Rachunek zysków i strat 25
2.1.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 28
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 30
2.1.5. Informacja dodatkowa 31
2.2. Analiza wskaźnikowa jako jedna z metod analizy finansowej 32
2.2.1. Wskaźniki płynności finansowej 34
2.2.2. Wskaźniki rentowności 37
2.2.3. Wskaźniki obrotowości 40
2.2.4. Wskaźniki zadłużenia 43
Rozdział III. Analiza Grupy kapitałowej Żywiec S. A. 48
3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Żywiec S. A. 48
3.2 Analiza przedsiębiorstwa Żywiec S. A. 51
3.3 Ogólna ocena Grupy kapitałowej Żywiec S. A. 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

teoria do pracy dyplomowej

Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Istota analizy w przedsiębiorstwie 2
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej 6
1.3. Rodzaje analizy finansowej 10
1.4. Metody analizy finansowej 16
1.5. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej 18
Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym 22
2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 22
2.1.1. Budowa analitycznego bilansu oraz rachunku zysków i strat 23
2.1.2. Analiza dynamiki i struktury danych bilansu 30
2.1.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat 35
2.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 37
2.2.1. Wskaźniki płynności 38
2.2.2. Wskaźniki rentowności 40
2.2.3. Wskaźniki zadłużenia 42
2.2.4. Wskaźniki sprawności działania 46

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod oceny działalności przedsiębiorstw 4
1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw 4
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 6
3. Metody oceny przedsiębiorstwa 8
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa 10
4.1. Pojęcie wyniku finansowego 10
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny wyniku finansowego 10
4.3. Wskaźnikowa ocena wyniku finansowego 18
5. Czynniki wpływające na wynik finansowy 19
Rozdział II. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 25
1. Pojęcie i rodzaje podatków 25
2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa 28
3. Wpływ podatków na wynik finansowy 40
Rozdział III. Specyfika podatku dochodowego od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa 45
1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku 45
2. Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych 52
3. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa 57
Rozdział IV. Wpływ podatku dochodowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa Panda sp z o.o. 65
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 65
2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 66
2.1. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa 66
2.2. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa 68
3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego 70
3.1. Przychody ze sprzedaży 71
3.2. Koszty 74
4. Miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku finansowym przedsiębiorstwa 77
Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 88

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

teoria z pracy dyplomowej

Rozdział I. Miejsce przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 2
1.1 Pojęcie gospodarki narodowej i jej podział. 2
1.2 Istota przedsiębiorstwa i jego zadania. 10
1.3 Znaczenie postępu techniczno – organizacyjnego na działalność przedsiębiorstwa 15
1.4 Pojęcie i rola zysku w rozwoju przedsiębiorstwa. 18
Rozdział II. Miejsce analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa. 22
2.1 Istota, przedmiot i rodzaje analiz. 22
2.2 Źródła analizy. 26
2.3 Techniki i etapy prac analitycznych. 31
2.4 Znaczenie analizy w działalności jednostek gospodarczych. 35

Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 10
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 13
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 13
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 18
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 19
1.4.1. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 20
1.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 21
1.4.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 22
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 24
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 24
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 28
2.2.1. Analiza płynności finansowej 29
2.2.2. Analiza zadłużenia 32
2.2.3. Analiza rentowności 36
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 38
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 41
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 42
Rozdział III. Charakterystyka firmy Żywiec S.A. 45
3.1. Historia Spółki 45
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 49
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 53
3.4. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa 56
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. w latach 2014-2016 62
4.1. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Analiza bilansu 62
4.1.2. Analiza rachunku wyników 66
4.2. Analiza standingu finansowego przedsiębiorstwa 68
4.1.1. Analiza płynności finansowej 68
4.1.2. Analiza zadłużenia 70
4.1.3. Analiza rentowności 71
4.1.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 73
4.2. Wnioski z analizy 75
Załączniki 76
Zakończenie 81
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 84

Analiza finansowa firmy X

Wstęp 3
Rozdział I. Zadanie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 6
1.1. Pojęcie, rola i zadania analizy ekonomicznej 6
1.2. Przedmioty i rodzaje analizy ekonomicznej 12
1.3. Metody analizy ekonomicznej 17
1.4. Źródła analizy finansowej 22
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa 27
2.1. Wstępna ocena sprawozdania finansowego 27
2.2. Pojęcie analizy wskaźnikowej 35
2.3. Badanie płynności finansowej 40
2.4. Pomiar rentowności 42
2.5. Ocena sprawności działania 44
Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 48
3.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 48
3.1.1. Badanie struktury i dynamiki aktywów bilansu 48
3.1.2. Badanie struktury i dynamiki pasywów bilansu 54
3.2. Badanie struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 60
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 74
Spis rysunków 75

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie EUROLUK

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. ANALIZA FINANSOWA NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ 4
1.1. Cele i czynniki rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Zadania i źródła analizy finansowej 9
1.3. Metody analizy finansowej 31
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA „EUROLUK- GRUPA STOCZNI GDYNIA” SP. Z O.O. 39
2.1.Charakterystyka branży 39
2.2. Geneza i przedmiot działalności firmy 45
2.2. Przedmiot działalności 50
2.3. Główni klienci 52
2.4. Analiza SWOT 52
2.5. Analiza pozycji konkurencyjnej 58
ROZDZIAŁ 3. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA EUROLUK 62
3.1. Wstępna analiza sprawozdań Spółki za lata 2003 – 2005 62
3.1.1. Analiza strukturalna i porównawcza bilansu 62
3.1.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 66
3.2. Analiza wskaźnikowa 69
3.3. Sytuacja finansowa firmy i jej perspektywy rozwojowe 73
Załącznik 75
Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis wykresów i rysunków 82

Analiza ekonomiczno finansowa firmy BOMI S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 7
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 10
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 12
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 19
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 21
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 26
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 26
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 30
2.2.1. Analiza płynności finansowej 31
2.2.2. Analiza zadłużenia 35
2.2.3. Analiza rentowności 41
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 45
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 50
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 52
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa PPH BOMI S.A. 55
3.1. Historia przedsiębiorstwa 55
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 57
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 59
3.4. Podstawowe zasady rachunkowości 61
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa BOMI S.A. w latach 2005-2006 69
4.1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej za lata 2005-2006 69
4.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 71
4.2.1. Analiza bilansu 72
4.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 76
4.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa 80
4.3.1. Analiza płynności finansowej 81
4.3.2. Analiza zadłużenia 82
4.3.3. Analiza rentowności 84
4.3.4. Analiza sprawności działania 86
4.4. Wnioski 88
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel, wykresów i rysunków 94
Załącznik 95