Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Kursy akcji przedsiębiorstw notowanych na GPW świetle teorii analizy fundamentalnej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWSKIE 6
1.1. Akcje 6
1.2. Obligacje 13
1.3. Instrumenty pochodne, kontrakty, opcje 17
1.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 22

ROZDZIAŁ II. ANALIZA FUNDAMENTALNA 29
2.1. Etapy analizy fundamentalnej 29
2.1.1. Analiza makroekonomiczna 29
2.1.2. Analiza sektorowa 30
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 31
2.1.4. Wycena akcji 46
2.2. Skuteczność analizy fundamentalnej 54
2.3. Analiza techniczna a analiza fundamentalna 56

ROZDZIAŁ III. BRANŻA FARMACEUTYCZNA W POLSCE I NA ŚWIECIE 65
3.1. Rozwój rynku 65
3.2. Przyszłość sektora farmaceutycznego 69
3.3. Dystrybutorzy farmaceutyków w Polsce 70
3.4. Sytuacja na rynku aptecznym 72

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA FIRM PGF S.A. I FARMACOL S.A. POD WYCENĘ GIEŁDOWĄ 75
4.1 Analiza fundamentalna 75
4.1.1. Analiza makroekonomiczna gospodarki 75
4.1.2. Analiza sektorowa branży farmaceutycznej 79
4.1.3. Analiza wskaźnikowa PGF S.A. i FARMACOL S.A. 83
4.2 Analiza techniczna 88
4.3 Wnioski 97

ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 104

Kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka kredytu 3
1.1. Pojęcie i funkcje kredytu inwestycyjnego 3
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytu 4
1.3. Pojęcie zdolności kredytowej 17

Rozdział II. Kredyt inwestycyjny w Polsce dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 23
2.1. Kredyt inwestycyjny 23
2.2. Rola kredytu inwestycyjnego w gospodarce 25
2.3. Analiza rynku 27
2.4. Procedury udzielania kredytu inwestycyjnego 32

Rozdział III. Kredyty inwestycyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w BZ WBK 44
3.1. Prezentacja banku BZ WBK 44
3.2. Oferta kredytowa banku BZ WBK dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 45
3.3. Porównanie ofert banku BZ WBK z ofertami innych banków 50
3.4. Wnioski z analizy w stosunku do banku BZ WBK 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel 59
Spis rysunków 60

Jakość obsługi jako przewaga konkurencyjna firm doradztwa finansowego na przykładzie X Sp. z o.o.

Wstęp 2

Rozdział I. Obsługa klienta jako element działalności marketingowej przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie i historia marketingu 4
1.1.1.Geneza marketingu 4
1.1.2. Definicje marketingu 5
2. Zakres działalności marketingowej 11
3. Komponenty obsługi marketingowej 17
3.1.1. Cena 17
3.1.2. Produkt 18
3.1.3. Promocja 20
4. Obsługa klienta w działalności marketingowej 21

Rozdział II. Problematyka obsługi klienta w działalności marketingowej przedsiębiorstwa 24
1. Produkt 24
1.1. Jakość i elastyczność produktu 24
1.2. Szerokość asortymentu i zróżnicowanie produktu 25
1.3. Jakość i zakres świadczonych usług: przesprzedażowych, posprzedażowych i okołosprzedażowych 26
2. Cena 28
2.1. Poziom ceny 28
2.2. Upusty cenowe, ceny promocyjne i obniżki sezonowe 29
2.3. Ceny usług przedsprzedażowych 31
3. Promocja 32
3.1. Opusty, dyskonta i rabaty 32
3.2. Wydłużenie terminu płatności i kredytowanie zakupów 34
3.3. Bezpłatna dostawa do domu i usługa gwarancyjna 36
4. Pomiar satysfakcji klienta 38

Rozdział III. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 45
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
1.1. Geneza powstania 45
1.2. Przedmiot działalności 45
2. Charakterystyka branży 48
3. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa 54

Rozdział IV. Jakość obsługi jako element przewagi marketingowej X Sp. z o.o. 59

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej na przykładzie gminy Sierakowice

Wstęp 2

Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów 3
1.1. Budżet i jego rodzaje 3
1.2. Klasyfikacja budżetowa 7
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 10
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 16

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej 20
2.1. Mienie publiczne 21
2.2. Wycena aktywów i pasywów 28
2.3. Obieg i kontrola dokumentów 32
2.4. Zakładowy plan kont 37
2.5. Instrukcja inwentaryzacyjna 39

Rozdział III. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej 45
3.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 46
3.2. Wycena aktywów i pasywów 51
3.3. Wykaz kont syntetycznych 52
3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego 55
3.5. Środki specjalne jednostek budżetowych 57
3.6. Sprawozdawczość budżetowa 60

Rozdział IV. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Gminy Sierakowice 62
4.1. Organizacja działania 63
4.2. Zadania Gminy 65
4.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości 69
4.4. Organizacja jednostki rachunkowości 72
4.5. Sprawozdanie z wykonania budżetu 73
4.6. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej 76

Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 84

Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy Fabianki

Wstęp 2

Rozdział I. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 4
1.1. Zadania gminy 4
1.2. Zakres działania gminy 16
1.3. Właściwość rady gminy 17
1.4. Zadania wójta gminy 25

Rozdział II. Struktura organizacyjna władz gminy 30
2.1. Rada gminy i organizacja jej działalności 30
2.2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 36
2.3. Urząd gminy i jego organizacja 45

Rozdział III. Gospodarka finansowa gminy 51
3.1. Budżet gminy 52
3.2. Dochody gminy 55
3.3. Wydatki gminy 58
3.4. Procedury budżetowe 60

Podsumowanie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Celem pracy jest przedstawienie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy charakteryzuje gminę, wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy jej działalności.
W rozdziale omówiono strukturę organizacyjną i kompetencje władz gminy.

Rozdział trzeci poświęcony jest charakterystyce budżetu gminy Fabianki. Dokonano tu charakterystyki struktury i dynamiki wydatków na przestrzeni badanego okresu.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz aktualne akty normatywne i prawne, charakteryzujące gospodarkę finansową gminy.

Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólnogospodarcze znaczenie kapitału 5
1.1. Kapitał jako jeden z zasobów 5
1.2. Struktura rynku kontroli i jego ewolucja 7
1.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 11
1.4. Nadzór korporacyjny 17

Rozdział II. Działania na rynku kontroli 28
2.1. Inwestowanie w przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej 28
2.2. Dezinwestycje 38
2.3. Wrogie przejęcia 40

Rozdział III. Znaczenie sektora finansowego w mechanizmach fuzji i przejęć 45
3.1. Inwestorzy finansowi na rynku kontroli przedsiębiorstw 45
3.1.1. Rodzaje inwestorów 46
3.1.2. Aktywność inwestorów finansowych 53
3.2. Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym 60

Rozdział IV. Polski rynek fuzji i przejęć 64
4.1. Fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej 64
4.2. Trendy i perspektywy na rynku fuzji i przejęć w Europie 69
4.3. Fuzje i przejęcia na rynku krajowym 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 88

Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Wstęp 3

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej 5
1.1. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 5
1.2. Fundusze Strukturalne 11
1.3. Fundusz Spójności 19
1.4. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 24
2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 24
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 30
2.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 33
2.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 36

Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 40
3.1. Zasięg pomocy regionalnej 40
3.3. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego 45
3.3. Pomoc dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 48
3.4. Wsparcie środkami unijnymi innowacji MSP w województwie kujawsko-pomorskim 55

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 71
Spis tabel 72

Fundusze Poręczeniowe i pożyczkowe na rynku usług finansowych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. STRUKTURA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH 6
1.1. Pojęcie i podział finansów 6
1.2. Funkcje finansów 10
1.3. Segmenty rynku finansowego 14
1.3.1. Rynek pieniężny i jego instrumenty 16
1.3.2. Rynek kapitałowy i jego instrumenty 19

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH I POŻYCZKOWYCH 29
2.1. Fundusze Poręczeniowe 29
2.1.1. Pojęcie Funduszy Poręczeniowych 29
2.1.2. Cel przeznaczenia Funduszy Poręczeniowych 34
2.2. Fundusze Pożyczkowe 36
2.2.1. Pojęcie Funduszy Pożyczkowych 37
2.2.2. Cel przeznaczenia Funduszy Pożyczkowych 38

ROZDZIAŁ III. FUNDUSZE PORĘCZENIOWE W POLSCE 44
3.1. Stan funduszy poręczeniowych w Polsce 44
3.2. Struktura udzielanych poręczeń 48
3.3. Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego w dziedzinie udzielania poręczeń 54

ROZDZIAŁ IV. FUNDUSZE POŻYCZKOWE W POLSCE 60
4.1. Stan funduszy pożyczkowych w Polsce 60
4.2. Struktura udzielonych pożyczek 66
4.3. Charakterystyka funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach SPO WKP 75

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88
SPIS WYKRESÓW 89

Fundusze inwestycyjne sposobem inwestowania na rynku kapitałowym

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie rynku kapitałowego 4
1.1. Definicja i struktura rynku 4
1.2. Uczestnicy rynku kapitałowego 9
1.3. Instrumenty rynku kapitałowego 16

Rozdział II. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego 23
2.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 23
2.2. Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 29
2.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 35

Rozdział III. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie 47
3.1 Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych jako forma zbiorowego inwestowania pieniędzy 47
3.2 Rozwój funduszy inwestycyjnych na świecie 52
3.3 Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce 57

Rozdział IV. Inwestowanie na rynku kapitałowym za pomocą funduszy inwestycyjnych na przykładzie KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 66
4.1. Ogólna charakterystyka KBC TFI S.A. 66
4.2. Podstawowe produkty KBC TFI S.A. 67
4.3. Fundusze KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 69
4.3.1. Indywidualne Konto Emerytalne IKE 71
4.3.2. Program Systematycznego Oszczędzania 74
4.3.3. KBC Parasol FIO 76
4.3.4. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 82

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 92
Załączniki 93

Finansowanie organizacji pozarządowych

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego 6
1.1. Istota organizacji pozarządowych 6
1.2. Fundacja jako forma organizacji pozarządowej 7
1.3. Organizacje pozarządowe działające w Polsce 9

Rozdział II. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych 13
2.1. Rola NGO’s wobec osób niepełnosprawnych 13
2.2. Polityka państwa wobec niepełnosprawnych 19
2.3. Zasięg problemu niepełnosprawności w Polsce 29

Rozdział III. Finanse organizacji NGO’s realizujących zadania na rzecz niepełnosprawnych 35
3.1. Generalne zasady finansowania organizacji pozarządowych 35
3.2. Darowizny i odpis 1 % od podatku dochodowego 36

Rozdział IV. Case study: Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 39
4.1. Charakterystyka Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 39
4.2. Działalność Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 41
4.3. Finansowanie działalności Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 43

Rozdział V. Sprawozdawczość finansowa fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 47
5.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych fundacji 47
5.2. Analiza wskaźnikowa fundacji 50
Zakończenie 57

Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 63
Załącznik 64