Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

rozdział teoretyczny pracy dyplomowej

Rozdział I. Płynność finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Pojęcie i znaczenie płynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2
1.2. Statyczny i dynamiczny pomiar płynności finansowej 5
1.3. Wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 13
1.4. Wykorzystanie informacji z zakresu płynności finansowej 19

Perspektywy rozwoju prywatnych funduszy inwestycyjnych na przykładzie Investors TFI SA.

Wstęp 3

Rozdział I. Teoria analizy strategicznej przedsiębiorstwa 5
1. Analiza makrootoczenia 5
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 9
2.1. Zasady wyodrębniania sektora 9
2.2. Analiza pięciu sił konkurencji 11
2.3. Pozostałe metody 15
3. Analiza potencjału strategicznego firmy 16
3.1. Bilans strategiczny przedsiębiorstw 16
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu 17
3.3. Analiza łańcucha wartości 21
3.4. Benchmarking 22
4. Analiza SWOT i inne metody prezentacji pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 23
4.1. Analiza SWOT 23
4.2. Analiza PEST 25
4.3. Pozostałe metody 26
5. Podsumowanie 28

Rozdział II. Analiza Investors TFI SA. 30
1. Geneza powstania 30
2. Oferta produktowa 34

Rozdział III. Analiza strategiczna Investors TFI SA 40
1. Analiza PEST 40
2. Analiza pięciu sił konkurencji 53
3. Analiza łańcucha wartości 53
4. Analiza SWOT 58
5. Propozycje kierunków i możliwości rozwoju 61

Zakończenie 64

Bibliografia 67

Spis tabel 69

Spis rysunków 70

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3
1.1. Pojęcie i istota małych i średnich przedsiębiorstw. 3
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. 9
1.3. Przedsiębiorstwo rodzinne jako specyficzny przykład małych i średnich przedsiębiorstw 18

Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.1. Rynkowe i społeczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.2. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 27
2.3. Światowe rozwiązania z zakresu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 41

Rozdział III. Zmiany funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw związane z przystąpieniem Polski do UE. Doświadczenia firmy „Pluszownia” Sp. z o.o. 44
3.1. Charakterystyka badanej firmy. 44
3.2. Zaobserwowane zmiany w funkcjonowaniu badanej firmy po 1.V.2004. 51
3.3. Wnioski płynące z badań. 56

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 68

Płynność i rentowności branży metalowej

drugi i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Podstawowe narzędzia, metody i analiza efektywności zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 2
2.1. Przedmiot i znaczenie płynności finansowej 2
2.2. Pojęcie i wpływ kapitału obrotowego na płynność finansową 12
2.3. Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 20
2.4. Analiza cyklu zapasów, należności i zobowiązań 26
2.5. Wykorzystanie analizy przepływu środków pieniężnych do oceny sytuacji finansowej 33

Rozdział III. Analiza rentowności jako podstawa do oceny sytuacji finansowej 40
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 50
3.2. Analiza rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego 53
3.3. Ocena wskaźników rynku kapitałowego 58

W sumie 63 strony

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka i zakres leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacje leasingu 9
1.2.1. Leasing operacyjny i finansowy 9
1.2.2. Leasing bezpośredni a leasing pośredni 12
1.2.3. Klasyfikacja pod kątem waluty oraz oprocentowania umowy leasingu 14
1.2.4. Leasing krajowy a międzynarodowy 15
1.2.5. Inne rodzaje leasingu 16
1.3. Charakter umowy leasingu 17
Rozdział II. Leasing w prawie bilansowym 25
2.1. Zakres uregulowań prawnych 25
2.2. Pojęcie leasingu 27
2.3. Leasing operacyjny 30
2.3.1. Charakterystyka leasingu operacyjnego 30
2.3.2. Ewidencja leasingu operacyjnego 32
2.4. Leasing finansowy 35
2.4.1. Charakterystyka leasingu finansowego 35
2.4.2. Ewidencja leasingu finansowego 37
Rozdział III. Leasing w prawie podatkowym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb podatkowych 43
3.2. Leasing a podatek dochodowy 54
3.3. Leasing a podatek VAT 64
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 85
Załącznik 86

Nowe tendencje na rynku usług leasingowych w Polsce

Wstęp 5

Rozdział I Leasing jako usługa finansowa 7
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 7
1.1.1. Geneza leasingu 8
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 12
1.2.1. Istota leasingu 13
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 17
1.2.3. Leasing na tle innych źródeł finansowania 23

Rozdział II Uwarunkowania rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1. Prawne podstawy rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1.1. Regulacje, definicje, istota 30
2.1.2. Umowa leasingu 32
2.2. Preferencje podatkowe a rozwój leasingu 39
2.2.1. Ulgi inwestycyjne 39
2.2.2. Specjalizacja jako czynnik dynamicznego rozwoju usług leasingowych 47
2.3. Rozkwit leasingu w Polsce 49
2.3.1. Geneza transakcji leasingowych w Polsce 49
2.3.2. Wartość, dynamika i struktura rynku usług leasingowych 50
2.3.3. Firmy leasingowe na polskim rynku 53

Rozdział III Analiza rynku transakcji leasingowych w Polsce 58
3.1. Struktura branżowa leasingu 58
3.2. Wyniki leasingu ruchomości w 2006 roku 62
3.3. Liderzy rynku leasingu ruchomości 64
3.4. Rynek leasingu ruchomości w 2007 r. 67

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis wykresów 78

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Ogólne zagadnienia dotyczące leasingu 4
1.1. Geneza leasingu w Polsce 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja leasingu 11
1.3. Warunki i elementy zawieranych umów 22

ROZDZIAŁ II. Regulacje prawne dotyczące leasingu 28
2.1. Definicja leasingu w Kodeksie cywilnym 28
2.2. Leasing w świetle ustawy o rachunkowości 31
2.3. Leasing w ustawie o podatku dochodowym 39
2.4. Opodatkowanie leasingu podatkiem VAT 42

ROZDZIAŁ III. Ujęcie leasingu w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego 45
3.1. Umowy leasingowe 45
3.2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z leasingiem 47
3.3. Wpływ różnic między bilansową a podatkową wyceną transakcji na wynik finansowy 49

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel, rysunków i schematów 60

Załączniki 61

Leasing jako forma finansowania inwestycji. Doświadczenia firmy Orange S.A.

Wstęp 4

Rozdział I. Istota i historia powstania leasingu 6
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 6
1.1.1. Ewolucja leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 15
1.2.1. Istota leasingu 15
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 19
1.3. Leasing w Polsce 22
1.3.1. Początki leasingu w Polsce 22
1.3.2. Specyfika i rozwój polskiego rynku usług leasingowych 24

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania inwestycji 28
1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 28
1.2. Klasyfikacja umów leasingu 32
1.2.1. Leasing finansowy 36
1.2.2. Leasing operacyjny 38
1.3. Leasing a kredyt 38
1.4. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług leasingowych 42

Rozdział III. Doświadczenia Orange S.A. w zakresie korzystania z usług leasingowych 49
3.1. Charakterystyka Orange S.A. 49
3.1.1. Przedmiot działalności 51
3.1.2. Struktura organizacyjna 52
3.1.3. Sytuacja finansowa 55
3.2. Leasing samochodów służbowych w Orange S.A. 56
3.2.1. Zarządzanie środkami transportu w firmie 56
3.2.2. Formy finansowania i zakupu aut 56
3.2.3. Własna polityka aut służbowych 57
3.3. Analiza i ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji w Orange S.A. 58

Zakończenie 70

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Aneks 77

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie przedsiebiorstwa X

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarcze znaczenie inwestycji i ich istota 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje inwestycji 4
1.2. Źródła finansowania inwestycji 17
1.3. Rachunek efektywności inwestycji 20
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Istota i pojęcie leasingu 25
2.2. Elementy prawne umowy leasingu 28
2.3. Przebieg transakcji leasingowej 37
Rozdział III. Rynek usług leasingowych 45
3.1. Kryteria podziału leasingu 45
3.2. Leasing w oparciu o prawo podatkowe 59
3.3. Leasing w oparciu o prawo bilansowe 63
Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 75

Krótkookresowe planowanie finansowe

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy krótkoterminowego planowania finansowego 4
1.1. Pojęcie oraz cele planowania finansowego 4
1.2. Wymogi efektywnego planowania finansowego 8
1.3. Związki pomiędzy długoterminowymi a krótkoterminowymi decyzjami finansowymi 14
1.4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto a budżetowanie środków pieniężnych 20
Rozdział 2. Metody planowania finansowego 25
2.1. Źródła danych 27
2.2. Zasady modelowania 28
2.3. Narzędzia planowania finansowego 31
2.4. Struktura planu finansowego (elementy) 34
Rozdział 3. Krótkookresowy plan finansowy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „X” 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Założenia planu 48
3.3. Plan finansowy 49
3.4. Propozycje usprawnień w zakresie planowania finansowego działalności 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 67