Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka i zakres leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacje leasingu 9
1.2.1. Leasing operacyjny i finansowy 9
1.2.2. Leasing bezpośredni a leasing pośredni 12
1.2.3. Klasyfikacja pod kątem waluty oraz oprocentowania umowy leasingu 14
1.2.4. Leasing krajowy a międzynarodowy 15
1.2.5. Inne rodzaje leasingu 16
1.3. Charakter umowy leasingu 17
Rozdział II. Leasing w prawie bilansowym 25
2.1. Zakres uregulowań prawnych 25
2.2. Pojęcie leasingu 27
2.3. Leasing operacyjny 30
2.3.1. Charakterystyka leasingu operacyjnego 30
2.3.2. Ewidencja leasingu operacyjnego 32
2.4. Leasing finansowy 35
2.4.1. Charakterystyka leasingu finansowego 35
2.4.2. Ewidencja leasingu finansowego 37
Rozdział III. Leasing w prawie podatkowym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb podatkowych 43
3.2. Leasing a podatek dochodowy 54
3.3. Leasing a podatek VAT 64
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 85
Załącznik 86

Nowe tendencje na rynku usług leasingowych w Polsce

Wstęp 5

Rozdział I Leasing jako usługa finansowa 7
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 7
1.1.1. Geneza leasingu 8
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 12
1.2.1. Istota leasingu 13
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 17
1.2.3. Leasing na tle innych źródeł finansowania 23

Rozdział II Uwarunkowania rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1. Prawne podstawy rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1.1. Regulacje, definicje, istota 30
2.1.2. Umowa leasingu 32
2.2. Preferencje podatkowe a rozwój leasingu 39
2.2.1. Ulgi inwestycyjne 39
2.2.2. Specjalizacja jako czynnik dynamicznego rozwoju usług leasingowych 47
2.3. Rozkwit leasingu w Polsce 49
2.3.1. Geneza transakcji leasingowych w Polsce 49
2.3.2. Wartość, dynamika i struktura rynku usług leasingowych 50
2.3.3. Firmy leasingowe na polskim rynku 53

Rozdział III Analiza rynku transakcji leasingowych w Polsce 58
3.1. Struktura branżowa leasingu 58
3.2. Wyniki leasingu ruchomości w 2006 roku 62
3.3. Liderzy rynku leasingu ruchomości 64
3.4. Rynek leasingu ruchomości w 2007 r. 67

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis wykresów 78

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Ogólne zagadnienia dotyczące leasingu 4
1.1. Geneza leasingu w Polsce 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja leasingu 11
1.3. Warunki i elementy zawieranych umów 22

ROZDZIAŁ II. Regulacje prawne dotyczące leasingu 28
2.1. Definicja leasingu w Kodeksie cywilnym 28
2.2. Leasing w świetle ustawy o rachunkowości 31
2.3. Leasing w ustawie o podatku dochodowym 39
2.4. Opodatkowanie leasingu podatkiem VAT 42

ROZDZIAŁ III. Ujęcie leasingu w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego 45
3.1. Umowy leasingowe 45
3.2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z leasingiem 47
3.3. Wpływ różnic między bilansową a podatkową wyceną transakcji na wynik finansowy 49

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel, rysunków i schematów 60

Załączniki 61

Leasing jako forma finansowania inwestycji. Doświadczenia firmy Orange S.A.

Wstęp 4

Rozdział I. Istota i historia powstania leasingu 6
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 6
1.1.1. Ewolucja leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 15
1.2.1. Istota leasingu 15
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 19
1.3. Leasing w Polsce 22
1.3.1. Początki leasingu w Polsce 22
1.3.2. Specyfika i rozwój polskiego rynku usług leasingowych 24

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania inwestycji 28
1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 28
1.2. Klasyfikacja umów leasingu 32
1.2.1. Leasing finansowy 36
1.2.2. Leasing operacyjny 38
1.3. Leasing a kredyt 38
1.4. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług leasingowych 42

Rozdział III. Doświadczenia Orange S.A. w zakresie korzystania z usług leasingowych 49
3.1. Charakterystyka Orange S.A. 49
3.1.1. Przedmiot działalności 51
3.1.2. Struktura organizacyjna 52
3.1.3. Sytuacja finansowa 55
3.2. Leasing samochodów służbowych w Orange S.A. 56
3.2.1. Zarządzanie środkami transportu w firmie 56
3.2.2. Formy finansowania i zakupu aut 56
3.2.3. Własna polityka aut służbowych 57
3.3. Analiza i ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji w Orange S.A. 58

Zakończenie 70

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Aneks 77

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie przedsiebiorstwa X

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarcze znaczenie inwestycji i ich istota 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje inwestycji 4
1.2. Źródła finansowania inwestycji 17
1.3. Rachunek efektywności inwestycji 20
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Istota i pojęcie leasingu 25
2.2. Elementy prawne umowy leasingu 28
2.3. Przebieg transakcji leasingowej 37
Rozdział III. Rynek usług leasingowych 45
3.1. Kryteria podziału leasingu 45
3.2. Leasing w oparciu o prawo podatkowe 59
3.3. Leasing w oparciu o prawo bilansowe 63
Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 75

Krótkookresowe planowanie finansowe

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy krótkoterminowego planowania finansowego 4
1.1. Pojęcie oraz cele planowania finansowego 4
1.2. Wymogi efektywnego planowania finansowego 8
1.3. Związki pomiędzy długoterminowymi a krótkoterminowymi decyzjami finansowymi 14
1.4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto a budżetowanie środków pieniężnych 20
Rozdział 2. Metody planowania finansowego 25
2.1. Źródła danych 27
2.2. Zasady modelowania 28
2.3. Narzędzia planowania finansowego 31
2.4. Struktura planu finansowego (elementy) 34
Rozdział 3. Krótkookresowy plan finansowy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „X” 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Założenia planu 48
3.3. Plan finansowy 49
3.4. Propozycje usprawnień w zakresie planowania finansowego działalności 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 67

Kapitały własne jednostek gospodarczych

Wstęp – 3 –

Rozdział 1. KAPITAŁY WŁASNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI – 6 –
1.1. Główne źródła finansowania działalności gospodarczej – 6 –
1.2. Kapitał własny – 9 –
1.3. Kapitał obcy – 12 –
1.4. Wybór optymalnej struktury kapitałowej – 15 –

Rozdział 2. KAPITAŁY WŁASNE A FORMA PRAWNA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI – 20 –
2.1 Klasyfikacja kapitałów własnych – 20 –
2.2. Kapitały podstawowe w różnych podmiotach gospodarczych – 23 –
2.2.1. Spółka akcyjna – 24 –
2.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 27 –
2.2.3. Spółki osobowe – 32 –
2.3. Kapitały rezerwowe – 42 –
2.3.1. Kapitał zapasowy – 46 –
2.3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny – 49 –
2.3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe – 50 –
2.4. Spółdzielnia – 52 –
2.5. Przedsiębiorstwo państwowe – 53 –

ROZDZIAŁ 3. KAPITAŁY WŁASNE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM – 55 –
3.1. Kapitały własne w księgach rachunkowych – 55 –
3.1.1. Ujęcie kapitałów podstawowych w systemie rachunkowości – 58 –
3.1.2. Ujęcie kapitałów rezerwowych w systemie rachunkowości – 60 –
3.2. Kapitały własne w sprawozdaniu finansowym – 61 –
3.2.1. Prezentacja kapitałów własnych w bilansie – 65 –
3.2.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym – 69 –
3.2.3. Informacje uzupełniające o kapitałach własnych – 73 –

Zakończenie – 77 –
Bibliografia – 79 –
Spis tabel – 81 –

Kapitał w firmie rosnącej na przykładzie spółki z o.o

Wstęp 2
Rozdział I. Kapitał jako czynnik decydujący o rozwoju przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i funkcje kapitału 4
1.2. Zapotrzebowanie kapitałowe w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa 10
1.3. Dostępność kapitału i koszty pozyskania kapitału 16
Rozdział II. Kapitał w rozwijającym się przedsiębiorstwie 23
2.1. Czynniki wywołujące potrzeby kapitałowe w przedsiębiorstwie rosnącym 23
2.2. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 27
2.3. Podstawy wyboru źródeł pozyskiwania kapitału 34
Rozdział III. Analiza działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie firmy „X” 44
3.1. Ogólna charakterystyka spółki X 44
3.2. Powstanie wzrost i rozwój spółki 47
3.3. Analiza działalności spółki 50
Rozdział IV. Kapitał w spółce „X” jako determinant rozwoju 63
4.1. Sposoby pozyskiwania kapitału w spółce 63
4.2. Rola kapitału w procesie rozwoju spółki 64
4.3. Analiza źródeł finansowania wzrostu spółki 68
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis rysunków 78
Spis fotografii 79
Spis tabel 80

Inwestycje i instrumenty finansowych w przedsiębiorstwie X

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Podstawowe kryteria podziału przedsiębiorstw 11
1.3. Analiza finansowa i ekonomiczna i jej rodzaje 26
1.4. Podstawowe wskaźniki analizy finansowej 30
Rozdział II. Inwestycje 33
2.1. Pojecie i rodzaje inwestycji 33
2.2. Źródła finansowania inwestycji 51
2.3. Podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych 53
2.4. Proces inwestycyjny i jego struktura 56
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 60
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 60
3.2. Udziały w rynku telefonii komórkowej 66
3.3. Zatrudnienie i środki trwale przedsiębiorstwa 69
3.4. Ocena pozycji marketingowej 72
Rozdział IV. Analiza inwestycji firmy X 77
4.1. Wynik finansowy i czynniki go kształtujące 77
4.2. Analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych 78
4.3. Nakłady inwestycyjne i ich struktura 81
4.4. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorstwa 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział I. Przygotowanie i realizacja projektów inwestycji. 3
1. Projekt inwestycyjny 3
2. Przesłanki inwestycyjne 6
3. Cykl życia projektów inwestycyjnych 7
3.1. Faza przedinwestycyjna 7
3.1.1. Identyfikacja możliwości inwestycyjnych –pomysł projektu 7
3.1.2. Etap wstępnej selekcji – stadium przedrealizacyjne 8
3.1.3. Formułowanie projektu 9
3.1.4. Etap oceny i decyzji – raport oceniający projekt 10
3.1.5. Etap negocjacji i zawieranie kontraktów z wykonawcami 11
3.2. Faza inwestycyjna 11
3.2.1. Etap opracowania planów obiektu 11
3.2.2. Etap budowy obiektu 12
3.2.3. Oddanie obiektu do eksploatacji 23
3.3. Faza operacyjna 23
3.3.1. Eksploatacja obiektu 23
3.3.2. Modernizacja obiektu 24
4. Źródła i sposoby finansowania projektów inwestycyjnych 24
5. Sposoby realizacji projektów inwestycyjnych 25
Rozdział II. Zasady funkcjonowania gminy i jej zadania. 27
1. Istota gminy 27
2. Zadania gminy 28
3. Struktura organizacyjna władz gminy 30
4. Gospodarka finansowa gminy 32
5. Organizacyjne formy realizacji zadań gminy. 37
6. Zarządzanie gminą 38
Rozdział III. Działalność inwestycyjna gminy. 40
1. Typowe projekty inwestycyjne realizowane przez gminy 40
2. Ustalenie potrzeb inwestycyjnych gminy oraz planów inwestycji 42
3. Przygotowanie projektów inwestycyjnych gminy 43
4. Źródła środków finansowych na realizację inwestycji gminy 44
4.1. Środki własne 44
4.2. Dotacje z budżetu wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego 46
4.3. Kredyty i pożyczki preferencyjne 49
4.4. Obligacje komunalne 51
4.5. Nowe sposoby finansowania inwestycji komunalnych 52
4.6. Fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej 55
5. Realizacja inwestycji gminy 56
Rozdział IV. Metodyka badania działalności inwestycyjnej gminy. 58
1. Cel i hipotezy badawcze 58
2. Zasada i ocena procedury 59
3. Zakres badania i potrzebne informacje 60
4. Źródła i metody zbierania informacji 62
5. Metody i techniki badania 64
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Załącznik nr 1 69
Załącznik nr 2 71