Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ 4
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdania finansowe – źródło danych analizy finansowej 16
1.3.1. Bilans 17
1.3.2. Rachunek zysków i strat 20
1.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 22
ROZDZIAŁ 2 METODY ANALIZY FINANSOWEJ 24
2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
2.1.1. Analiza struktury aktywów 26
2.1.2. Analiza struktury pasywów 30
2.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat 33
2.3. Analiza przepływów pieniężnych 37
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO JELFA S. A. 42
3.1. Informacje podstawowe o Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym JELFA S. A. 42
3.2. Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 47
3.3. Działalność Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 52
3.4. Strategia i perspektywy rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 55
ROZDZIAŁ 4 PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 59
4.1. Analiza bilansu firmy Jelfa S.A. 59
4.2. Analiza rachunku zysków i strat 63
4.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 64
4.4. Analiza wskaźnikowa 66
4.5. Ocena kondycji finansowej firmy Jelfa S.A. 72
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 76

Analiza finansowa przedsiębiorstwa X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 3
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 3
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 4
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 7
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 8
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CIECH S.A. 11
2.1. Historia przedsiębiorstwa 11
2.2. Przedmiot działalności 13
2.3. Struktura organizacyjna 15
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 2002-2004 W PRZEDSIĘBIORSTWIE X S.A. 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 23
3.4. Wyniki finansowe na lata 2014-2016 24
ZAKOŃCZENIE 26
BIBLIOGRAFIA 27
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 28

Ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model DuPont
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Definicje i klasyfikacje wierzytelności 6
1.2. Podstawowe problemy zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.1. Cele zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.2. Polityka w zakresie wierzytelności 20
ROZDZIAŁ 2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA WINDYKACJI 30
2.1. Pojęcie i etapy windykacji należności 30
2.1.1. Windykacja przedsądowa 37
2.1.2. Windykacja sądowa 38
2.2. Przeszkody w ściąganiu należności i należności nieściągalne 44
2.3. Zatory płatnicze 50
ROZDZIAŁ 3 ZNACZENIE WIERZYTELNOŚCI W UJĘCIU EKONOMICZNYM 55
3.1. Rynek wierzytelności 55
3.2. Kryteria wyboru firmy windykacyjnej 60
3.3. Wskaźniki oceniające wierzytelności 65
3.4. Sposoby restrukturyzacji zobowiązań 69
ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI NA PRZYKŁADZIE XXX 83
4.1. Charakterystyka XXX 83
4.2. Stosowane formy zabezpieczenia spłaty należności 96
4.3. Sposoby windykacji realizowane przez XXX 109
4.4. Sposoby windykacji realizowane przez zewnętrzne podmioty 114
ZAKOŃCZENIE 119
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS TABEL 124
SPIS WYKRESÓW 125
SPIS RYSUNKÓW 126

Zarządzanie należnościami

Wstęp 3
Rozdział I. Należności jako część składowa kapitału obrotowego 5
1.1. POJĘCIE KAPITAŁU OBROTOWEGO 5
1.2. CYKL KAPITAŁU OBROTOWEGO 10
1.3. POJĘCIE I KLASYFIKACJA NALEŻNOŚCI 19
Rozdział II. Determinanty poziomu należności od kontrahentów 24
2.1. KREDYT KUPIECKI 24
2.2. OCENA WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTÓW 29
2.3. UPUSTY CENOWE 40
2.4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 42
Rozdział III. Ujęcie należności od kontrahentów w księgach rachunkowych 48
3.1. WYCENA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI W MOMENCIE ICH POWSTANIA 48
3.2. WYCENA NALEŻNOŚCI NA MOMENT BILANSOWY 53
3.3 INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI 55
Zakończenie 59
Bibliografia 61

Wpływ zapasów na wynik finansowy firmy

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 4
1.2. Wynik finansowy 10
1.3. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa 13
1.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 17
1.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego 21
ROZDZIAŁ II ZNACZENIE ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 23
2.1. Istota i potrzeba utrzymania zapasów 23
2.2. Klasyfikacja zapasów 27
2.3. Mierniki zapasów 31
ROZDZIAŁ III STEROWANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 40
3.1. Koszty zapasów 40
3.1.1. Koszty tworzenia zapasów 41
3.1.2. Koszty utrzymania zapasów 43
3.1.3. Koszty wyczerpania zapasów 45
3.2. Mechanizm sterowania zapasami w przedsiębiorstwie 48
3.3. Modele zapasów 53
ROZDZIAŁ IV. GOSPODAROWANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM XXX 60
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 60
4.2. Źródła zaopatrzenia 63
4.3. Warunki sprzedaży 66
4.4. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 68
4.5. Poziom i rotacja zapasów 72
4.6. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie 75
4.7. Wpływ gospodarowania zapasami na wynik finansowy firmy 79
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90

Kredyty pomostowe dla sektora MSP z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych

KREDYTY POMOSTOWE DLA SEKTORA MSP Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH JAKO ELEMENT REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.3 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Wstęp

Rozdział I.
Kredyty pomostowe i bariery w ich pozyskiwaniu, jako składniki procesów inwestycyjnych sektora MSP
1.1. Sektor MSP w Polsce
1.2. Bariery w rozwoju sektora MSP w Polsce
1.3. Wsparcie inwestycyjne sektora MSP w krajach Unii Europejskiej
1.4. Kredyt pomostowy jako element montażu finansowego

Rozdział II.
Sektor MSP w Strategicznych Ramach Odniesienia
2.1. System pomocy strukturalnej
2.2. Analiza Sektorowych Programów Operacyjnych Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2.3. MSP w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia w Polsce
2.3.1. Regionalne Programy Operacyjne
2.3.2. Programy operacyjne
2.3.2.1. Innowacyjna Gospodarka
2.3.2.2. Kapitał Ludzki
2.3.2.3. Infrastruktura i Środowisko
2.3.2.4. Rozwój Polski Wschodniej
2.4. Zasady kwalifikowalności projektów i wydatków

Rozdział III.
Analiza Sektorowego Programu Operacyjnego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 2.3. w województwie łódzkim
3.1. Województwo łódzkie – informacje wprowadzające
3.1.1. Sytuacja demograficzna
3.1.2. Poziom rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego
3.1.3. Gospodarka i przemysł w województwie łódzkim
3.2. Zarządzanie Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
3.2.1. Informowanie o Działaniu 2.3 SPO-WKP
3.2.2. Usługi związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP
3.3. Ocena realizacji projektów

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Spis załączników

 

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 3
1.1. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. 3
1.2. Kapitał własny 6
1.3.Kapitał obcy 8
1.3.1.Kredyt bankowy 10
1.3.2. Kredyt pozabankowy 15
1.3.3. Leasing 16
1.3.4. Obligacje 17
1.3.5. Faktoring 19
1.3.6. Franchising 21
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 24
2.1. Pojęci i istota leasingu. 24
2.2. Historia leasingu. 27
2.2.1 Historia leasingu na świecie. 27
2.2.2. Historia leasingu w Polsce. 29
2.3. Rodzaje leasingu 30
2.4. Wady i zalety leasingu 35
Rozdział III. Umowa leasingu 38
3.1. Strony umowy leasingu 38
3.2. Warunki zawarcia umowy leasingu 39
3.3. Prawa i obowiązki finansującego 45
3.4. Prawa i obowiązki korzystającego 48
3.5. Sposoby zabezpieczenia przedmiotu leasingu 49
3.6. Wypowiedzenie umowy leasingu 52
3.7. Podatkowe skutki umowy leasingu 54
Rozdział IV. Rynek usług leasingowych w Polsce 59
4.1. Rodzaje firm leasingowych 59
4.2. Klientela firm leasingowych 64
4.3. Struktura leasingowych środków trwałych i ich amortyzacja 68
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Analiza finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
Rozdział I Podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej i ich wstępna analiza 5
1.1. Bilans jednostki gospodarczej 5
1.1.1. Aktywa bilansu 8
1.1.2. Pasywa bilansu 11
1.3. Rachunek zysków i strat 15
1.4. Informacja dodatkowa 17
1.5. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 18
1.6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 20
1.7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 20
Rozdział II Istota i przedmiot analizy finansowej w jednostce gospodarczej 22
2.1. Istota analizy finansowej 22
2.2. Przedmiot analizy finansowej 23
2.3. Rodzaje i klasyfikacja analiz finansowych 26
2.4. Techniki, metody oraz etapy prac analitycznych 32
2.5. Formy prezentacji wyników analiz finansowych 37
2.6. Wycena i jej wpływ na analizę finansową 38
Rozdział III Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 42
3.1. Informacyjna rola analizy finansowej 42
3.2. Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej jednostki 46
3.3. Rola analizy finansowej w procesie zarządzania 49
3.4. Kierunki wykorzystania analizy finansowej 56
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS SCHEMATÓW 62

Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie finansowej firmy

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
1.1. Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.3. Badanie sprawozdań finansowych

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej
2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
2.2. Rola i znaczenie analizy finansowej
2.2. Podstawowe etapy badań analitycznych
2.3. Metody analizy finansowej

Rozdział III. Ocena sytuacji finansowej  firmy Plast-box na podstawie sprawozdań finansowych
3.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy
3.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu
3.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat
3.4. Ocena rentowności firmy
3.5. Ocena sprawności działania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów