Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Gospodarka finansowa powiatu sokołowskiego

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 4
1.1. Uprawnienia i zadania powiatu 4
1.2. Budżet powiatu i jego rodzaje 12
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 17
1.4. Zasady gospodarki finansowej 24
1.5. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 26
1.6. Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem powiatowym 28
Rozdział II. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna powiatu sokołowskiego 32
2.1. Położenie powiatu 32
2.2. Władze powiatu i jego jednostki organizacyjne i pomocnicze 36
2.3. Sytuacja społeczno-demograficzna powiatu, infrastruktura społeczna powiatu 41
2.4. Potencjał gospodarczy powiatu, mienie powiatu 49
2.5. Sytuacja gospodarcza powiatu i jego perspektywy rozwoju 50
Rozdział III. Analiza gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w latach 2017-2019 53
3.1. Metodyka sporządzania sprawozdań budżetowych i analiz budżetowych 53
3.2. Analiza dochodów powiatowych za lata 2017-2019 55
3.3. Analiza wydatków powiatowych za lata 2017-2019 64
3.4. Ocena gospodarki finansowej powiatu w latach 2017-2019 71
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Wykaz rysunków i tabel 83
Załącznik 85

Funkcjonowanie podatku VAT w UE i Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKÓW 5
1.1. Pojecie podatku i jego cechy 5
1.2. Elementy konstrukcji podatku 10
1.3. Zasady podatkowe 18
1.4. Funkcje podatków 21
1.5. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego 25
ROZDZIAŁ II. PODATKI POŚREDNIE 31
2.1. Podatek od towarów i usług (VAT) 31
2.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i podatnika 38
2.3. Podatek akcyzowy 39
2.4. Podstawy prawne podatków pośrednich 45
2.4.1. Podatek od towarów i usług 45
2.4.2. Podatek akcyzowy 49
ROZDZIAŁ III. ANALIZA I OCENA FUNKCJONOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYBRANYCH KRAJACH UE 51
3.1. Rola podatków pośrednich w krajach Unii Europejskiej 51
3.2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE 52
3.2.1. Podatek VAT w Austrii 52
3.2.2. Podatek VAT we Francji 57
3.2.3. Podatek VAT we Włoszech 61
3.4. Analiza porównawcza 64
3.5. Wspólny system VAT w Unii Europejskiej 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków i tabel 80

Funkcjonowanie podatku VAT w obrocie międzynarodowym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Podatek od towarów i usług w europejskim systemie podatkowym 4
1.1. System opodatkowania 4
1.2. Pojęcie VAT 11
1.3. Podstawy harmonizacji i główne zasady opodatkowania podatkiem VAT 16
1.4. VAT w obrocie międzynarodowym 20
1.4.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa 21
1.4.2. Wewnątrzwspólnotowa nabycie 23
ROZDZIAŁ II. Charakterystyka firmy Abar Design 25
2.1 Powstanie i rozwój firmy 25
2.2 Specyfika działalności firmy 28
2.3 Pozycja firmy w otoczeniu 38
ROZDZIAŁ III. VAT w obrocie handlowym firmy Abar 41
3.1. Obroty handlowe firmy 41
3.2. Opodatkowanie obrotów firmy 44
3.3. Wnioski 54
ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62

Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania MSP

Wstęp 3
Rozdział I. Zewnętrzne źródła finansowania MSP 5
1.1. Zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania 10
1.2. Wybór źródła wspomagania finansowego 15
1.3. Leasing jako sposób na dofinansowania MSP 24
Rozdział II. Leasing – istota, rodzaje i zasady udzielania 35
2.1. Istota leasingu 38
2.2. Kryterium podziału leasingu 45
2.3. Strony i przedmiot leasingu 50
2.4. Wymagane dokumenty i możliwość zawarcia umów 55
Rozdział III. Leasing, kredyt a gotówka 61
3.1. Analiza efektywności leasingu 64
3.1.1. Założenia 65
3.1.2. Badanie efektywności leasingu 66
3.1.3. Zmiana efektywności form finansowania 72
Rozdział IV. Ujęcie księgowe leasingu oraz jego plusy i minusy w aspekcie księgowym 82
4.1. Ujęcie leasingu w księgach finansowych 82
4.2. Wady i zalety leasingu w aspekcie księgowym 94
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 105
Spis rysunków 106

Finansowanie organizacji pozarządowych (NGO) w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Miejsce organizacji pozarządowych we współczesnym świecie 5
1.1. Trzecie sektor – co to jest? 5
1.2. Funkcje organizacji 11
Rozdział II. Finansowanie NGO 19
2.1. Sposoby finansowania 19
2.1.1. Składki członkowskie 19
2.1.2. Spadki i zapisy 20
2.1.3.Darowizny 20
2.1.4. Sponsoring 20
2.1.5. Zbiórki publiczne 21
2.1.6. Działalność gospodarcza 21
2.1.7. Dotacje, dofinansowania 21
2.2. Współpraca pomiędzy sektorami 23
2.2.1. Darowizny 26
2.2.2. 1% 26
2.2.3. Filantropia 27
2.3. Dotacje z Unii Europejskiej 28
2.3.1. Fundusze inwestycyjne 28
2.3.2. Dotacje społeczne 29
2.4. Usługi bankowe dla NGO 31
Rozdział III. NGO w Polsce 33
3.1. Liczba NGO w Polsce 33
3.2. Rozkład terytorialny NGO 34
3.3. Dynamika powstawania organizacji NGO 37
3.4. Pola działania 43
Rozdział IV. ZHP jako NGO 46
4.1. Informuje ogólne 46
4.2. Cele statutowe 47
4.3. Rodzaje działalności 49
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Działalność lokacyjna w otwartym funduszu emerytalnym

Wstęp

Rozdział I. Istota otwartego funduszu emerytalnego
1.1. Otwarty fundusz emerytalny – znaczenie pojęciowe
1.1.1. Akwizycja
1.1.2. Składka
1.1.3. Wycena aktywów
1.1.4. Niedobór
1.1.5. Rachunek rezerwowy
1.1.6. Działalność lokacyjna
1.2. Rynek otwartych funduszy emerytalnych

Rozdział II. Zarządzanie funduszem emerytalnym
2.1. Efektywny nadzór nad funduszem emerytalnym
2.2. Zasady właściwego finansowania działalności funduszy emerytalnych
2.2.1. Finansowanie działalności bieżącej
2.2.2. Istotne problemy związane z finansowaniem działalności funduszu
2.2.3. Cele finansowania działalności funduszu
2.2.4. Tempo osiągania celu

Rozdział III. Działalność lokacyjna w otwartym funduszu emerytalnym SKARBIEC
3.1. Polityka inwestycyjna
3.2. Polityka alokacji aktywów
3.3. Generowanie wartości dodanej poprzez realizację właściwej polityki alokacji
3.3.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące realizacji polityki alokacji
3.3.2. Najważniejsze wybory
3.3.3. Polityka aktywna i pasywna

Rozdział IV. Ocena i podsumowanie działalności lokacyjnej w otwartym funduszu emerytalnym SKARBIEC
4.1. Ryzyko inwestycyjne Funduszu związane z polityką inwestycyjną
4.2. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej
4.3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Audyt wewnętrzny na przykładzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 4
1. Istota i rodzaje audytu wewnętrznego 4
2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego 6
3. Zadanie audytowe i jego realizacja 11
4. Obszary audytu wewnętrznego 13
Rozdział II. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 16
1. Organizacja działu audytu wewnętrznego w Urzędzie M. St. Warszawy 16
1.1. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego 16
1.2. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego 17
2. Plan kontroli w Urzędzie M. St. Warszawy 19
3. Wewnętrzna kontrola w Urzędzie M. St. Warszawy 21
3.1.Wykonywanie czynności kontrolnych 21
3.2. Dokumentowanie czynności kontrolnych 22
3.3. Wystąpienia pokontrolne 26
3.4. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli 27
Wnioski 28
Bibliografia 30
Spis rysunków 32

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie Karcher

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Główne sprawozdania finansowe 2
1.1. Bilans 7
1.2. Rachunek zysków i strat 10
1.2.1. Wynik operacyjny 12
1.2.2. Wynik finansowy 13
1.2.4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 13
1.2.5. Wynik brutto 13
1.3. Sprawozdanie pieniężne 14
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych jako element podziału obligatoryjnego wyniku finansowego 17
ROZDZIAŁ II. Elementy składające się na wynik finansowy 21
2.1. Koszty 22
2.2. Przychody 34
2.3. Podział wyniku finansowego 41

Anlaiza sprawozdawczości finasnowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. Celowość i metodyka analizy sprawozdawczości finansowej 4
1.1. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Zakres przedmiotowy sprawozdań finansowych 9
1.2.1. Bilans 11
1.2.2. Rachunek zysków i strat 12
1.2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 13
1.3. Metody analizy sprawozdawczości finansowej 14
1.3.1. Analiza bilansu 17
1.3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
1.3.3. Badanie przepływów pieniężnych 22
1.3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 23
Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy 26
2.1. Jawność sprawozdań 26
2.2. Nowelizacja ustawy o rachunkowości 28
2.3. Elementy sprawozdania finansowego 31
2.4. Odbiorcy sprawozdawczości finansowej 32
2.5. Porównywalność danych 34
2.6. Polityka bilansowa 35
Rozdział III. Standing finansowy przedsiębiorstwa 40
3.1. Analiza rentowności 40
3.2. Analiza płynności 43
3.3. Analiza zadłużenia 46
3.4. Analiza efektywności 50
3.5. Analiza rynku kapitałowego 53
3.6. Analiza Du Ponta 56
Rozdział IV. Sprawozdawczość jako podstawa oceny działalności i projektowania polityki finansowej PKM DUDA S.A. 58
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 58
4.2. Charakterystyka polityki rachunkowości 59
4.3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 60
4.3.1. Bilans 60
4.3.2. Rachunek zysków i strat 64
4.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 67
4.4. Analiza standingu finansowego 68
4.4.1. Analiza rentowności 68
4.4.2. Analiza płynności 71
4.4.3. Analiza zadłużenia 73
4.4.4. Analiza efektywności 75
4.5. Wnioski 78
Zakończenie 79
Załączniki 80
Bibliografia 82
Spis tabel 84
Spis rysunków 86

Analiza sprawności przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności należności

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami 5
1.1. Należności w świetle ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego 5
1.2. Faktoring 11
1.2.1. Koszt faktoringu 13
1.2.2. Pojecie, rodzaje i funkcje faktoringu 14
1.2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych 16
1.3. Forfaiting 18
1.4. Kompensata zobowiązaniami 22
Rozdział II. Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw 26
2.1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 26
2.2. Prognozowanie należności 30
2.3. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 33
2.3.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 33
3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 35
2.4. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 36
2.5. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 43
Rozdział III. Efektywność procedury windykacji należności w Orange Polska S.A. 47
3.1. Ocena obrotowości (rotacji)należności na tle wyników finansowych 47
3.2. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 51
3.3. Skuteczność procedur windykacyjnych 54
Zakończenie 58
Spis załączników 60
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69