Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Finansowanie projektów inwestycyjnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Finansowanie własne 7
1.1. Amortyzacja 9
1.2. Kapitał zapasowy 10
1.3. Emisja akcji 11
2. Finansowanie obce 13
2.1. Kredyty 13
2.2. Obligacje 16
2.3. Leasing 17
2.4. Factoring 19
3. Koszty pozyskiwania kapitału 21
3.1. Koszt kapitału obcego 21
3.2. Koszt kapitału własnego 24
3.3. Średni ważony koszt kapitału 31
ROZDZIAŁ II. OCENA EKONOMICZNEJ OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 34
1. Metody oceny projektów inwestycyjnych 35
1.1. Metoda okresu zwrotu 35
1.2. Metoda wartości zaktualizowanej netto 37
1.3. Indeks zyskowności 39
1.4. Wewnętrzna stopa zwrotu 40
1.5. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu 41
2. Problemy ryzyka finansowego projektu 43
2.1. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko 44
2.2. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko 50
3. Tworzenie się struktury kapitałowej przedsiębiorstwa inwestującego 56
3.1 Optymalna struktura kapitału według podejścia tradycyjnego 57
3.2. Struktura kapitału a teoria Modiglianiego – Millera 59
3.3. Teoria kosztów związanych z trudnościami finansowymi (koszty bankructwa) 65
3.4. Teoria kosztów przedstawicielstwa 67
3.5. Teoria asymetrii informacji 68
3.6. Dodatkowe czynniki wpływające na ustalenie struktury kapitału w przedsiębiorstwie 69
ROZDZIAŁ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PACTIV Sp. z o. o. 73
1.2. Zakres działalności firmy i jej główne produkty 74
2. Potencjał firmy i jej sytuacja majątkowa 75
2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 75
2.2. Analiza wskaźnikowa 83
3. Inwestycje Pactiv Sp. z o. o. 87
3.1. Wdrożenie nowego systemu informatycznego Exact 88
3.2. Opłacalność wdrożenia systemu Exact 89
3.3. Źródła finansowania inwestycji i koszt kapitału 96
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 104
Spis rysunków 105

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji 4
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 13
1.3. Metody analizy finansowej 16
Rozdział II. Charakterystyka analizy wskaźnikowej oraz 24
2.1. Wskaźniki płynności 24
2.2. Sprawozdawczość finansowa w świetle obowiązującej ustawy o rachunkowości 31
2.3. Bilans majątkowy i jego struktura 35
Rozdział III Prezentacja EKD Sp. z o.o., 45
3.1. Podstawowe informacje o firmie i jej pozycja na rynku 45
3.2. Charakterystyka transportu samochodowego 50
3.3. Wstępna analiza 65
Rozdział IV. Analiza sprawozdań finansowych Spółki Ekspresowej Komunikacji Drogowej z o.o. 71
1. Analiza dynamiki i struktury aktywów 71
2. Analiza dynamiki i struktury pasywów 74
3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 76
4. Analiza wskaźnikowa EKD Sp. z o.o. 79
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis wykresów 90

Leasing a kredyt jako forma finansowania majątku trwałego przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
1.1. Działalność bieżąca
1.1.1. Wewnętrzne źródła finansowania
1.1.2. Zewnętrzne źródła finansowania
1.2. Działalność inwestycyjna
1.2.1. Istota i rodzaje inwestycji
1.2.2. Źródła finansowania inwestycji
1.2.2.1. Kapitał własny
1.2.2.2. Kapitał obcy
1.3 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem źródła ich finansowania
1.3.1. Metody proste
1.3.1.1. Księgowa stopa zwrotu
1.3.1.2. Stopa zwrotu
1.3.2. Metody dyskontowe
1.3.2.1. Zdyskontowany okres zwrotu
1.3.2.2. Zaktualizowana wartość netto projektu
1.3.2.3. Krzywa NPV
1.2.3.4. Wewnętrzna stopa wzrostu projektu
1.4. Inwestycje jako forma finansowania rozbudowy majątku trwałego
1.4.1. Pojęcie majątku trwałego
1.4.2. Struktura majątku trwałego
1.4.2. Wielkość majątku trwałego a wartość przedsiębiorstwa

Rozdział II
Kredyt jako forma finansowania rozbudowy majątku trwałego
3.1. Pojęcie kredytu inwestycyjnego
3.1.1. Warunki uzyskania
3.1.2. Przeznaczenie
3.2. Koszty kredytu i czynniki różnicujące ich wysokość
3.2.1. Częstotliwość naliczania odsetek od kapitału
3.2.2. Prowizje i dodatkowe opłaty
3.2.3. Minimalne saldo na rachunku bankowym
3.2.4. Odsetki płatne z góry
3.3.Ocena kredytu jako formy finansowania zakupu majątku trwałego
3.3.1. Zalety kredytu
3.3.1.1. Swoboda w finansowaniu dowolnych zakupów
3.3.1.2. Elastyczność oferty
3.3.1.3. Doradztwo kredytowe
3.3.2. Wady kredytu
3.3.1.1. Zawiłość procedur formalnych
3.3.2.2. Drobiazgowe wymagania w zakresie dokumentacji kredytowej
3.3.2.3. Prawo banku do kontroli wydatkowania środków kredytowych i badania kondycji finansowej kredytobiorcy
3.3.2.4. Długi okres decyzyjny
3.3.2.5. Wymagalność zabezpieczenia
3.3.2.6. Długi okres spłaty
3.3.2.7. Niepewność ostatecznego kosztu kredytu
3.3.2.8. Zmienność wysokości opłat i prowizji

Rozdział III
Leasing jako forma finansowania rozwoju majątku trwałego
2.1. Ogólna charakterystyka leasingu jako formy finansowania inwestycji
2.1.1. Pojęcie leasingu
2.1.1.1. Aspekt ekonomiczny
2.1.1.2. Aspekt prawny
2.1.1.3. Podstawowe pojęcia związane z leasingiem
2.2. Geneza i rozwój leasingu
2.2.1. Bliskość powiązań sektora leasingowego z bankowym
2.3. Formy leasingu i jego klasyfikacje
2.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni
2.3.2. Leasing operacyjny i finansowy
2.4. Leasing jako forma zakupu kredytowego
2.5. Ocena leasingu jako formy finansowania zakupu majątku trwałego
2.5.1. Zalety leasingu
2.5.1.1. Zmniejszenie ryzyka demodernizacji
2.5.1.2. Unikanie kosztów bezczynności
2.5.1.3. Łatwy dostęp do użytkowania majątku
2.5.1.4. Elastyczność opłat leasingowych
2.5.1.4.1. Uproszczenie procedury
2.5.1.4.2. Szybkość podejmowania decyzji
2.5.1.4.3. Redukcja wymagań formalnych
2.5.1.4.4. Możliwość uzyskania bonusów
2.5.1.5. Możliwość księgowania na kontach pozabilansowych
2.5.1.5. Korzystne rozliczenia podatkowe
2.5.2. Wady leasingu
2.5.2.1. Wysokie koszty obsługi
2.5..2.2. Brak gwarancji używalności leasingowanego obiektu
2.5.2.3. Restrykcyjne skutki naruszenia umowy leasingowej
2.5.2.4. Brak praw właścicielskich do rzeczy
2.6. Rynek leasingu w Polsce
2.6.1. Geneza i dynamika rozwoju
2.6.2. Segmenty rynku o najwyższej dynamice rozwoju leasingu
2.6.3. Leasing w obrocie prawnym

Rozdział IV
Leasing a kredyt jako formy finansowania powiększania majątku trwałego przedsiębiorstwa
4.1. Leasing i kredyt w aspekcie kosztowym
4.1.1. Wydatki i koszty związane z umową leasingową
4.1.2. Wydatki i koszty związane z umową kredytową
4.2. Leasing i kredyt w aspekcie podatkowym
4.2.1. Tarcza podatkowa w przypadku leasingu
4.2.2. Tarcza podatkowa w przypadku kredytu
4.3. Inne kryteria porównania leasingu i kredytu
4.3.1. Czas trwania procedury
4.3.2. Prowizje i opłaty dodatkowe
4.3.3. Możliwość dostosowania oferty do potrzeb korzystającego
4.3.4. Wymagane zabezpieczenia
4.3.5. Możliwość ubezpieczenia transakcji
4.3.6. Sytuacja korzystającego w razie niewypłacalności
4.3.7. Sytuacja korzystającego w razie likwidacji lub zmiany profilu działalności
4.4. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa jako kryterium wyboru między leasingiem a kredytem
4.5. Ograniczenia w korzystaniu z leasingu jako źródłem finansowania majątku trwałego
4.6. Ograniczenia w korzystaniu kredytu jako źródłem finansowania majątku trwałego

Rozdział V
Koszty i efektywność kredytu i leasingu w finansowaniu rozwoju majątku trwałego na przykładzie przedsiębiorstwa X, Y, Z w świetle oferty kredytowej banków X, Y, Z oraz leasingodawców X, Y, Z
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw X, Y, Z i ich kondycji finansowej
5.1.1. Profil działalności
5.1.2. Pozycja rynkowa
5.1.3. Ocena kondycji finansowej
5.1.4. Wielkość i struktura majątku trwałego
5.1.5. Plany inwestycyjne
5.2. Metody oceny projektów inwestycyjnych stosowane w przedsiębiorstwach X, Y, Z
5.3. Formy finansowania majątku trwałego preferowane w przedsiębiorstwach X, Y, Z
5.3. Ocena efektywności leasingu w porównaniu kredytem w finansowaniu zakupu elementów majątku trwałego
5.3.1. Aspekt podatkowy
5.3.2. Aspekt kosztowy
5.3.3. Inne kryteria porównawcze
5.3.3.1. Czas trwania procedury
5.3.3.2. Prowizje i opłaty dodatkowe
5.3.3.3. Elastyczność oferty
5.3.3.4. Zabezpieczenie
5.3.3.5. Ubezpieczenie transakcji
5.4. Przesłanki wyboru formy finansowania majątku trwałego w warunkach w przedsiębiorstw X, Y, Z
5.4.1. Przesłanki przemawiające za kredytem
5.4.2. Przesłanki przemawiające za leasingiem

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Charakterystyka polskiego rynku walutowego

WSTĘP 3
Rozdział 1
PODSTAWOWE POJĘCIA RYNKU WALUTOWEGO 6
1.1. Kwotowanie kursów walut 6
1.2. Uczestnicy rynku walutowego oraz motywy ich działania 10
1.3. Rodzaje instrumentów rynku walutowego 14
1.4. Organizacje Departamentu Gospodarki Pieniężnej w banku komercyjnym 19
Rozdział 2
PRODUKTY BANKOWE I GIEŁDOWE ORAZ STRATEGIE ZARZĄDZANIA POZYCJĄ WALUTOWĄ 22
2.1. Transakcje na rynku natychmiastowym 22
2.2. Transakcje rynku terminowego 24
2.3. Giełdowe kontrakty futures na waluty obce 31
2.4. Opcje walutowe 36
Rozdział 3
ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI 44
3.1. Schematy zawierania transakcji z bankiem 44
3.2. Sposoby rozliczania marży przez bank 49
3.3. Niepisane zasady zawierania transakcji i slang dealerski 52
3.4. Instrukcje płatnicze 56
Rozdział 4
WPŁYW WPROWADZENIA EURO NA ZAWARCIE I ROZLICZENIA TRANSAKCJI WALUTOWYCH 60
4.1. Wprowadzenie euro 60
4.2. Kryteria wejścia do Unii Walutowej i Gospodarczej 65
4.3. Rodzaje przeliczeń transakcji walutowych 69
4.4. Wpływ wprowadzenia euro na rynek pieniężny i walutowy 74
ZAKOŃCZENIE 83
Spis rysunków i tablic 85
Literatura 86

Modelowanie i prognozowanie rynków walutowych

Wstęp

Rozdział I.
Rynek walutowy – pojęcia i definicje
1. Geneza i rys historyczny rynku walutowego
2. Istota i rodzaje rynków i kursów walutowych
3. Tradycyjny rynek walutowy i jego uczestnicy
4. Nowy rynek walutowy
5. Opcje walutowe

Rozdział II.
Prognozowanie rynku
1. Analiza fundamentalna
1.1. Wskaźniki ekonomiczne
1.2. Wskaźniki aktywności konsumentów
2. Analiza techniczna
2.1. Założenia analizy technicznej
2.2. Schematy zachowania rynku – trendy wzrostowe, spadkowe i horyzontalne
2.3. Narzędzia analizy technicznej
3. Analiza fundamentalna a techniczna – różnice i podobieństwa

Rozdział III.
Zasady zarządzania ryzykiem
1. Ryzyko ekonomiczne
2. Ryzyko utraty wartości inwestycji (translation risk)
3. Ryzyko kursowe
4. Wybranie strategii zabezpieczającej z użyciem produktów bankowych i giełdy

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia

Bezgotówkowe rozliczenia w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie 5
1. Istota i etapy dystrybucji 5
2. Kanały dystrybucji 10
3. Logistyka w dystrybucji 14
3.1. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem 17
3.2. Wykorzystanie logistyki w polityce dystrybucji 21
Rozdział II. Uczestnicy procesu dystrybucji 27
1. Detaliści wysuwający żądania i właściciele wyników 27
2. Organizacje centralne jako przedstawiciele racjonalizacji 35
3. Konsumenci – końcowy etap procesu dystrybucji 40
Rozdział III. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych w przedsiębiorstwie 48
3.1. Organizacja rozliczeń bezgotówkowych 48
3.2. Formy rozliczeń bezgotówkowych 52
3.3. Zatory płatnicze 63
Rozdział IV. Rozliczenia bezgotówkowe w dystrybucji produktu Ciech S.A. 69
4.1. Charakterystyka działalności i oferta przedsiębiorstwa 69
4.2. Prezentacja etapów i kanałów dystrybucji towarów 73
4.3. Organizacja rozliczeń i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie 76
Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 89

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ 4
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdania finansowe – źródło danych analizy finansowej 16
1.3.1. Bilans 17
1.3.2. Rachunek zysków i strat 20
1.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 22
ROZDZIAŁ 2 METODY ANALIZY FINANSOWEJ 24
2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
2.1.1. Analiza struktury aktywów 26
2.1.2. Analiza struktury pasywów 30
2.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat 33
2.3. Analiza przepływów pieniężnych 37
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO JELFA S. A. 42
3.1. Informacje podstawowe o Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym JELFA S. A. 42
3.2. Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 47
3.3. Działalność Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 52
3.4. Strategia i perspektywy rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 55
ROZDZIAŁ 4 PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 59
4.1. Analiza bilansu firmy Jelfa S.A. 59
4.2. Analiza rachunku zysków i strat 63
4.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 64
4.4. Analiza wskaźnikowa 66
4.5. Ocena kondycji finansowej firmy Jelfa S.A. 72
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 76

Analiza finansowa przedsiębiorstwa X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 3
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 3
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 4
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 7
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 8
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CIECH S.A. 11
2.1. Historia przedsiębiorstwa 11
2.2. Przedmiot działalności 13
2.3. Struktura organizacyjna 15
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 2002-2004 W PRZEDSIĘBIORSTWIE X S.A. 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 23
3.4. Wyniki finansowe na lata 2014-2016 24
ZAKOŃCZENIE 26
BIBLIOGRAFIA 27
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 28

Ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model DuPont
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Definicje i klasyfikacje wierzytelności 6
1.2. Podstawowe problemy zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.1. Cele zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.2. Polityka w zakresie wierzytelności 20
ROZDZIAŁ 2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA WINDYKACJI 30
2.1. Pojęcie i etapy windykacji należności 30
2.1.1. Windykacja przedsądowa 37
2.1.2. Windykacja sądowa 38
2.2. Przeszkody w ściąganiu należności i należności nieściągalne 44
2.3. Zatory płatnicze 50
ROZDZIAŁ 3 ZNACZENIE WIERZYTELNOŚCI W UJĘCIU EKONOMICZNYM 55
3.1. Rynek wierzytelności 55
3.2. Kryteria wyboru firmy windykacyjnej 60
3.3. Wskaźniki oceniające wierzytelności 65
3.4. Sposoby restrukturyzacji zobowiązań 69
ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI NA PRZYKŁADZIE XXX 83
4.1. Charakterystyka XXX 83
4.2. Stosowane formy zabezpieczenia spłaty należności 96
4.3. Sposoby windykacji realizowane przez XXX 109
4.4. Sposoby windykacji realizowane przez zewnętrzne podmioty 114
ZAKOŃCZENIE 119
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS TABEL 124
SPIS WYKRESÓW 125
SPIS RYSUNKÓW 126