Prace dyplomowe z kierunku Finanse

prace dyplomowe z finansów

Wycena wartości przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny 4
1.2. Pojęcie i elementy wyceny przedsiębiorstwa 9
1.3. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa 12
1.4. Funkcje i uwarunkowania wyceny przedsiębiorstwa 16

Rozdział II. Wycena wartości przedsiębiorstwa 21
2.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa 21
2.2. Miara wartości przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej 25
2.3. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości 32
2.4. Analizy wyceny wartości przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanych danych 39

Rozdział III. Metody wyceny przedsiębiorstwa 45
3.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa 45
3.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa 47
3.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa 50
3.4. Istota i rodzaje metod porównawczych 54
3.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Wyceny w Polsce 63
4.1. Zapotrzebowanie na wycenę przedsiębiorstwa w latach 90 63
4.2. Prawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 66
4.3. Specyfika wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 74
4.4. Prywatyzacja wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 79
4.5. Teoria wartości a praktyka wyceny w Polsce 85

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Wpływ giełdy nowojorskiej na warszawską giełdę papierów wartościowych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek kapitałowy 4
1.1 Podział rynku finansowego i jego funkcja 4
1.2 Pojęcie i rola Giełdy 8

Rozdział II. Wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 18
2.1 Ruch kapitału – teoria 18
2.2 Ruch kapitału – praktyka 23
2.3 Tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na GPW 34

Rozdział III. Dzień dzisiejszy 40
3.1 Obecna sytuacja 40
3.2 Rokowania na przyszłość 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis wykresów 64

Wstęp

Współcześnie rynek finansowy stał się w Polsce miejscem pracy tysięcy specjalistów, pracujących w bankach, funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, firmach doradczych, instytucjach nadzoru itd. Wiedza o jego elementach staje się ważnym atrybutem dla poszukujących pracy w tym, wielce przecież interesującym, obszarze gospodarki.

Przemiany systemowe, znaczące przyspieszenie rozwoju gospodarki, a zwłaszcza wejście Polski w struktury Unii Europejskiej sprawiły, że praktycznie wszystkie podmioty funkcjonujące w otoczeniu rynkowym znalazły się w nowej sytuacji, w której egzystencja i rozwój uzależnione są od umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian i pojawiających się wyzwań. W gospodarce coraz częściej dostrzegana jest konieczność posiadania wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania biznesem, umiejętności promowania czy zarządzania jakością. Konieczne staje się wykorzystanie dorobku nauki finansów, głównie pod względem stosowania nowych rozwiązań, instrumentów oraz produktów oferowanych przez instytucje finansowe.

Jednocześnie mamy do czynienia z doskonaleniem usług finansowych, rozbudzaniem popytu na nie, ale również z konstruowaniem rozwiązań zapobiegających kryzysom i bankructwom. Stąd też ranga i aktualność podjętego przeze mnie tematu.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu nowojorskiej giełdy papierów wartościowych.

Treści pracy obejmują trzy zasadnicze rozdziały.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki rynku finansowego. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podziału rynku finansowego oraz jego funkcji. W dalszej części rozdziału przybliżono pojęcie oraz rolę giełdy.

W rozdziale drugim ukazano wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Treści rozdziału skupione zostały wokół omówienia ruchu kapitału w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Pod koniec zaprezentowane zostały tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W rozdziale trzecim zaprezentowana została Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych na dzień dzisiejszy. Na wstępie została przedstawiona obecna sytuacja. Natomiast w dalszej części rozdziału zostały omówione rokowania na przyszłość.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Wpływ kosztów marketingu na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Pojęcie, istota i zadania analizy kosztów w przedsiębiorstwie 6
1.1. Analiza kosztów jako narzędzie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.2. Źródła informacji dla potrzeb analizy kosztów w firmie 12
1.3. Relacje wskaźników i ich zastosowanie w analizie kosztów firmy 15
1.4. Znaczenie i sposób prezentacji wyników analiz 20

Rozdział II. Kryteria doboru narzędzi dla potrzeb ewidencji i analiz kosztów marketingowych 26
2.1. Wybór optymalnej klasyfikacji kosztów 26
2.2. Klasyfikacja kosztów w ramach rodzajów 29
2.3. Projektowanie oraz zastosowanie struktur ewidencji w planowaniu kosztów marketingowych – budżet 36
2.4. Analiza relacji poziomu nakładów na realizację przedsięwzięć marketingowych, a efektywność 40
2.5. Przesłanki optymalnego wyboru przedsięwzięć marketingowych 41

Rozdział III. Sposób organizacji i zasady funkcjonowania handlowej Sp. z o.o. 46
3.1 Podstawy prawne i zakres działalności złożonej handlowej Sp. z o.o. 46
3.2 Organizacja i funkcjonowanie złożonej handlowej Sp. z o.o. 50
3.3 Zadania, funkcje i rola działu marketingu spółki 57

Rozdział IV. Metodyka analizy ocena opłacalności realizowanych przedsięwzięć marketingowych spółki 65
4.1. Ocena opłacalności przedsięwzięć marketingowych 65
4.1.1. Punkt krytyczny nakładów 66
4.1.2. Próg rentowności 66
4.1.3. Wskaźnik efektywności 70
4.2. Analiza prawidłowości wyboru kryteriów opłacalności 73
4.3. Analiza efektywności zmiany nakładów i ich wpływ na wynik finansowy 77

Rozdział V. Analiza efektywności rozwiązań stosowanych w spółce „ASM” 84
5.1. Prezentacja metod stosowanych w spółce „ASM” 84
5.2. Analiza efektywności stosowanych rozwiązań oraz ich wpływ na wynik finansowy 85
5.3. Analiza prezentowanych struktur oraz zależności pomiędzy wyborem narzędzi, a efektem końcowym stosowanych metod 89
5.4. Wyniki i wnioski płynące z zastosowanych rozwiązań 93

Podsumowanie 95
Bibliografia 96

Tradycyjne formy oszczędzania a inwestowanie

Wstęp 4

Rozdział I. Podstawowe pojęcia związane z oszczędzaniem 6
1.1. Istota oszczędzania 6
1.2. Gromadzenie oszczędności na rachunku bankowym 7
1.3. Oszczędzanie w wyniku inwestowania 13

Rozdział II. Tradycyjne formy oszczędzania 22
2.1. Istota oszczędzania na rachunkach oszczędnościowych 22
2.2. Istota oszczędzania na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych 28
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku 30

Rozdział III . Opis funduszy inwestycyjnych 36
3.1. Pojęcie funduszu 36
3.1.1. Przedmiot działalności 36
3.1.2. Organy i siedziba funduszu 38
3.1.3. Uczestnictwo w funduszu 40
3.2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy 41

Rozdział IV. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Banku PKO BP SA 48
4.1. Lokaty 48
4.1.1. Max Lokata 48
4.1.2. Lokata terminowa w walucie polskiej 49
4.1.3. Lokata w walucie wymienialnej 50
4.1.4. Lokata terminowa PROGRESJA 51
4.1.5. Lokata terminowa FORTUNA 53
4.2. Książeczki 54
4.2.1. Książeczka obiegowa 55
4.2.2. Książeczka terminowa 57
4.2.3. Książeczka mieszkaniowa – bez premii gwarancyjnej 58
4.2.4. Książeczka mieszkaniowa – z premią gwarancyjną 59
4.2.5. Książeczka mieszkaniowa z funduszem PKO Credit Suisse 60
4.3. Usługi maklerskie 61
4.4. Fundusze inwestycyjne 62
4.4.1. Fundusz Rynku Pieniężnego 62
4.4.2. Fundusz Skarbowy 63
4.4.3. Fundusz Akcji 63
4.4.4. Fundusz Akcji Nowa Europa 64
4.4.5. Fundusz Obligacji 65
4.4.6. Fundusz Obligacji Długoterminowych 65
4.4.7. Fundusz Zrównoważony 66
4.4.8. Plan Systematycznego Oszczędzania 67

Zakończenie 68
Spis literatury 69
Spis rysunków 71
Załączniki 72

Ryzyko w działalności gospodarczej np. Barlinek i Internet Group

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RYZYKA I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Istota ryzyka korporacyjnego 15
1.3. Ogólna charakterystyka zarządzania ryzykiem 25
1.3.1. Identyfikacja ryzyka 25
1.3.2. Analiza ryzyka 26
1.3.3. Pomiar relacji zysk – ryzyko 29
1.3.4. Inicjatywy w zakresie poprawy zarządzania ryzykiem w organizacji 29

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 31
2.1. Modele zarządzania ryzykiem 31
2.1.1. Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem – COSO II 31
2.1.2. Enterprise Risk Management (ERM) 42
2.2. Ocena skuteczności modelu zarządzania ryzykiem 45

ROZDZIAŁ III. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BARLINEK S.A. ORAZ INTERNET GROUP S.A. 47
3.1. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw 47
3.2. Identyfikacja rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej 58

ROZDZIAŁ IV. OGRANICZANIE RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BADANYCH FIRM HANDLOWYCH 65
4.1. Metody ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej 65
4.2. Formy reagowania na ryzyko w działalności gospodarczej 67
4.3. Zapobieganie ryzyku 71
4.4. Praktyka zarządzania ryzykiem 77

ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS TABEL 89
Załącznik 90

Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania

Wstęp 3

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Ryzyko a niepewność 9
1.3. Ryzyko handlowe i jego rodzaje 13
1.4. Definicja ryzyka cenowego jako elementu ryzyka handlowego 19
1.5. Rodzaje ryzyka cenowego 23

Rozdział II. Ograniczanie ryzyka cenowego za pomocą instrumentów pochodnych 26
2.1. Pojęcie pochodnego instrumentu finansowego 26
2.2. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych 30
2.3. Prawna charakterystyka instrumentów pochodnych 34
2.4. Ograniczanie ryzyka jako motyw operacji terminowych 38

Rozdział III. Hedging jako metoda ograniczania ryzyka zmian cen 44
3.1. Pojęcie i rodzaje hedgingu 44
3.2. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 46
3.3. Strategie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej za pomocą transakcji financial futures 58
3.4. Zabezpieczenie przed ryzykiem cen podstawowych surowców i towarów konsumpcyjnych 59
3.5. Hedging w zabezpieczeniu wartości portfela akcji i wykorzystaniu kontraktu na obligacje 61

Rozdział IV. Instrumenty pochodne jako produkty zabezpieczenia ryzyka cenowego 65
4.1. Forward 65
4.2. Swap 69
4.3. Futures 74
4.4. Opcje 77

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis rysunków 86

Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 4
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 15
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 23

Rozdział II. Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa (zagadnienia teoretyczne) 25
2.1. Pojęcie, cel, kierunki i metody analizy finansowej 25
2.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat 29
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat z wykorzystaniem wskaźników 39
2.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 42

Rozdział III. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.1. Ogólne wiadomości o analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.2. Systemy wskaźników na potrzeby sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 49
3.3. Metody oceny sytuacji finansowej 61

Rozdział IV. Identyfikacja i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa badanego 66
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa badanego 66
4.2. Prezentacja materiału liczbowego i jego interpretacja 71
4.3. Wnioski i propozycje 77

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 90

Sprawozdawczość jako podstawowe źródło informacji finansowej o przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Sprawozdawczość finansowa 4
1.1. Istota, funkcje cele sprawozdań finansowych 4
1.2. Ewidencja jako źródło danych do sprawozdawczości 11
1.3. Uregulowania prawne sprawozdawczości (ustawa o rachunkowości, MSR) 17

Rozdział II. Elementy sprawozdania finansowego 24
2.1.Pojęcie, istota, funkcje, rodzaje bilansów 24
2.2.Rachunek zysków i strat 30
2.3 Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego 37
2.4 Analiza rocznych sprawozdań finansowych 40

Rozdział III. Charakterystyka Muzeum Narodowego we Wrocławiu 45
3.1. Misja, cele i zadania Muzeum Narodowego we Wrocławiu 45
3.2. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa w Muzeum 49
3.3. Analiza bilansu jednostki 55

Załączniki 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Źródła analizy finansowej 4
1.1 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej 9
1.2 Ocena przydatności rachunków zysków i strat w analizie wyników finansowych firm 13
1.3 Sprawozdawczość z przepływów środków pieniężnych a ich znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20
1.4 Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty 25

Rozdział II. Metody oceny płynności finansowej 31
2.1 Statyczne metody oceny płynności finansowej 31
2.1.1 Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 31
2.1.2 Wskaźniki płynności w badaniu długookresowej płynności finansowej przedsiębiorstwa 35
2.1.3 Metody analizy płynności krótkookresowej 37
2.2 Dynamiczne metody oceny płynności finansowej 41
2.2.1 Wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych do oceny płynności finansowej firmy za pomocą wskaźników dynamicznych 45
2.3 Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 52

Rozdział III. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez pryzmat płynności finansowej na przykładzie WILBO S.A. 57
3.1 Charakterystyka badanej firmy 57
3.2 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod statycznych 60
3.3 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod dynamicznych 66

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81
Załączniki 82

Organizacja sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Istota inwestowania 5
1.1. Pojęcie inwestycji 5
1.2. Klasyfikacja inwestycji 13
1.2. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne 19

Rozdział II. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego 28
2.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 28
2.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 32
2.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 41

Rozdział III. Organizacja sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych 52
3.1. Dystrybucja funduszy inwestycyjnych prowadzona przez banki 52
3.2. Dystrybucja funduszy prowadzona przez biura maklerskie 57
3.3. Dystrybucja funduszy prowadzona przez innych pośredników finansowych 60

Rozdział IV. Wynagradzanie sprzedawcy funduszy inwestycyjnych 65
4.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń 65
4.2. Formy wynagrodzeń za pracę 69
4.3. Składniki wynagrodzeń sprzedawcy funduszy inwestycyjnych 76

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków 90
Spis tabel 91