Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej związki z rachunkowością 4
1. Rachunkowość jako nauka społeczna stosowana 4
2. Podstawowe zasady i funkcje rachunkowości finansowej 8
3. Podstawowe zasady i funkcje analizy finansowej 12
4. Cele i metody analizy finansowej 20
Rozdział II. Źródła analizy finansowej 24
1. Bilans 25
1.1. Ogólna budowa bilansu 25
1.2. Aktywa i Pasywa 27
1.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu 30
2. Rachunek zysków i strat 31
2.1. Budowa rachunku zysków i strat 31
2.2. Podstawowe założenia analizy rachunku zysków i strat 33
3. Rachunek przepływów pieniężnych 35
3.1. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych 35
3.2. Badanie cash flow 38
4. Informacja dodatkowa 39
5. Analiza wskaźnikowa 41
Rozdział III. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X S.A. 43
1. Ogólna charakterystyka Spółki 43
2. Analiza bilansu Spółki 46
3. Analiza rachunku zysków i strat Spółki 51
4. Rachunek przepływów pieniężnych 55
5. Analiza wskaźnikowa 59
5.1. Wskaźniki rentowności 59
5.2. Wskaźniki płynności finansowej 60
5.3. Wskaźniki rotacji 61
5.4. Wskaźniki finansowania 61
6. Ocena sytuacji finansowej Spółki 63
Podsumowanie 65
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i pojęcia związane z rynkiem walutowym i pieniężnym 5
1. Historia i zasady funkcjonowania rynku walutowego 5
2. Kontrakty na rynku walutowym i pieniężnym 12
3. Polityka walutowa w kontekście transformacji gospodarczej 18
Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego 22
1. Przegląd instrumentów i rynków finansowych 22
2. Kontrakty walutowe 31
3. Opcje walutowe 37
4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 42
5. Walutowe kontrakty futures 49
6. Kontrakty walutowe typu swap 54
Rozdział III. Strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji 58
1. Opracowanie strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji 58
2. Procedury przeprowadzania transakcji i konwencje rynkowe 66
3. Procedury kontrolne 73
Rozdział IV. Pomiar i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 79
1. Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka walutowego 79
2. Przewidywanie kursów walutowych 84
3. Monitorowanie zgodności z procedurami kontrolnymi 88
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 99
Spis rysunków 100

Rynek kapitałowy w Polsce i w Unii Europejskiej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. GENEZA i UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE 3
1.1. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO. 3
1.1.1. Opis działania rynku kapitałowego 3
1.1.2. Rodzaje ryzyka występujące na rynku kapitałowym 6
1.1.3. Instrumenty rynku kapitałowego 8
1.2. UCZESTNICY RYNKU KAPITAŁOWEGO 16
1.3. FUNKCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO 20
1.4. TRENDY ŚWIATOWE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH 23
ROZDZIAŁ II. SEGMENTACJA RYNKU I JEJ KONSEKWENCJE 28
2.1. RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 28
2.2. RYNEK PUBLICZNY i NIEPUBLICZNY 31
2.3. RYNEK GIEŁDOWY i POZAGIEŁDOWY 33
ROZDZIAŁ III. RYNEK KAPITAŁOWY UNII EUROPEJSKIEJ 38
3.1. INTEGRACJA TRANSGRANICZNA RYNKU KAPITAŁOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ 38
3.2. INTEGRACJA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 39
3.3. PROCES LIBERALIZACJI RYNKU KAPITAŁOWO-FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ.
3.4. KORZYŚCI I KOSZTY INTEGRACJI RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 44
ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 47
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 51

Zarządzanie finansami w spółce Sokołów S.A.

Wstęp 4
Rozdział I. Teoria organizacji i zarządzania 6
1.1. Organizacja i zarządzanie 6
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.3. Szkoły zarządzania 17
1.4. Metody i poziomy zarządzania 22
Rozdział II. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 27
2.1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami 27
2.2. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych 30
2.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 34
2.4. Sprawozdanie finansowe podstawą analizy 39
2.5. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 43
2.5.1. Wskaźniki zyskowności 43
2.5.2. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej 45
2.5.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 47
2.5.4. Wskaźniki rynku kapitałowego 48
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa Sokołów S.A. 50
3.1. Historia 50
3.2. Władze spółki 53
3.3. Polityka jakości 57
3.4. Sprawozdawczość finansowa 59
3.4.1. Bilans 63
3.4.2. Rachunek zysków i strat 66
3.4.3. Rachunek przepływów pieniężnych 68
Rozdział IV. Zarządzanie finansami w spółce Sokołów S.A. 71
4.1. Charakterystyka polityki finansowej 71
4.2. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 72
4.2.1. Wskaźniki zyskowności 72
4.2.2. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej 74
4.2.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 77
4.2.4. Wskaźniki rynku kapitałowego 79
4.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 80
4.4. Formułowanie zasad polityki finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników przeprowadzonej analizy 82
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90

Wpływ nowych przewoźników na sytuację finansową LOT

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ PIERWSZY: INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ 5
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BILANSU 5
1.1. Definicja i cechy bilansu, oraz charakterystyka aktywów i pasywów 5
1.2. Analiza bilansu – teoria i zasady 6
1.3. Pionowa i pozioma analiza bilansu 8
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 13
2.1. Teoria rachunku zysków i strat 13
2.2. Wynik finansowy 13
2.3. Przychody i zyski jako element rachunku wyników 16
2.4. Koszty jako element rachunku wyników 17
2.5. Analiza rachunku zysków i strat 19
ROZDZIAŁ DRUGI: METODY I ETAPY ANALIZY FINANSOWEJ 20
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CELE ANALIZY FINANSOWEJ 20
2. ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ 23
3. METODY ANALIZY FINANSOWEJ 26
4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ 28
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 32
5.1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 32
5.2. Wskaźniki rentowności 33
5.3. Wskaźniki płynności finansowej 36
5.4. Wskaźniki szybkości obrotu 37
5.5. Wskaźniki zadłużenia 40
ROZDZIAŁ TRZECI: RYNEK LOTNICZY 42
1. RYNEK LOTNICZY NA ŚWIECIE 42
2. RYNEK LOTNICZY W POLSCE 49
ROZDZIAŁ CZWARTY: PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PLL „LOT” 58
1. HISTORIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 58
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 64
3. SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU PLL LOT S.A 67
ROZDZIAŁ PIĄTY: ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI PLL „LOT” 75
1. ANALIZA BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI 75
1.1. Analiza bilansu 75
1.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny 83
2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI 90
2.1. Wskaźniki rentowności 90
2.2. Wskaźniki płynności finansowej 91
2.3. Wskaźniki szybkości obrotu 93
2.4. Wskaźniki zadłużenia 94
PODSUMOWANIE 96
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 99
SPIS RYSUNKÓW 100

Wpływ podatków na wynik finansowy

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO METODĄ OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw działających w Polsce 11
1.3. Wynik finansowy miarą oceny działalności przedsiębiorstw 16
1.3.1. Pojęcie wyniku finansowego 16
1.3.2. Rachunek zysków i strat miernikiem oceny przedsiębiorstw 19
1.3.3. Ocena wskaźnikowa wyniku 24
ROZDZIAŁ II. PODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 30
2.1. Pojęcie i rodzaje podatków 30
2.2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa w Polsce 35
2.3. Wpływ podatków na wynik finansowy 44
ROZDZIAŁ III. HARMONIZACJA POLSKICH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PODATKU VAT Z ROZWIĄZANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ 54
3.1. Przesłanki harmonizacji polskich przepisów z rozwiązaniami Unii Europejskiej 54
3.2. Porównanie polskich i unijnych uregulowań prawnych w zakresie VAT 62
3.2.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania 62
3.2.2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe 68
3.2.3. Opodatkowanie eksportu i importu towarów i usług 70
3.2.4. Podstawa opodatkowania w podatku od wartości dodanej 72
3.2.5. Powstanie obowiązku podatkowego, stawki, zwroty i odliczenia podatkowe 74
3.3 Tendencje zmian w podatku od towarów i usług 77
ROZDZIAŁ IV. WPŁYW PODATKÓW NA WYNIK FINANSOWY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA 84
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 84
4.2. Majątek i źródła jego finansowania na podstawie danych przedsiębiorstwa 87
4.2.1. Charakterystyka majątku 87
4.2.2. Źródła finansowania majątku danego przedsiębiorstwa 89
4.3. Analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa 91
4.4. Analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa 94
4.5. Podsumowanie 97
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 112

Wycena przedsiębiorstwa według koncepcji EVA

Wstęp 2
I. Wycena jako proces pomiaru wartości przedsiębiorstw 4
1. Istota i cele wyceny przedsiębiorstw 4
2. Wartość przedsiębiorstwa 10
3. Zasady wyceny przedsiębiorstw 17
4. Ogólna charakterystyka metod wyceny przedsiębiorstwa 23
II. Dochodowe koncepcje wyceny przedsiębiorstw 33
1. Istota i determinanty wartości dochodowej przedsiębiorstw 33
2. Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową 40
III. Koncepcja ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w wycenie przedsiębiorstw 51
1. EVA jako miernik wartości kreowanej 51
2. Determinanty kształtowania się EVA 58
3. Wykorzystanie miernika EVA w wycenie przedsiębiorstw 63
4. Analiza kształtowania się EVA w wybranych przedsiębiorstwach 68
IV. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa 74
1. Geneza i zakres działalności przedsiębiorstwa 74
2. Przedmiot działalności Optimus S.A. 78
3. Analiza finansowa 86
V. Analiza i ocena procesu kreowania wartości badanego przedsiębiorstwa 89
Zakończenie 100
Bibliografia 105
Spis tabel 108
Spis schematów i rysunków 109

Wpływ obrotu wierzytelnościami na funkcjonowaniu przedsiębiorstw na podstawie windykacyjnej – analiza

Wstęp 4

Rozdział 1. Finanse w działalności przedsiębiorstwa 7
1.1. Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki 7
1.2. Funkcje finansów i instrumenty ich kreowania 11
1.3. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 15
1.4. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa 19

Rozdział 2. Wierzytelności 26
2.1. Pojęcie wierzytelności 26
2.2. Zobowiązania pieniężne i niepieniężne 31
2.3. Formy obrotu wierzytelnościami 35
2.4. Pozostałe formy obrotu należnościami 41

Rozdział 3. Prezentacja firm windykacyjnych Presco Sp. z o. o.
oraz Jatex sp. z o. o. 48
3.1. Charakterystyka polskiego rynku wierzytelności 48
3.2. Prezentacja firmy Presco Sp. z o. o. 52
3.2.1. Rys historyczny firmy Presco Sp. z o. o. 52
3.2.2. Charakterystyka działalności firmy Presco Sp. z o. o. 53
3.2.3. Specyfika usług Presco Sp. z o. o. 57
3.3. Prezentacja firmy Jatex – Finanse Sp. z o. o. 63
3.3.1. Rys historyczny firmy Jatex – Finanse Sp. z o. o. 63
3.3.2. Charakterystyka działalności firmy Jatex Sp. z o. o. 64
3.3.3. Specyfika usług Jatex Sp. z o. o. 67

Rozdział 4. Analiza finansowo – ekonomiczna firm Presco Sp. z o. o. oraz Jatex Sp. z o. o 72
4.1. Analiza finansowo- ekonomiczna firmy Presco Sp. z o. o. 72
4.2. Analiza sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy Jatex Sp. z o. o. 81

Rozdział 5. Specyfika obrotu wierzytelnościami na rynku polskim 90
5.1. Uregulowania prawne obrotu wierzytelnościami 90
5.2. Formy zabezpieczenia transakcji obrotu wierzytelnościami na rynku polskim 96
5.3. Formy zabezpieczeń transakcji wierzytelności stosowane przez firmę Presco Sp. z o. o . oraz Jatex – Finanse Sp. z o. o. 105
5.4. Windykacja należności 106
5.5. Windykacja międzynarodowa 114
6. Wnioski 122

Zakończenie 124
Bibliografia 126
Spis tabel 129
Spis rysunków 131

Sytuacja Polaków na unijnym rynku pracy

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA UNIJNEGO RYNKU PRACY 5
1. Wielkość i struktura zatrudnienia w unii europejskiej 5
2. Swobodny przepływ osób w unii europejskiej 11
3. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 25
ROZDZIAŁ II. PROBLEM BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 31
1. Wielkość problemu 31
2. Struktura bezrobocia w UE. 35
3. Europejska Strategia Zatrudnieniowa. 39
ROZDZIAŁ III. UNORMOWANIA ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM UNIJNEGO RYNKU PRACY 46
1. Zasady obowiązujące przed traktatem akcesyjnym 46
2. Możliwości dostępu do rynku pracy 52
3. Szanse Polaków na pracę w Unii Europejskiej 54
Zakończenie 54
Bibliografia 54
Spis Tabel 54
Spis rysunków 54

Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim. 5
1.1 Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności. 5
1.2 Ogólna definicja nieruchomości. 7
1.3 Hipoteka. 11
1.4 Zakres hipotecznego obciążenia nieruchomości. 12
1.5 Rodzaje hipotek. 15
1.5.1 Hipoteka przymusowa. 16
1.5.2 Hipoteka ustawowa. 17
1.5.3 Hipoteka kaucyjna. 19
1.5.4 Hipoteka łączna. 21
1.6 Egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. 22
ROZDZIAŁ 2. Kredyty hipoteczne. 27
2.1 Cechy charakterystyczne kredytów hipotecznych. 27
2.2 Ekonomiczny aspekt kredytów hipotecznych . 32
ROZDZIAŁ 3. Kredyty na cele mieszkaniowe w PKO – bp. 37
3.1 Zabezpieczenie kredytów na cele mieszkaniowe w PKO-bp. 37
3.2 Kredyt hipoteczny. 40
3.3 Kredyt komercyjny. 42
3.4 Kredyt na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności. 43
3.4.1 Spłata według formuły normatywnej. 45
3.4.2. Spłata według formuły indeksowanej. 49
3.5 Projekty nowych produktów bankowych w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego. 50
3.5.1. System kredytu kontraktowego. 50
3.5.2. Przystąpienie PKO-bp do Programu Funduszu Hipotecznego. 51
3.5.3. Kredyt mieszkaniowy powiązany z lokowaniem przez kredytobiorcę środków w funduszu powierniczym. 52
ROZDZIAŁ 4. Fundusz Hipoteczny. 54
4.1 Cele Funduszu. 55
4.2 Ogólny opis Podwójnie Indeksowanego Kredytu ( PIK) . 57
4.3 Kredytobiorcy. 59
4.4 Banki Uczestniczące w Programie Funduszu Hipotecznego. 60
4.5 Oprocentowanie kredytów hipotecznych (PIK) . 64
4.6 Zabezpieczenie kredytów hipotecznych z Funduszu Hipotecznego. 67
ROZDZIAŁ 5. Instytucje listu zastawnego i banku hipotecznego. 68
5.1 Bank hipoteczny – cechy charakterystyczne. 69
5.2 Porównanie warunków kredytowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i w Niemczech. 72
5.3 Banki hipoteczne na rynkach kapitałowych . 74
5.3.1. Banki państwowe. 75
5.3.2. Banki prywatne. 76
5.3.3. Inne banki hipoteczne. 76
5.3.4. Wpływ globalizacji rynków kapitałowych na banki hipoteczne . 77
5.4 List zastawny – charakterystyka. 78
5.5 Zasady obrotu listami zastawnymi na przykładzie Niemiec. 81
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91