Prace dyplomowe z kierunku: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie przedsiebiorstwa X

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarcze znaczenie inwestycji i ich istota 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje inwestycji 4
1.2. Źródła finansowania inwestycji 17
1.3. Rachunek efektywności inwestycji 20
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Istota i pojęcie leasingu 25
2.2. Elementy prawne umowy leasingu 28
2.3. Przebieg transakcji leasingowej 37
Rozdział III. Rynek usług leasingowych 45
3.1. Kryteria podziału leasingu 45
3.2. Leasing w oparciu o prawo podatkowe 59
3.3. Leasing w oparciu o prawo bilansowe 63
Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 75

Krótkookresowe planowanie finansowe

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy krótkoterminowego planowania finansowego 4
1.1. Pojęcie oraz cele planowania finansowego 4
1.2. Wymogi efektywnego planowania finansowego 8
1.3. Związki pomiędzy długoterminowymi a krótkoterminowymi decyzjami finansowymi 14
1.4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto a budżetowanie środków pieniężnych 20
Rozdział 2. Metody planowania finansowego 25
2.1. Źródła danych 27
2.2. Zasady modelowania 28
2.3. Narzędzia planowania finansowego 31
2.4. Struktura planu finansowego (elementy) 34
Rozdział 3. Krótkookresowy plan finansowy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „X” 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Założenia planu 48
3.3. Plan finansowy 49
3.4. Propozycje usprawnień w zakresie planowania finansowego działalności 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 67

Kapitały własne jednostek gospodarczych

Wstęp – 3 –

Rozdział 1. KAPITAŁY WŁASNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI – 6 –
1.1. Główne źródła finansowania działalności gospodarczej – 6 –
1.2. Kapitał własny – 9 –
1.3. Kapitał obcy – 12 –
1.4. Wybór optymalnej struktury kapitałowej – 15 –

Rozdział 2. KAPITAŁY WŁASNE A FORMA PRAWNA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI – 20 –
2.1 Klasyfikacja kapitałów własnych – 20 –
2.2. Kapitały podstawowe w różnych podmiotach gospodarczych – 23 –
2.2.1. Spółka akcyjna – 24 –
2.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 27 –
2.2.3. Spółki osobowe – 32 –
2.3. Kapitały rezerwowe – 42 –
2.3.1. Kapitał zapasowy – 46 –
2.3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny – 49 –
2.3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe – 50 –
2.4. Spółdzielnia – 52 –
2.5. Przedsiębiorstwo państwowe – 53 –

ROZDZIAŁ 3. KAPITAŁY WŁASNE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM – 55 –
3.1. Kapitały własne w księgach rachunkowych – 55 –
3.1.1. Ujęcie kapitałów podstawowych w systemie rachunkowości – 58 –
3.1.2. Ujęcie kapitałów rezerwowych w systemie rachunkowości – 60 –
3.2. Kapitały własne w sprawozdaniu finansowym – 61 –
3.2.1. Prezentacja kapitałów własnych w bilansie – 65 –
3.2.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym – 69 –
3.2.3. Informacje uzupełniające o kapitałach własnych – 73 –

Zakończenie – 77 –
Bibliografia – 79 –
Spis tabel – 81 –

Kapitał w firmie rosnącej na przykładzie spółki z o.o

Wstęp 2
Rozdział I. Kapitał jako czynnik decydujący o rozwoju przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i funkcje kapitału 4
1.2. Zapotrzebowanie kapitałowe w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa 10
1.3. Dostępność kapitału i koszty pozyskania kapitału 16
Rozdział II. Kapitał w rozwijającym się przedsiębiorstwie 23
2.1. Czynniki wywołujące potrzeby kapitałowe w przedsiębiorstwie rosnącym 23
2.2. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 27
2.3. Podstawy wyboru źródeł pozyskiwania kapitału 34
Rozdział III. Analiza działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie firmy „X” 44
3.1. Ogólna charakterystyka spółki X 44
3.2. Powstanie wzrost i rozwój spółki 47
3.3. Analiza działalności spółki 50
Rozdział IV. Kapitał w spółce „X” jako determinant rozwoju 63
4.1. Sposoby pozyskiwania kapitału w spółce 63
4.2. Rola kapitału w procesie rozwoju spółki 64
4.3. Analiza źródeł finansowania wzrostu spółki 68
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis rysunków 78
Spis fotografii 79
Spis tabel 80

Inwestycje i instrumenty finansowych w przedsiębiorstwie X

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Podstawowe kryteria podziału przedsiębiorstw 11
1.3. Analiza finansowa i ekonomiczna i jej rodzaje 26
1.4. Podstawowe wskaźniki analizy finansowej 30
Rozdział II. Inwestycje 33
2.1. Pojecie i rodzaje inwestycji 33
2.2. Źródła finansowania inwestycji 51
2.3. Podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych 53
2.4. Proces inwestycyjny i jego struktura 56
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 60
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 60
3.2. Udziały w rynku telefonii komórkowej 66
3.3. Zatrudnienie i środki trwale przedsiębiorstwa 69
3.4. Ocena pozycji marketingowej 72
Rozdział IV. Analiza inwestycji firmy X 77
4.1. Wynik finansowy i czynniki go kształtujące 77
4.2. Analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych 78
4.3. Nakłady inwestycyjne i ich struktura 81
4.4. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorstwa 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział I. Przygotowanie i realizacja projektów inwestycji. 3
1. Projekt inwestycyjny 3
2. Przesłanki inwestycyjne 6
3. Cykl życia projektów inwestycyjnych 7
3.1. Faza przedinwestycyjna 7
3.1.1. Identyfikacja możliwości inwestycyjnych –pomysł projektu 7
3.1.2. Etap wstępnej selekcji – stadium przedrealizacyjne 8
3.1.3. Formułowanie projektu 9
3.1.4. Etap oceny i decyzji – raport oceniający projekt 10
3.1.5. Etap negocjacji i zawieranie kontraktów z wykonawcami 11
3.2. Faza inwestycyjna 11
3.2.1. Etap opracowania planów obiektu 11
3.2.2. Etap budowy obiektu 12
3.2.3. Oddanie obiektu do eksploatacji 23
3.3. Faza operacyjna 23
3.3.1. Eksploatacja obiektu 23
3.3.2. Modernizacja obiektu 24
4. Źródła i sposoby finansowania projektów inwestycyjnych 24
5. Sposoby realizacji projektów inwestycyjnych 25
Rozdział II. Zasady funkcjonowania gminy i jej zadania. 27
1. Istota gminy 27
2. Zadania gminy 28
3. Struktura organizacyjna władz gminy 30
4. Gospodarka finansowa gminy 32
5. Organizacyjne formy realizacji zadań gminy. 37
6. Zarządzanie gminą 38
Rozdział III. Działalność inwestycyjna gminy. 40
1. Typowe projekty inwestycyjne realizowane przez gminy 40
2. Ustalenie potrzeb inwestycyjnych gminy oraz planów inwestycji 42
3. Przygotowanie projektów inwestycyjnych gminy 43
4. Źródła środków finansowych na realizację inwestycji gminy 44
4.1. Środki własne 44
4.2. Dotacje z budżetu wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego 46
4.3. Kredyty i pożyczki preferencyjne 49
4.4. Obligacje komunalne 51
4.5. Nowe sposoby finansowania inwestycji komunalnych 52
4.6. Fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej 55
5. Realizacja inwestycji gminy 56
Rozdział IV. Metodyka badania działalności inwestycyjnej gminy. 58
1. Cel i hipotezy badawcze 58
2. Zasada i ocena procedury 59
3. Zakres badania i potrzebne informacje 60
4. Źródła i metody zbierania informacji 62
5. Metody i techniki badania 64
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Załącznik nr 1 69
Załącznik nr 2 71

Inwestycje na rynku nieruchomości

pięć podrozdziałów pracy dyplomowej

2.3. Czynniki warunkujące decyzje inwestycyjne oraz oddziaływania pomiędzy nimi 2
2.4. Strategie inwestorów 5
ROZDZIAŁ III. Ryzyko i efektywność inwestycji w nieruchomości 9
3.1. Ocena efektywności inwestycji 15
3.2. Stopa zwrotu i stopa kapitalizacji z inwestycji w nieruchomości 30
3.3. Zmiany na Polskim rynku nieruchomości spowodowane przystąpieniem do Unii Europejskiej 32

Gospodarka finansowa powiatu sokołowskiego

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 4
1.1. Uprawnienia i zadania powiatu 4
1.2. Budżet powiatu i jego rodzaje 12
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 17
1.4. Zasady gospodarki finansowej 24
1.5. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 26
1.6. Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem powiatowym 28
Rozdział II. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna powiatu sokołowskiego 32
2.1. Położenie powiatu 32
2.2. Władze powiatu i jego jednostki organizacyjne i pomocnicze 36
2.3. Sytuacja społeczno-demograficzna powiatu, infrastruktura społeczna powiatu 41
2.4. Potencjał gospodarczy powiatu, mienie powiatu 49
2.5. Sytuacja gospodarcza powiatu i jego perspektywy rozwoju 50
Rozdział III. Analiza gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w latach 2017-2019 53
3.1. Metodyka sporządzania sprawozdań budżetowych i analiz budżetowych 53
3.2. Analiza dochodów powiatowych za lata 2017-2019 55
3.3. Analiza wydatków powiatowych za lata 2017-2019 64
3.4. Ocena gospodarki finansowej powiatu w latach 2017-2019 71
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Wykaz rysunków i tabel 83
Załącznik 85

Funkcjonowanie podatku VAT w UE i Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKÓW 5
1.1. Pojecie podatku i jego cechy 5
1.2. Elementy konstrukcji podatku 10
1.3. Zasady podatkowe 18
1.4. Funkcje podatków 21
1.5. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego 25
ROZDZIAŁ II. PODATKI POŚREDNIE 31
2.1. Podatek od towarów i usług (VAT) 31
2.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i podatnika 38
2.3. Podatek akcyzowy 39
2.4. Podstawy prawne podatków pośrednich 45
2.4.1. Podatek od towarów i usług 45
2.4.2. Podatek akcyzowy 49
ROZDZIAŁ III. ANALIZA I OCENA FUNKCJONOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYBRANYCH KRAJACH UE 51
3.1. Rola podatków pośrednich w krajach Unii Europejskiej 51
3.2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE 52
3.2.1. Podatek VAT w Austrii 52
3.2.2. Podatek VAT we Francji 57
3.2.3. Podatek VAT we Włoszech 61
3.4. Analiza porównawcza 64
3.5. Wspólny system VAT w Unii Europejskiej 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków i tabel 80

Funkcjonowanie podatku VAT w obrocie międzynarodowym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Podatek od towarów i usług w europejskim systemie podatkowym 4
1.1. System opodatkowania 4
1.2. Pojęcie VAT 11
1.3. Podstawy harmonizacji i główne zasady opodatkowania podatkiem VAT 16
1.4. VAT w obrocie międzynarodowym 20
1.4.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa 21
1.4.2. Wewnątrzwspólnotowa nabycie 23
ROZDZIAŁ II. Charakterystyka firmy Abar Design 25
2.1 Powstanie i rozwój firmy 25
2.2 Specyfika działalności firmy 28
2.3 Pozycja firmy w otoczeniu 38
ROZDZIAŁ III. VAT w obrocie handlowym firmy Abar 41
3.1. Obroty handlowe firmy 41
3.2. Opodatkowanie obrotów firmy 44
3.3. Wnioski 54
ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62