Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Analiza pozycji finansowej hurtowni

STRESZCZENIE 1
SPIS TREŚCI 2
Wprowadzenie 3
Rozdział I. Metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 5
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 11
4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 19
6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
Rozdział II. Opis wybranej hurtowni artykułów chemicznych 25
1. Historia i oferta produktowa 25
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 29
Rozdział III. Badanie kondycji finansowej Hurtowni Artykułów Chemicznych 37
1. Analiza otoczenia konkurencyjnego 37
2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 39
2.1. Ocena bilansu 39
2.2. Ocena rachunku zysków i strat 41
2.3. Ocena rachunku przepływów pieniężnych 43
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdawczości finansowej wybranego przedsiębiorstwa 44
3.1. Analiza rentowności 44
3.2. Analiza zadłużenia 46
3.3. Analiza płynności finansowej 48
3.4. Analiza obrotowości 49
4. Ocena pozycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa 51
5. Wykorzystanie wniosków analizy dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem 51
Podsumowanie i wnioski 54
Literatura 55
Spis tabel 56
Spis rysunków 57

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
1.2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
1.5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 20
1.6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 24
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA SFINKS POLSKA S.A. 27
2.1. Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie 27
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 33
2.3. Działalność przedsiębiorstwa 37
2.4. Strategia i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 41
ROZDZIAŁ III. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 46
3.1. Analiza bilansu 51
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 53
3.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 55
3.4. Analiza wskaźnikowa 56
3.5. Ocena kondycji finansowej firmy 60
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66

Analiza finansowa salonu samochodowego

Wstęp 3
Rozdział. I. Zakres oraz metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Analiza finansowa integralna częścią rachunkowości 4
1.2. Przedmiot oraz zakres finansowej analizy przedsiębiorstwa 8
1.3. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa 9
1.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 9
1.3.2. Wskaźniki rentowności 12
1.3.3. Wskaźniki obrotowości 14
1.3.4. Wskaźniki zadłużenia 17
1.4. Pozostałe metody analizy finansowej 19

Rozdział. II. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
2.1. Finansowa analiza w ocenie oraz rozliczeniu jednostki gospodarczej 23
2.2. Płaszczyzny analizy finansowej 25
2.3. Potencjał informacyjny sprawozdawczości finansowej 28
2.3.1. Bilans 30
2.3.2. Rachunek zysków i strat 32
2.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 34
2.3.4. Informacja dodatkowa 35
2.3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Cele rynkowego gospodarowania przesłanką analizy finansowej 38

Rozdział III. Ocena przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod analizy finansowej na przykładzie salonu samochodowego „FOLWARK” Mirosław Niewiadomy Autoryzowany Dealer Forda 41
3.1. Powstanie i działalność salonu samochodowego 41
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 45
3.3. Wskaźnikowa ocena działalności przedsiębiorstwa 50
3.3.1. Wskaźniki finansowej płynności 50
3.3.2. Wskaźniki rentowności 51
3.3.3. Wskaźniki obrotowości 52
3.3.4. Wskaźniki zadłużenia 53
3.4. Wnioski 54

Zakończenie 55
Załączniki 56
Bibliografia 63
Spis tabel 64
Spis rysunków 65

Analiza finansowa narzędziem oceny przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. IDENTYFIKACJA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Metody analizy finansowej 8
3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji 13
4. Sposób sporządzania analiz 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 23
3.3. Badanie przepływów pieniężnych 24
3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 25
Rozdział II ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU W LATACH 2002-2005 28
1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 28
2. Istota bilansu 29
3. Analiza pionowa bilansu 35
3.1. Analiza wielkości struktury aktywów 35
3.2. Analiza wielkości struktury pasywów 37
4. Analiza pozioma bilansu 39
Rozdział III. ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002-2005 51
1. Istota rachunku zysków i strat 51
2. Analiza uzyskanych przychodów 54
3. Analiza poniesionych kosztów 58
4. Analiza wyniku finansowego 63
Rozdział IV. ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA „ALFA” SP.J. W LATACH 2002-2005 67
1. Analiza płynności finansowej 75
2. Analiza zadłużenia 79
3. Analiza rentowności 82
4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 86
Zakończenie 94
Wykaz wykorzystanej literatury 96
Spis tabel 98
Spis rysunków 100

Analiza finansowa jako narzędzie oceny

Wstęp

1. Działalność gospodarcza, istota i cele
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw i ich specyfika
1.2. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa
1.3. Źródła finansowania działalności gospodarczej

2. Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych do oceny prowadzonej działalności
2.1. Istota sprawozdawczości
2.2. Bilans
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

3. Analiza finansowa narzędziem oceny działalności podmiotów gospodarczych
3.1. Analiza finansowa, rodzaje i metody jej przeprowadzania
3.2. Pozioma i pionowa analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa – założenia metodyczne
3.4. Analiza płynności
3.5. Analiza rentowności

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Analiza finansowa firmy

1. Podstawy oceny przedsiębiorstw
1.1. Analiza ekonomiczna i finansowa
1.2. Sprawozdawczość finansowa
1.3. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe
1.4. Rachunek wyników
1.5. Analiza wskaźnikowa
1.6. Rachunek przepływów pieniężnych

2. Podstawowe informacje dotyczące xyz S.A.
2.1 Historia Spółki Akcyjnej xyz
2.2 Struktura organizacyjna xyz S.A.
2.3 Działalność spółki xyz S.A
2.3.1 Przedmiot działalności spółki
2.3.2 Geograficzna struktura sprzedaży
2.3.3 Asortymentowa struktura sprzedaży
2.4 Najważniejsze wydarzenia w spółce na przekroju trzech ostatnich lat
2.5 Analiza SWOT
2.6 Strategia i perspektywy rozwoju Spółki Akcyjnej xyz

3. Wstępna analiza bilansu i rachunku wyników
3.1. Analiza bilansu
3.2. Struktura kapitałowo-majątkowa
3.3. Analiza rachunku wyników

4. Analiza wskaźnikowa
4.1. Analiza rentowności
4.2. Analiza płynności finansowej
4.3. Analiza sprawności działania
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu)

5. Przepływy środków pieniężnych w Spółce Akcyjnej xyz

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej związki z rachunkowością 4
1. Rachunkowość jako nauka społeczna stosowana 4
2. Podstawowe zasady i funkcje rachunkowości finansowej 8
3. Podstawowe zasady i funkcje analizy finansowej 12
4. Cele i metody analizy finansowej 20
Rozdział II. Źródła analizy finansowej 24
1. Bilans 25
1.1. Ogólna budowa bilansu 25
1.2. Aktywa i Pasywa 27
1.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu 30
2. Rachunek zysków i strat 31
2.1. Budowa rachunku zysków i strat 31
2.2. Podstawowe założenia analizy rachunku zysków i strat 33
3. Rachunek przepływów pieniężnych 35
3.1. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych 35
3.2. Badanie cash flow 38
4. Informacja dodatkowa 39
5. Analiza wskaźnikowa 41
Rozdział III. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X S.A. 43
1. Ogólna charakterystyka Spółki 43
2. Analiza bilansu Spółki 46
3. Analiza rachunku zysków i strat Spółki 51
4. Rachunek przepływów pieniężnych 55
5. Analiza wskaźnikowa 59
5.1. Wskaźniki rentowności 59
5.2. Wskaźniki płynności finansowej 60
5.3. Wskaźniki rotacji 61
5.4. Wskaźniki finansowania 61
6. Ocena sytuacji finansowej Spółki 63
Podsumowanie 65
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i pojęcia związane z rynkiem walutowym i pieniężnym 5
1. Historia i zasady funkcjonowania rynku walutowego 5
2. Kontrakty na rynku walutowym i pieniężnym 12
3. Polityka walutowa w kontekście transformacji gospodarczej 18
Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego 22
1. Przegląd instrumentów i rynków finansowych 22
2. Kontrakty walutowe 31
3. Opcje walutowe 37
4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 42
5. Walutowe kontrakty futures 49
6. Kontrakty walutowe typu swap 54
Rozdział III. Strategie zabezpieczające i procedury przeprowadzania transakcji 58
1. Opracowanie strategii dla różnego typu pionów finansowych i ekspozycji 58
2. Procedury przeprowadzania transakcji i konwencje rynkowe 66
3. Procedury kontrolne 73
Rozdział IV. Pomiar i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 79
1. Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka walutowego 79
2. Przewidywanie kursów walutowych 84
3. Monitorowanie zgodności z procedurami kontrolnymi 88
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 99
Spis rysunków 100

Rynek kapitałowy w Polsce i w Unii Europejskiej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. GENEZA i UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE 3
1.1. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO. 3
1.1.1. Opis działania rynku kapitałowego 3
1.1.2. Rodzaje ryzyka występujące na rynku kapitałowym 6
1.1.3. Instrumenty rynku kapitałowego 8
1.2. UCZESTNICY RYNKU KAPITAŁOWEGO 16
1.3. FUNKCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO 20
1.4. TRENDY ŚWIATOWE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH 23
ROZDZIAŁ II. SEGMENTACJA RYNKU I JEJ KONSEKWENCJE 28
2.1. RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 28
2.2. RYNEK PUBLICZNY i NIEPUBLICZNY 31
2.3. RYNEK GIEŁDOWY i POZAGIEŁDOWY 33
ROZDZIAŁ III. RYNEK KAPITAŁOWY UNII EUROPEJSKIEJ 38
3.1. INTEGRACJA TRANSGRANICZNA RYNKU KAPITAŁOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ 38
3.2. INTEGRACJA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 39
3.3. PROCES LIBERALIZACJI RYNKU KAPITAŁOWO-FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ.
3.4. KORZYŚCI I KOSZTY INTEGRACJI RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 44
ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 47
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 51

Zarządzanie finansami w spółce Sokołów S.A.

Wstęp 4
Rozdział I. Teoria organizacji i zarządzania 6
1.1. Organizacja i zarządzanie 6
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.3. Szkoły zarządzania 17
1.4. Metody i poziomy zarządzania 22
Rozdział II. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 27
2.1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami 27
2.2. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych 30
2.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 34
2.4. Sprawozdanie finansowe podstawą analizy 39
2.5. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 43
2.5.1. Wskaźniki zyskowności 43
2.5.2. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej 45
2.5.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 47
2.5.4. Wskaźniki rynku kapitałowego 48
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa Sokołów S.A. 50
3.1. Historia 50
3.2. Władze spółki 53
3.3. Polityka jakości 57
3.4. Sprawozdawczość finansowa 59
3.4.1. Bilans 63
3.4.2. Rachunek zysków i strat 66
3.4.3. Rachunek przepływów pieniężnych 68
Rozdział IV. Zarządzanie finansami w spółce Sokołów S.A. 71
4.1. Charakterystyka polityki finansowej 71
4.2. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 72
4.2.1. Wskaźniki zyskowności 72
4.2.2. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej 74
4.2.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 77
4.2.4. Wskaźniki rynku kapitałowego 79
4.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 80
4.4. Formułowanie zasad polityki finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników przeprowadzonej analizy 82
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90