Prace dyplomowe z dziedziny: Finanse

prace dyplomowe z finansów

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez bank

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I WPŁYW POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE 6
1.1. DEFINICJA MIESZKANIA I MODELE JEGO UZYSKANIA 6
1.2. FINANSOWANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 11
1.2.1. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 11
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 14
1.2.3. Miejsce i rola banków w procesie finansowania budownictwa mieszkaniowego 20
1.3. POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM Z PRZEZNACZENIEM DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 21
ROZDZIAŁ II KREDYT MIESZKANIOWY JAKO FORMA FINANSOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI- BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA. 23
2.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 23
2.2. RODZAJE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA. 24
2.2.1 Kredyty „starego” portfela: 26
2.2.2 Kredyty „nowego” portfela: 27
2.3 REKONSTRUKCJA OFERTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 47
2.3.1 „WŁASNY KĄT” 49
2.3.2 „NOWY DOM” 50
ROZDZIAŁ III OCENA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ PKO BP SA NA CELE MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI UZYSKANEJ W W/W BANKU. 51
3.1. POZYCJA PKO BP SA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MIESZKANIOWYCH NA RYNKU KONKURENCYJNYM 51
3.1.1 Zestawienie parametrów kredytów mieszkaniowych 55
3.1.2 Miejsce PKO BP SA u rankingu ofert kredytowych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 57
3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE MIESZKANIOWE 59
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
Streszczenie pracy 78

Przydatność informacyjna rocznego raportu finansowego

Wstęp 1
Rozdział I. Pojęcie, cele i zakres rachunkowości 2
1.1. Istota rachunkowości 2
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości 7
1.3. Przedmiot i podmiot rachunkowości 8
1.4. Metody i zasady rachunkowości 10
1.5. Cechy jakościowe informacji księgowych 12
1.6. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości 14
Rozdział II. Istota i zakres sprawozdawczości finansowej 18
2.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie 18
2.2. Zakres sprawozdania finansowego 19
2.2.1. Bilans i jego zawartość informacyjna 20
2.2.2. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna 25
2.2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 28
2.2.4. Rachunek przepływów pieniężnych 29
2.2.5. Informacja dodatkowa 33
2.2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki 35
2.3. Polityka rachunkowości i jej odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych 35
Rozdział IV. Przydatność informacyjna rocznego raportu finansowego Koudijs Pasze Sp. z o.o. 37
4.1. Opis działalności Spółki 37
4.2. Prezentacja sprawozdania finansowego 38
4.3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 45
4.4. Badanie standingu finansowego przedsiębiorstwa 50
4.5. Wnioski 58
Zakończenie 60
Bibliografia 62

Projekt doradczy na podstawie analizy finansowej

WSTĘP 3
Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych 5
1.1. Istota i charakter podatku dochodowego od osób prawnych 5
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 7
1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 9
1.4. Techniki poboru podatku 11
1.5. Zmiany w opodatkowaniu osób prawnych 17
Rozdział II. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X” 22
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 22
2.2. Forma prawna 23
2.3. Przedmiot i zakres działania 24
2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 29
Rozdział III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa „X” Sp. z o.o. w latach 2013-2015 31
3.1. Wstępna analiza bilansu 31
3.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 33
3.3. Analiza podstawowych wskaźników finansowych 34
Rozdział IV. Projekt doradczy 36
4.1. Przedmiot opodatkowania dochodu w przedsiębiorstwie 36
4.2. Przychody i koszty uzyskania przychodu 37
4.3. Podstawa opodatkowania 52
4.5. Odliczenia od dochodu 56
4.6. Wnioski wynikające z projektu 65
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL 72
SPIS WYKRESÓW 73
ANEKS 74

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wstęp

I. Istota analizy finansowej, jej rodzaje i znaczenie w przedsiębiorstwie

1.1. Istota analizy finansowej i jej przedmiot
1.2. Rodzaje analizy finansowej
1.3. Metody analizy finansowej
1.4. Wykorzystanie analizy finansowej w przedsiębiorstwie

II. Sprawozdania finansowe jako źródła analizy finansowej

2.1. Bilans i jego analiza
2.2. Analiza rachunku zysków i strat
2.3. Rachunek przepływów pieniężnych i jego analiza
2.4. Analiza wskaźnikowa

III. Analiza sprawozdań finansowych TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.

3.1. Charakterystyka TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.
3.2. Wstępna ocena sprawozdań finansowych TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.
3.3. Analiza wskaźnikowa TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Płatności internetowe jako nowa forma regulacji zobowiązań w sektorze MŚP

Wstęp 2
Rozdział I. MŚP w gospodarce rynkowej 3
1.1. Próba definicji MŚP 3
1.2. Charakterystyka MŚP 8
1.3. Miejsce i rola MŚP w gospodarce 12
1.4. Innowacyjność MŚP 18
Rozdział II. Internet nowoczesnym narzędziem w ekonomii 22
2.1. Internet w gospodarce 22
2.2. Charakterystyka poszczególnych metod elektronicznych płatności 28
2.3. Zakres zabezpieczeń i wyposażenie informatyczne 30
2.4. Kadry 36
Rozdział III. Sektor MŚP jako biorca usług bankowych 42
3.1. Umowa, otwieranie i prowadzenie rachunku bankowego 45
3.2. Rachunki podstawowe i pomocnicze 51
3.3. Rozliczenia bezgotówkowe i gotówkowe 55
3.4. Rachunki lokat terminowych 58
Rozdział IV. Szanse i zagrożenia w wykorzystaniu Internetu w gospodarce finansowej MŚP 60
4.1. Gospodarka finansowa w MŚP 60
4.2. Korzyści i zagrożenia wynikających z korzystania z internetowych systemów płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 69
4.3. Perspektywy i kierunki rozwoju płatności internetowych 71
Zakończenie 75
Bibliografia 76
Spis tabel i rysunków 80

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ANALIZA EKONOMICZNA I JEJ ZNACZENIE 4
1.1. Metody analizy finansowej 8
1.2. Formy prezentacji wyników 14
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA ANALIZY FINANSOWEJ 17
2.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji 17
2.2. Analiza bilansu 21
2.3. Analiza rachunku wyników 23
2.4. Wskaźniki płynności 25
2.5. Wskaźniki obrotowości 27
2.6. Wskaźniki rentowności 29
2.7. Wskaźniki zadłużenia 31
2.8. Interpretacja wskaźników 34
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA 36
3.1. Podstawy prawne 36
3.2. Zasady i funkcje działu finansowego 37
ROZDZIAŁ IV. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 44
4.1. Analiza bilansu 44
4.2. Analiza rachunku wyników 50
4.3. Wskaźniki płynności finansowej 52
4.4. Wskaźniki obrotowości 53
4.5. Wskaźniki zadłużenia 55
4.5. Wskaźniki rentowności 55
4.4. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa 56
ZAKOŃCZENIE 59
ZAŁĄCZNIKI 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 65

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jej wpływ na zawarcie umowy kredytowej

Wstęp 2
Rozdział I. Pojemność informacyjna sprawozdawczości finansowej 3
1.1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego 3
1.2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny 5
1.2.1. Charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu 5
1.2.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego 7
1.3.Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 10
1.3.1. Zawartość informacyjna wprowadzenia do sprawozdawczości finansowej 10
1.3.2. Wartość poznawcza dodatkowych informacji i objaśnień 11
1.4. Pojemność informacyjna zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 12
1.5. Istota i metodyka analizy finansowej 13
Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod analizy dla potrzeby oceny ryzyka kredytowego 18
2.1. Ryzyko kredytowe i sposoby jego pomiaru 18
2.2. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki analizy bilansu i rachunku zysków i strat 20
2.3. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych 32
2.4. Podsumowanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego 34
2.5. Elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej klienta 35
Rozdział III. Analiza finansowa firmy Tyczyn dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 38
3.1. Charakterystyka firmy 38
3.2. Analiza bilansu 40
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 44
3.4. Badanie rachunku przepływów pieniężnych 46
3.5. Ocena zdolności kredytowej firmy 49
Załączniki 55
Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Ocena finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka finansowo – ekonomicznej oceny przedsiębiorstw 4
1.1. Analiza ekonomiczna i finansowa 4
1.2. Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe narzędzie oceny przedsiębiorstw 6
1.2.1. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe 7
1.2.2. Rachunek wyników 8
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 9
1.3. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 11
1.4. Analiza wskaźnikowa 12
Rozdział II. Prezentacja Iławskich Zakładów Drobiarskich Ekodrob S.A. 15
2.1. Historia działalności 15
2.2. Oferta produktowa 17
2.3. Wyniki finansowe 19
2.4. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 20
Rozdział III. Ocena finansowo – ekonomiczna Iławskich Zakładów Drobiarskich Ekodrob S.A. 25
3.1. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 25
3.1.1. Bilans 25
3.1.2. Rachunek wyników 27
3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych 29
3.2. Wskaźnikowa ocena sprawozdawczości finansowej 31
3.2.1. Analiza płynności finansowej 31
3.2.3. Analiza rentowności 33
3.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 34
3.3. Wnioski 35
Streszczenie 36
Zakończenie 37
Bibliografia 38

Leasing jako sposób pozyskania środków produkcji

Wstęp 3
Rozdział I. Środki produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym 6
1.1. Produkcja i przebieg procesów produkcyjnych 6
1.1.1. Proces produkcyjny i jego struktura 8
1.1.2. Techniczne i organizacyjne przygotowanie procesu produkcyjnego 12
1.2. Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie 16
1.3. Wdrażanie nowych technologii produkcyjnych 25
1.4. Sposoby finansowania inwestycji w środki produkcji 29
Rozdział II. Definicja leasingu i jego rodzaje 39
2.1. Istota pojęcia leasingu 39
2.2. Rodzaje leasingu 40
2.2.1. Leasing operacyjny a finansowy 40
2.2.2. Leasing bezpośredni a pośredni 41
2.2.3. Inne klasyfikacje leasingu 42
2.3. Aspekty prawno – podatkowe leasingu 53
Rozdział III. Specyfika leasingu 56
3.1. Rozwój transakcji leasingowych 56
3.2. Schemat transakcji leasingu 59
3.3. Leasing w Polsce 60
3.4. Prognoza rozwoju rynku leasingowego 61
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 74

Fundusze inwestycyjne oraz ich wyniki finansowe ING

Wstęp 4
Rozdział I. Rynek pieniężno-kapitałowy. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego. 6
1.1. Konstytucyjne podstawy zasady wolności gospodarczej 6
1.1.2. Podstawy reglamentacji funkcjonowania rynku kapitałowego 8
1.1.3. Sposoby oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku kapitałowego 12
1.2. Pojęcie funduszu 12
1.3. Przedmiot działalności funduszu 14
1.4. Organy funduszu 17
1.5. Siedziba funduszu 20
1.6. Uczestnictwo w funduszu 21
Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy. 26
2.1. Założenia wyodrębnienia poszczególnych rodzajów funduszy 26
2.2. Konstrukcja funduszu otwartego 29
2.2.1. Fundusz otwarty 30
2.2.2. Fundusz specjalistyczny otwarty 30
2.3. Konstrukcja funduszu zamkniętego 33
2.3.1. Fundusz zamknięty 34
2.3.2. Fundusz specjalistyczny zamknięty 35
2.3.3. Fundusz mieszany 36
2.3.4. Fundusze venture capital 37
Rozdział III. Charakterystyka i wyniki finansowe ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 46
3.1. Oferta i wybrane wyniki finansowe ING TFI 46
3.1.1. ING Fundusz Inwestycyjny Akcji 46
3.1.2. ING Fundusz Inwestycyjny Gotówkowy 49
3.1.3. ING Fundusz Inwestycyjny Obligacji 51
3.1.4. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 53
3.1.5. ING Fundusz Inwestycyjny Zagranicznych Funduszy Dolarowych 56
3.2. Podsumowanie 56
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 67
Spis rysunków 68
Spis wykresów 69
Spis schematów 70