Polityka walutowa Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Historia europejskiej integracji walutowej 6
1.1. Pojęcie i podłoże integracji walutowej 6
1.2. Założenia Unii Walutowej w EWG 9
1.3. Realizacja planów Unii Walutowej w krajach EWG 12
1.3.1. Przebieg realizacji planu Wernera 12
1.3.2. Raport R. Marjolina 14
1.3.3. „Manifest z dnia Wszystkich Świętych” w sprawie utworzenia europejskiej Unii Walutowej 14
1.3.4. Raport L. Tindemansa 15
1.4. Europejski System Walutowy 16
1.4.1. Cele Europejskiego Systemu Walutowego 16
1.4.2. Podstawowe składniki Europejskiego Systemu Walutowego 19
1.4.3. Etapy Europejskiego Systemu Walutowego 23

Rozdział II. Główne zasady Unii Gospodarczej i Walutowej 27
2.1. Raport Komitetu Delorsa 27
2.2. Zasady Unii Gospodarczej i Walutowej określone w Traktacie z Maastricht dla potrzeb Unii Europejskiej 29
2.3. Warunki członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej 33
2.4. Kraje zakwalifikowane do udziału w Unii Gospodarczej i Walutowej 37
2.5. Polska a utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej 39

Rozdział III. Euro jako waluta międzynarodowa 45
3.1. Korzyści i koszty związane z funkcjonowaniem euro 45
3.2. Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro 49
3.3. Zasady wprowadzania euro do obiegu 52
3.3.1. Etapy wprowadzania euro do obiegu 52
3.3.2. Kursy konwersji 56
3.3.3. Aspekty prawne i techniczne wprowadzania i funkcjonowania euro 61
3.4. Czynniki decydujące o roli euro jako waluty międzynarodowej 64

Wnioski 68
Zakończenie 69
Spis rysunków i tabel 71
Bibliografia 72
Załączniki 74