Prace dyplomowe z dziedziny: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji, samorządu terytorialnego

Jakość kadr w administracji jako czynnik kształtujący strukturę władzy organizacyjnej

WSTĘP
Rozdział I. WŁADZA ORGANIZACYJNA.
1.1. Definicje spotykane w literaturze przedmiotu
1.2. Kompetencje i rola zawodowa współczesnego menedżera
1.3. Style zarządzania i ich uwarunkowania
Rozdział II. JAKOŚĆ KADR W ADMINISTRACJI.
1. Definicja „Jakości kadr”
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jak reguluje aspekt jakości kadr)
3. Służba cywilna – regulacje prawne
4. Europejski Kodeks Dobrej Administracji w systemie zarządzania
5. Kodeks Etyki Administracji.
Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań
Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W X
Rozdział V. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W X W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Wyniki badań własnych
5.2. Podsumowanie i wnioski
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Prawno-ustrojowa pozycja starosty w powiecie

praca licencjacka z administracji

Wstęp 2
Rozdział I. Miejsce starosty w strukturze administracji publicznej 5
1.1. Zagadnienia ogólne dotyczące organów samorządu terytorialnego 5
1.2. Struktura administracji publicznej 7
1.3. Powiatowa administracja zespolona 10
Rozdział II. Geneza urzędu starosty 14
2.1. Stanowisko starosty na przestrzeni lat 14
2.2. Pozycja starosty w urzędach dawnej Polski 19
Rozdział III. Struktura starostwa 22
3.1. Starosta 22
3.2. Wicestarosta 22
3.3. Sekretarz 23
3.4. Skarbnik 24
3.5. Rada 24
3.6. Zarząd 30
3.7. Wydziały 32
Rozdział IV. Zadania starosty 34
4.1. Zakres zadań starosty w świetle ustawy o samorządzie powiatowym 34
4.2. Zadania starosty w świetle ustawy prawo budowlane i ustawy prawo wodne 36
4.3. Zadania starosty w świetle innych ustaw 39
Zakończenie 44
Bibliografia 46

System kontroli w obrocie towarami

Wstęp 2
Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4
1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4
1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13
1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22
Rozdział 2. Krajowy system kontroli obrotu towarowego 34
2.1. Polskie podstawy prawne kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 34
2.2. Kontrola handlu wewnątrzunijnego 42
2.3. Zezwolenia i ich przyznawanie 47
Rozdział 3. Wewnętrzny system kontroli obrotu i jego efektywność 54
3.1. Elementy administracyjne i analityczne systemu WSK w Polsce 54
3.2. Monitorowanie i kontrola przedsiębiorców („czarne listy firm”) 61
3.2. Listy kontrolne 67
Zakończenie 71
Bibliografia 72

Status i rola radnego

Wstęp 2
Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4
1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4
1.2. Radny w polskiej tradycji 9
1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12
Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17
2.1. Ochrona prawna radnego 17
2.2. Dostęp radnego do informacji o działaniach organów gminy 18
2.3. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 23
2.4. Ograniczenia w zajmowaniu niektórych stanowisk 27
Rozdział 3. Rola radnego w społeczności lokalnej 29
3.1. Współpraca z mieszkańcami 29
3.2. Odpowiedzialność prawna radnego 32
3.3. Odpowiedzialność przed obywatelami 37
Zakończenie 40
Bibliografia 43

Charakterystyka spółki akcyjnej na podstawie KGHM S.A.

praca licencjacka z administracji

Wstęp 2
Rozdział I. Typy organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej 4
1. Działalność gospodarcza 4
2. Podmiot gospodarczy i jego cechy 11
3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych 20
3.1. Przedsiębiorstwo jednoosobowe 20
3.2. Spółki 22
3.3. Korporacje 24
4. Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 25
Rozdział II. Typologia spółek w Polsce 31
1. Powstanie i podstawowe elementy konstrukcyjne spółki 31
2. Klasyfikacja spółek 34
2.1. Spółka cywilna 34
2.2. Spółka jawna 37
2.3. Spółka komandytowa 41
2.4. Spółka partnerska 43
2.5. Spółka komandytowo – akcyjna 45
2.6. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 49
3. Przekształcenia spółek 53
Rozdział III. Charakterystyka Spółki Akcyjnej 57
1. Historia powstania spółki 57
2. Charakterystyka działalności spółki 64
3. Podstawowe dane ekonomiczno – finansowe 71
4. Plany strategiczne 78
Rozdział IV. KGHM Polska Miedź S.A. 81
1. Struktura przedmiotowa i przestrzenna działalności przedsiębiorstwa 81
2. Działalność eksploatacyjna i rozwojowa KGHM S.A. 87
3. Majątkowe uwarunkowanie działalności przedsiębiorstwa 91
4. Czynniki ludzki w przedsiębiorstwie – wielkość i struktura 98
Zakończenie 100
Bibliografia 102
Spis tabel i rysunków 108
Spis rysunków 109

Referendum w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej – podstawowe pojęcia 5
1. Tradycje demokratyczne, istota demokracji bezpośredniej. 5
2. Przedmiot referendum. 11
3. Zasięg referendum. 16
4. Rodzaje referendów 19
5. Określanie wyników referendum – ważność referendum i jego weryfikacja. 22
6. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 23
Rozdział II Referendum w polskich konstytucjach – rys historyczny i aktualne regulacje prawne. 26
1. Referendum zatwierdzające w sprawie zmiany konstytucji. 36
2. Referendum ratyfikacyjne w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej. 38
3. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. 41
Rozdział III Referendum w Polsce – (1946-2003). 47
1. Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 roku i jego wyniki. 48
2. Referendum z 29 listopada 1987 roku 50
3. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 52
4. Referendum konstytucyjne z 1997 roku 58
5. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 64
Rozdział IV Referendum a partie polityczne 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82
Załączniki 88

Organy administracji celnej

Wprowadzenie 3
Rozdział I. Organy celne przed akcesją Polski do UE 17
1. Administracja celna III RP 17
2. Reforma administracji celnej w 2002 r. 20
3. Zadania związane z członkostwem w Unii Europejskiej 28
Rozdział II. Ustrój organów celnych 36
1. Podstawy prawne działania organów administracji celnej 36
2. Struktura organów celnych 46
3. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych 48
Rozdział III. Zadania organów celnych 57
1. Ochrona obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej 57
2. Zadania własne wynikające z przepisów krajowych 59
3. Zadania zlecone 66
Zakończenie 74
Wykaz źródeł prawa 76
Bibliografia 78
Spis tabel 81

Organizacje użytku publicznego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 5
1. Istota organizacji pożytku publicznego 5
1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 6
1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 13
2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 17
3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 21
4. Marketing fundacji 23
ROZDZIAŁ II. MARKETING DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI NIEKOMERCYJNYCH 27
1. Przesłanki stosowania marketingu przez organizacje niekomercyjne 27
2. Przedmiot i cele marketingu 31
3. Uwarunkowania usług marketingu organizacji niekomercyjnych 37
4. Marketing idei społecznych 41
5. Marketing ugrupowań politycznych 47
ROZDZIAŁ III. POZYSKIWANIE ZASOBÓW PRZEZ ORGANIZACJE NIEKOMERCYJNE 53
1. Istota fundacji 53
2. Segmentacja ofiarodawców 58
3. Rynek docelowy 65
4. Marketing mix w pozyskiwaniu zasobów 70
5. Aspekty etyczne wykorzystania marketingu 74
ROZDZIAŁ IV. SZCZEGÓLNE FORMY POZYSKIWANIA ZASOBÓW PRZEZ ORGANIZACJE NIEKOMERCYJNE NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 78
1. Misja i cele fundacji 78
2.Szczegółowe Programy Fundacji „Przyjaciółka” i geneza ich funkcjonowania 80
3.Ogólny marketing fundacji 91
4. Szczególne formy pozyskiwania zasobów przez fundacje 94
ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 102
SPIS TABEL 107
SPIS RYSUNKÓW 108

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3
1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3
1.2. Cele    7
1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11
ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22
2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach administracji publicznej    22
2.2. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    29
2.2.1. Proces naboru pracowników administracyjnych    29
2.2.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjnych    38
2.2.3. System ocen pracowniczych    42
2.3. Zasady wynagradzania pracowników administracji publicznej    46
ROZDZIAŁ III. PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PODSTAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W XXX    49
3.1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy    49
3.2. Polityka kadrowa    54
3.3. System oceny    55
3.4. Analiza wybranego procesu rekrutacji    57
ZAKOŃCZENIE    62
BIBLIOGRAFIA    64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    67

Przetarg jako tryb zawierania umów

Wstęp    3

Rozdział I.  Podstawowe zagadnienia związane z przetargiem    5
1.1. Pojęcie przetargu    5
1.2. Rodzaje przetargu    12
1.3. Ekonomiczny aspekt przetargu    22

Rozdział II. Charakter prawny poszczególnych etapów przetargu    25
2.1. Ogłoszenie przetargu    25
2.1.1. Czas i miejsce przetargu    25
2.1.2. Przedmiot i treść ogłoszenia    31
2.2. Składanie ofert przetargowych    34
2.2.1. Oferta przetargowa a zmiana warunków przetargu    34
2.2.2. Oferta w przetargu ustnym a oferta w przetargu pisemnym    37
2.2.3. Oferta częściowa    39
2.3. Wybór oferty, udzielenie przybicia, przyjęcie oferty    42
2.3.1. Przyjęcie oferty w przetargu pisemnym    42
2.3.2. Przyjęcie ofert w przetargu ustnym    44
2.3.3. Przybicie i wadliwość jego udzielenia    45
2.3.4. Zamknięcie przetargu bez wybrania oferty    49

Rozdział III. Dodatkowe elementy postępowania przetargowego    52
3.1. Wadium    52
3.1.1. Wadium jako zadatek    53
3.1.2. Wadium jako kara umowna    56
3.1.3. Postanowienia istotne umowy wadium    57
3.1.4. Wysokość i sposób uiszczenia wadium    58
3.1.5. Warunki zwrotu i przepadku wadium    60
3.2. Dodatkowe rokowania    66
3.2.1. Rokowania przed wyborem oferty    66
3.2.2. Zasady prowadzenia dodatkowych rokowań    68
3.2.3. Rokowania a list intencyjny    71
Rozdział IV.  Środki odwoławcze    74
4.1. Protest    74
4.1.1. Skutki prawne wniesienia protestu    77
4.1.2. Przykładowe przyczyny protestu    79
4.2. Odwołanie    80
4.2.1. Procedura postępowania odwoławczego oraz skutki prawne    80
4.2.2. Zespół arbitrów    82
4.2.3. Terminy i miejsce rozprawy    86
4.2.4. Cofnięcie odwołania    87
4.2.5. Rozprawa i jej zamknięcie    88
4.3. Skarga    90

Rozdział V.  Zakończenie przetargu    95
5.1. Wybór i przyjęcie oferty przetargowej a zawarcie umowy    95
5.2. Dopuszczalne rodzaje umów w zamówieniach publicznych    98
5.2.1. Umowa przedwstępna    98
5.2.2. Nieważność umowy    100
5.2.3. Odstąpienie od umowy    103

Zakończenie    105
Bibliografia    107
Akty prawne    109
Załączniki    111