Prace dyplomowe z dziedziny: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji, samorządu terytorialnego

Zasady działalności i funkcjonowania związków zawodowych

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I. Związki zawodowe – geneza powstania i regulacje prawne    4
1. Historia powstania związków zawodowych    4
2. Układy zbiorowe pracy i związki zawodowe w przedsiębiorstwie    10
3. Tworzenie związków zawodowych    15
4. Zakładowa organizacja związkowa – zakres działań    18

ROZDZIAŁ II. Historia i geneza powstania Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    27
1. Służba cywilna jej rodowód    27
1.1. Ustawowe regulacje dotyczące służby cywilnej z 1996 roku    32
2. Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA – statut i struktury związku    35
3. Działalność poszczególnych władz Związku – uregulowania statutowe    40

ROZDZIAŁ III. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    47
1. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA w zakresie funduszu płac pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych MSWiA    47
2. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby zdrowia    55
3. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w policji    65
4. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w straży granicznej    74

ZAKOŃCZENIE    82
BIBLIOGRAFIA    84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    87

Zarządzanie kadrami w administracji

Wstęp    2
Rozdział. I. Ustrój administracji samorządowej w Polsce – historia rozwoju    4
1.    Istota i geneza samorządu    4
2.    Kształtowanie się kadr w Polsce Niepodległej i PRL-u    7
3.    Kadry samorządu terytorialnego po 1989 roku    15
Rozdział II. Jakość kadr w administracji    21
1. Definicja  ‚Jakości kadr’    21
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jak reguluje aspekt jakości kadr)    26
3. Kodeks Etyki Administracji.    34
Rozdział III. System rekrutacji, szkoleń i kontroli pracowników w administracji    41
1.    Rekrutacja pracowników    41
2.    System szkoleń i awansów    44
3.    Kontrola pracowników    47
Zakończenie    49
Bibliografia    51

Służba cywilna

Wstęp    2
Rozdział I. Pojęcie i przyczyny odrębnej regulacji    5
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny administracji publicznej    5
2. Uwarunkowania administracji publicznej    10
3. Specyfika zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej    14
Rozdział II. Podstawowe obowiązki pracownika służby cywilnej    18
1. Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej    18
2. Klasyfikacja obowiązków pracownika służby cywilnej    23
Rozdział IIII. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych    25
Rozdział IV. Obowiązek poddania się ocenie okresowej    27
Rozdział V. Zakazy i ograniczenia    31
Zakończenie    34
Bibliografia    37

Zasady funkcjonowania województwa jako jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I.
Pozycja prawna samorządu terytorialnego 3
1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 3
2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 8
3. Istota i pojęcie województwa 12

ROZDZIAŁ II.
Organy samorządu województwa 18
1. Sejmik województwa 18
2. Zarząd województwa 20

ROZDZIAŁ III.
Zarządzanie strategiczne i strategia rozwoju jako zadanie samorządu terytorialnego 23
1. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 23
2. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 29
3. Strategia rozwoju województwa 41
4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 43

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 57
Spis rysunków 57

Audyt wewnętrzny w Komendzie Stołecznej Policji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne oraz standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora Finansów publicznych

ROZDZIAŁ II. Audyt wewnętrzny – ujęcie teoretyczne

2.1 Określenie definicji audytu wewnętrznego
2.2 Podstawowe rodzaje audytów
2.3 Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres audytu
2.4 Podstawowe obowiązki i zadania audytora wewnętrznego
2.5 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w audycie wewnętrznym

ROZDZIAŁ III. Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji

3.1 Zadania i cele audytu wewnętrznego oraz jego niezależność
3.2 Uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji
3.3 Planowanie audytu wewnętrznego
3.4 Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz dokumentowanie wyników audytu
3.4 Akta audytu

ROZDZIAŁ IV. Przeprowadzenie zadania audytowego na przykładzie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic

Wstęp 3
Rozdział 1. Prawne podstawy funkcjonowania agencji celnych 5
1.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 5
1.2. Ewolucja agencji celnych 22
1.3. Formy prowadzenia agencji celnej 28
Rozdział 2. Działalność agencji celnej 33
2.1. Kaucja gwarancyjna 33
2.2. Wpis na listę agentów celnych 37
2.3. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 41
2.4. Zakres działania agencji celnej 43
2.5. Upoważnienia 44
2.6. Ewidencja wykonywanych czynności 50
2.7. Odbieranie pism przez agencję celną 51
2.8. Kontrola agencji celnych 52
2.9. Optymalizacja funkcji celnych w działaniach agencji celnych 54
2.10. Usprawnianie działalności agencji celnych 58
Rozdział 3. Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.1. Przedmiot działalności Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.2. Wniosek o kaucję gwarancyjną 69
3.3. Funkcjonowanie Agencji Celnej Rusak Logistic 71
Podsumowanie 74
Spis literatury 76
Spis tabel 80
Spis rysunków 81
Spis załączników 82

Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

WSTĘP 5
Rozdział 1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie. 8
1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 8
1.2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 15
1.3. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16
1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 17
1.5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie. 18
1.6. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 19
Rozdział 2. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych. 23
2.1. Obowiązki wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów na terenie województwa. 23
2.2. Kompetencje Szefa Obrony Cywilnej Województwa. 25
2.3. Zadania Wojewody wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 28
2.4. Rola Wojewody wynikająca z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 29
Rozdział 3. Struktury organizacyjne współdziałające z Wojewodą Małopolskim przy zwalczaniu stanów nadzwyczajnych. 31
3.1. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 31
3.2. Wojewódzka administracja zespolona. 34
3.3. Wojewoda a administracja niezespolona. 36
3.4. Działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. 38
Rozdział 4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych. 46
4.1. Analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych. 46
4.2. Zasada praw i wolności obywatelskich. 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 54

Realizacja procedury uproszczonej

Wstęp 3
I. Cło – charakterystyka ogólna 5
1.1. Rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie cła  7
1.3. Klasyfikacja ceł 10
II. Harmonizacja prawa polskiego i unijnego 14
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 14
2.2. Unifikacja polskiego prawa celnego z prawem Wspólnoty Europejskiej  18
III. Procedura uproszczona 25
3.1. Formy procedury uproszczonej 25
3.2. Zasady udzielania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz tryb składania zabezpieczenia 27
3.3. Rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną oraz rodzaje towarów, które mogą być objęte procedurą uproszczoną  33
3.4. Zgłoszenie celne uproszczone i rejestr w procedurze uproszczonej 39
Zakończenie  47
Załączniki 48
Bibliografia 59
Spis wykresów 61

Procedury celne

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3
1.1. Geneza i rozwój ceł. 3
1.2. Pojęcie cła. 18
1.3. Klasyfikacja ceł. 21
Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29
2.3. Unia celna. 30
2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa. 32
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej. 35
Rozdział III Przeznaczenie celne 40
3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar celny. 40
3.2. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych. 44
3.2.1. Dopuszczenie towaru do obrotu. 55
3.2.2. Skład celny. 58
3.3.3. Uszlachetnianie czynne. 66
3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrolą celną. 76
3.3.5. Odprawa czasowa. 80
3.3.6. Uszlachetnianie bierne. 85
3.3.7. Wywóz. 92
3.3.8. Tranzyt. 94
Wnioski 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Istota i charakter podstawowego podziału terytorialnego

Wstęp
Rozdział I. Geneza podstawowego podziału terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej.
Rozdział II. Przesłanki kształtujące podstawowy podział terytorialny państwa.
2. 1. ustrojowo-polityczna
2. 2. ekonomiczna
2. 3. racjonalizacji działania i postępu technicznego
2. 4. demograficzna
2. 5. narodowościowa
2. 6. urbanizacyjna czyli ośrodków ciążenia ludności
2. 7. komunikacyjna
2. 8. kulturowo-historyczna
Rozdział III. Istota zasadniczego podziału terytorialnego dla celów administracji publicznej
Rozdział IV. Ocena obowiązującego modelu prawnego w zakresie zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
4. 1. Przesłanki przywrócenia powiatów w Polsce
4. 2. Koncepcja nowego terytorialnego kształtu województwa jako regionu zdecentralizowanego.
Zakończenie
Wykaz podstawowych aktów prawnych
Bibliografia