Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu zamówień publicznych 4
1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych 4
1.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych 12

Rozdział II. Udzielanie zamówień publicznych 20
2.1. Informacje ogólne dotyczące zasad udzielania zamówień 20
2.2. Ogłoszenia 21
2.3. Zamawiający i wykonawcy 24
2.4. Przygotowanie postępowania 32

Rozdział III. Postępowanie, umowy oraz środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych 40
3.1. Informacje ogólne dotyczące postępowania 40
3.2. Tryby udzielania zamówień 41
3.2.1. Przetarg nieograniczony 41
3.2.2. Przetarg ograniczony 45
3.2.3. Negocjacje z ogłoszeniem 48
3.2.4. Negocjacje bez ogłoszenia 52
3.2.5. Zamówienie z wolnej ręki 54
3.2.6. Zapytanie o cenę 57
3.2.7. Licytacja elektroniczna 57
3.3. Umowy w sprawach zamówień publicznych 60
3.4. Środki ochrony prawnej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 65