E-urząd

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie 6
1.1. Pojęcie zarządzania 6
1.2. Istota zarządzania 12
1.3. Funkcje zarządzania 15
1.4. Zarządzanie w administracji 24

Rozdział 2. Technologie a zmiany cywilizacyjne 26
2.1. Technologia w życiu człowieka 26
2.2. Przemiany technologiczne 29
2.3. Rewolucja cyfrowa 34
2.4. Technologia lat dziewięćdziesiątych 37
2.5. Technologie informatyczne a gospodarka 40

Rozdział 3. Wybrane działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce 45
3.1. Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporządzeń 45
3.2. Systemy typu e-government 51
3.2.1. Wrota Polski 51
3.2.2. Wrota Polski do Europy 54
3.3. Rejestry państwowe w kraju 54
3.4. Systemy EDI i systemy typu work-flow 56
3.5. Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) 65
3.6. Wspólne normy teleinformatyczne 66

Rozdział 4. Serwisy internetowe administracji publicznej 68
4.1. Analiza i opis procesów e-urzędu 68
4.2. Serwisy administracji publicznej za granicą 73
4.3. Serwisy administracji publicznej w Polsce 77
4.3.1. Serwisy ministerstw 77
4.3.2. Serwisy urzędów wojewódzkich i marszałkowskich 78

Rozdział 5. Prezentacja infrastruktury programu „Wrota Polski” 88
5.1. Prezentacja strony internetowej 88
5.2. Unifikacja prezentacji internetowych stron administracji 91
5.3. Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie 95
5.4. Edukacyjne oraz promocyjne działania 98

Rozdział 6. Przykłady zarządzania obsługą petentów 101
6.1. e-usługi dla indywidualnych obywateli i przedsiębiorstw 101
6.2. Realizacja priorytetowych e-usług 103
6.3. Infomaty w dzielnicach Warszawy 107
6.4. Ocena jakości świadczenia polskich e-usług 108

Zakończenie 113

Bibliografia 116

Spis tabel 121

Spis rysunków 122