Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli państwowej

Wstęp 2

Rozdział I. Kontrola państwowa, pojęcie, rodzaje, środki, procedury 4
1. Pojęcie kontroli państwowej 4
2. Rodzaje kontroli państwowej 6
3. Środki kontroli państwowej 7
4. Procedury kontroli państwowej 10

Rozdział II. Państwowa Inspekcja Pracy- usytuowanie historyczno- prawne 14
1. Rodowód historyczno- prawny PIP 14
2. Status prawny PIP Pojęcie Państwowej Inspekcji Pracy 16
3. Struktura organizacyjna PIP 16
4. Pracownicy PIP 18

Rozdział III. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 22
1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy na tle członkostwa Polski w UE 22
2. Zakres działania organów PIP 25
3. Wytyczne w sprawie działania inspekcji pracy 33

Rozdział IV.Współdziałanie PIP z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 35
1. Współdziałanie PIP ze Społeczną Inspekcją Pracy 35
2. Współdziałanie z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 37

Rozdział V. Prawne środki działania PIP 40
1. Wystąpienie 40
2. Sprzeciw 40
3. Nakaz 42
4. Postępowanie mandatowe 46
5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia 47

Rozdział VI. Uregulowania prawno-międzynarodowe w sprawach PIP 50
1. Konwencja MOP nr 81 50
2. Konwencja MOP nr 129 51

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 57
Wykaz skrótów 58