Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju regionu

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i cele rozwoju regionalnego 4
1.1. Region i rozwój regionalny 4
1.2. Programowanie rozwoju regionalnego 6
1.3. Czynniki rozwoju regionalnego 9
1.4. Budowa i finansowanie strategii rozwoju regionalnego 13

Rozdział II. Czynniki rozwoju regionalnego 18
2.1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej 18
2.2. Zróżnicowanie rozwoju regionalnego 22
2.3. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów 27
2.3.1. Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego 27
2.3.2. Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich 30

Rozdział III. Charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 33
3.1. Ogólna charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 33
3.2. Struktura organizacyjna LSSE 40
3.3. Strategia rozwoju LSSE 43

Rozdział IV. Analiza wpływu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój regionalny 47
4.1. Statystyki funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 47
4.2. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna na tle pozostałych stref 49
4.3. Szanse polskich regionów 56

Zakończenie 61
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 67