Źródła finansowania małych przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Małe przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5
1. Definicje małej firmy, kryteria zaliczania przedsiębiorstwa do klasy małych i średnich przedsiębiorstw 5
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych i jakościowych 9
3. Systematyzacja małych firm 11
4. Znaczenie małych firm w rozwoju gospodarki narodowej 14
5. Problemy rozwojowe małych firm 20

Rozdział II. Formy wspierania rozwoju, finansowanie małych firm 25
1. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa 25
2. Rodzaje finansowania 29
2.1. Kapitały własne 31
2.2. Kapitały obce 32
3. Wybrane formy finansowania 34
3.1. Kredyt bankowy 34
3.2. Kredyty dostawcy 38
3.3. Kredyt odbiorcy 39
3.4. Weksle 41
3.5. Faktoring 42
3.6. Leasing 43

Rozdział III. Instytucje wspierające rozwój małych przedsiębiorstw 46
1. Fundusze strukturalne 46
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 51
3. Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw 53
4. Inkubator przedsiębiorczości (business incubator) 55
5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 60
6. Fundusz Mikro Sp. z o.o. 63
7. Rejonowy Urząd Pracy 65

Rozdział IV. Cześć praktyczna 67
1. Ogólny opis przedsiębiorstwa 68
1.1. Uzasadnienie decyzji o rozpoczęciu działalności przedsiębiorstwa 68
1.2. Finansowanie przedsięwzięcia 68
1.3. Forma rejestracji działalności gospodarczej 71
1.4. Profil przedsiębiorstwa 71
1.5. Organizowania i prowadzenie przedsiębiorstwa 71
1.6. Zamierzenia na przyszłość 71
2. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 72
3. Plan techniczny 74
4. Plan marketingowy 75
5. Plan finansowy 77

Załączniki 79
Zakończenie 81
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 86