Znaczenie analizy finansowej w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne problemy rozwoju przedsiębiorstw 5
1. Istota działalności firm 5
2. Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw 12
3. Planowanie działalności przedsiębiorstw 16

Rozdział II. Istota analizy finansowej 27
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 27
2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa 33
3. Bilans przedsiębiorstwa 36
4. Rachunek zysków i strat 39

Rozdział III. Analiza wyniku finansowego i bilansu przedsiębiorstwa 43
1. Pojęcie wyniku finansowego 43
2. Wstępna ocena wyniku finansowego 51
3. Analiza porównawcza i przyczynowa 55
Rozdział IV. Wskaźnik efektywności finansowej przedsiębiorstwa 62
1. Analiza wskaźnikowa 62
2. Rentowność przedsiębiorstwa 68
3. Ocena płynności finansowej firmy 73
4. Case study 81

Rozdział V. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie 91
1. Finanse a cele przedsiębiorstwa 91
2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa w świetle literatury 96
3. Kryteria oceny gospodarki finansowej 100
4. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy 105

Zakończenie 111
Bibliografia 112
Spis tabel i rysunków 116