Analiza finansowa zakładu gospodarki komunalnej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz finansowych 10
1.3. Metody analizy finansowej 16
1.4. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej 20

Rozdział II. Charakterystyka Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 28
2.1 Podstawowe zasady funkcjonowania zakładu 28
2.2 Przedmiot działalności 33
2.3 Zarządzanie i organizacja 36

Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 39
3.1. Analiza bilansu 40
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 52
3.3. Analiza zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu 62

Rozdział IV. Analiza wskaźnikowa 65
4.1. Płynność finansowa 66
4.2. Zadłużenie 70
4.3. Sprawność działania 76
4.4. Zyskowność 80

Zakończenie 86
Bibliografia 90
Spis tabel 94
Spis rysunków 96