Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ISTOTA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Polityka personalna w zarządzaniu strategicznym
1.2. Modele polityki personalnej i ich związek ze strategią firmy
1.3. Elementy zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
1.4. System oceny pracowników
1.5. Kształcenie i rozwój pracowników

ROZDZIAŁ II
ROLA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
2.1. Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie
2.2. Rodzaje bodźców
2.3. Formy i funkcje wynagrodzeń
2.4. Wewnętrzne uwarunkowania efektywności wyceny płac
2.5. Tendencje rozwojowe form płac

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Polityka personalna firmy
3.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy
3.4. Motywowanie pracowników
3.5. Ocenianie pracowników
3.6. Komunikacja wewnętrzna
3.7. Zwiększanie satysfakcji z pracy

ROZDZIAŁ IV.
WNIOSKI Z ANALIZY

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW