Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy

Wstęp 3

Rozdział I. Należności w polityce rachunkowości przedsiębiorstw 5
1. Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia 7
2. Kształtowanie wielkości i struktury aktywów obrotowych 14
2.1. Zapasy 15
2.2. Należności 17
2.3. Śródki pieniężne i krótkoterminowe aktyw finansowe 22
3. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności 26
4. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo 33

Rozdział II. Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie 39
1. Prognozowanie wpływów gotówkowych ze sprzedaży 39
2. Prognozowanie należności 44
3. Sterowanie należnościami przedsiębiorstw 45
3.1. Opust „za płatność” i „za ilość” 47
3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny 51
3.3. Faktoring i forfaiting 54
3.4. Kompensata zobowiązaniami 61
4. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw 63

Rozdział III. Procedury windykacyjne w przedsiębiorstwie Pluszownia sp. z o.o. 76
1. Powstanie i struktura organizacyjna 76
2. Informacja o należnościach i dłużnikach 85
3. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 87
4. Skuteczność procedur windykacyjnych 90

Załączniki 93
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106