Zagrożenia dla procesu wychowawczego płynące z Internetu

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. INTERNET WOBEC PROCESU WYCHOWANIA 4
1. Proces wychowania 4
1.1. Wychowanie- zakres pojęciowy 4
1.2. Wychowanie jako zjawisko społeczne 7
1.3. Ideały wychowawcze w procesie wychowania 10
2. Internet i jego wpływ na proces wychowania 11
2.1. Psychologiczna charakterystyka Internetu 11
2.2. Konsekwencje nadmiernego używania Internetu 14
2.3. Kryteria diagnostyczne wpływu Internetu na wychowanie 16

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 25
1. Przedmiot i cel badań 25
2. Problemy i hipotezy badawcze 25
3. Metody i techniki badań 33
4. Teren i organizacja badań 36
5. Charakterystyka próby badawczej 38

ROZDZIAŁ III. ZAGROŻENIA DLA WYCHOWANIA PŁYNĄCE Z INTERNETU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 40
1. Analiza wyników badań 40
2. Wnioski 54

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 61
ANEKS. KWESTIONARIUSZ ANKIETY 63