Sponsoring (prostytucja) wśród nieletnich

Wstęp 2

I. Prostytucja 3
1.1. Prostytucja nieletnich 3
1.2. Prostytucja w mediach 4
1.3. Przyczyny prostytucji 11
1.4. Zjawisko sponsoringu 14

II. Wczesna adolescencja jako etap rozwoju moralnego 17
2.1. Współczesne wzorce kulturowe nastolatków 17
2.2. Przygotowanie do dojrzałości seksualnej 24
2.3. Przyczyny wczesnej inicjacji seksualnej 27

III. Metodologia badań 29
3.1. Wywiad 31
3.2. Obserwacja 34

Zakończenie 36
Bibliografia 37

Wstęp

Związki seksualne mają duże znaczenie w życiu każdego człowieka. Każdy zachowuje się odmiennie i ma jakieś własne upodobania, które sprawiają, że reaguje silnym pobudzeniem emocjonalno-seksualnym na specyficzne sytuacje, zupełnie obojętne dla drugiego człowieka. Istotne znaczenie w prawidłowym rozwoju emocjonalno-seksualnym ma stopień wzajemnie oddziałujących wpływów biologicznych i środowiskowych. Do biologicznych należą czynniki genetyczne, biochemiczno-fizjologiczne i morfologiczno-konstytucjonalne. Środowisko wywiera wpływ przez czynniki natury fizycznej, psychicznej i społeczno-kulturowej. Wszystkie te czynniki mogą oddziaływać na kształtowanie się osobowości. Wynika z tego, że o sposobie zaspokojenia popędu seksualnego, a także o poziomie osiąganej przy tym satysfakcji nie decydują funkcje narządów płciowych, lecz cała osobowość, styl życia i sposoby nawiązywania kontaktów.

Z tych też względów powstała potrzeba prześledzenia, choć w ograniczonym stopniu, rozwoju emocjonalno-seksulnego dziewcząt, które zdecydowały się na związki sponsorskie. Sprawą budzącą wątpliwości pozostaje nadal problem oceny moralnej dziewczęta sponsorowanej, jak również sponsora – mężczyzny, który ponosi koszty jej utrzymania w zamian za przyjemność seksualną, a także problem zrównania zjawiska sponsoringu z prostytucją.

W niniejszej pracy podjęto próbę scharakteryzowania zjawiska sponsoringu wśród dziewcząt. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to prostytucja: prostytucja nieletnich, prostytucja w mediach, przyczyny prostytucji, zjawisko sponsoringu.

Rozdział drugi to wczesna adolescencja jako etap rozwoju moralnego: współczesne wzorce kulturowe nastolatków, przygotowanie do dojrzałości seksualnej, przyczyny wczesnej inicjacji seksualnej.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: wywiad, obserwacja.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz badania własne i żródła ze stron WWW.