Wymogi zarobkowe kobiet i mężczyzn w dużych aglomeracjach miejskich

Wstęp 2
Rozdział I. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce 4
1.1. Polityka w zakresie zatrudnienia w UE i w Polsce 4
1.2. Przystąpienie do UE a sytuacja na polskim rynku pracy 7
1.3.1. Podmioty polityki państwa 14
1.3.2. Finansowanie polityki państwa 18
1.3.3. Środki przeznaczone na formy przeciwdziałania bezrobociu 20
Rozdział II. Wynagrodzenia w polskiej gospodarce rynkowej 24
2.1. Polityka płac 24
2.2. Zjawisko nierówności płac 28
2.2.1. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce 28
2.2.2. Wykształcenie i doświadczenie a poziom wynagrodzeń w Polsce 32
2.2.3. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w dużych aglomeracjach w poszczególnych działach gospodarki 34
2.3. Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń 35
2.4. Minimalne wynagrodzenia w różnych krajach świata 41
Rozdział III Praca z perspektywy płci 44
3.1. Nieopłacana praca kobiet 44
3.2. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy w dużych aglomeracjach miejskich 48
3.3. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn jako czynnik warunkujący zarobki 54
3.4. Uwarunkowania istniejących dysproporcji na rynku pracy 56
3.5. Instytucjonalne mechanizmy wyrównywania statusu i zarobków kobiet i mężczyzn 60
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 67