Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot zarządzania na przykładzie Wspólnoty Mieszkaniowej „X”

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i znaczenie nieruchomości 5
1.1. Pojęcie nieruchomość 5
1.2. Rodzaje i funkcje nieruchomości 8
1.3. Formy władania nieruchomością 12
1.4. Pojęcie rynku nieruchomości 21
1.5. Znaczenie nieruchomości w gospodarce 23

Rozdział II. Zarządzanie nieruchomościami 26
2.1. Zarządzanie – istota, cechy, formy 26
2.2. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania 29
2.2.1. Charakterystyka zarządzania nieruchomością 29
2.2.2. Istota zarządzania nieruchomością 30
2.2.3. Zarządzanie nieruchomością – podejście finansowe 33
2.2.4. Formy zarządzania nieruchomościami 35
2.3. Umowa o zarządzanie nieruchomością 44
2.4. Plan zarządzania nieruchomością 46

Rozdział III. Wspólnota Mieszkaniowa „X” jako podmiot zarządzania 50
3.1. Charakterystyka Wspólnoty Mieszkaniowej „X” 50
3.2. Podstawowe informacje o nieruchomości 51
3.3. Analiza rynku nieruchomości 56
3.4. Bieżąca analiza finansowa 58
3.5. Analiza strategiczna 59
3.6. Analiza przyjętych wariantów rozwiązań 62
3.7. Plan realizacji wybranego wariantu 66
3.8. Podsumowanie planu zarządzania i wnioski 66

Zakończenie 69
Bibliografia 71

Spis tabel 74

Spis fotografii 75

Załącznik I 76

Załącznik II 78