Wpływ wychowania w rodzinie niepełnej na rozwój społeczny dziecka

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina, system wartości a wychowanie- istota i zakres znaczeniowy pojęć 5
1.1. Pojęcie rodziny w literaturze naukowej 5
1.2. Wychowanie a socjalizacja w rodzinie 7
1.3. Modele wychowania a wychowanie w rodzinie 9
1.4. Funkcje rodziny 12
1.5. Role społeczne w rodzinie a pozycje jej członków 15
1.6. Relacje interpersonalne w rodzinie 17
1.7. Rodzina współczesna – ważniejsze cechy i kierunki zmian 19

Rozdział II. Czynniki warunkujące stabilność rodziny 27
2.1. Małżeństwo 27
2.2. Wyznaczniki prawidłowego rozwoju dziecka 29
2.3. Znaczenie rodziców w życiu dziecka w młodszym wieku szkolnym 35
2.4. Miłość rodzicielska i jej wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka 38

Rozdział III. Kryzys małżeński a funkcjonowanie dzieci w rodzinie niepełnej 40
3.1. Najczęstsze przyczyny powstawania rodziny niepełnej 40
3.2. Dzieci w rodzinie niepełnej-zachowanie, funkcjonowanie psychospołeczne 45
3.3. Konflikty rodziny niepełnej a sytuacja emocjonalna dziecka 49
3.4. Sfera emocjonalna dzieci z rodzin niepełnych 51
3.5. Wpływ rodziny niepełnej na system wartości dzieci 54
3.6. Status społeczny dzieci z rodzin niepełnych w grupie rówieśniczej 58

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 64
4.1. Wprowadzenie do metodologii badań własnych 64
4.2. Cel i przedmiot badań 66
4.3. Problemy badawcze i hipotezy robocze 68
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze zastosowane w procesie badawczym 74
4.4. Organizacja, przebieg i teren badań 78

Rozdział V. Wpływ wychowania w rodzinie niepełnej na rozwój społeczny dziecka. Analiza i wyniki badań własnych 1
5.1. Charakterystyka osób badanych 81
5.2. Wyniki badań 86
5.3. Zaburzenia w rozwoju społecznym dzieci 95
5.4. Trudności wychowawcze u dzieci wynikające z rozpadu małżeństwa 96
5.5. Wnioski 97

Załącznik 104

Zakończenie 106

Bibliografia 109

Spis tabel 116

Spis fotografii 118