Współczesny terroryzm międzynarodowy a rozwój światowej turystyki

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TURYSTYKA W UNII EUROPEJSKIEJ 4
1.1. Istota i pojęcie turystyki 4
1.2. Problematyka rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Turystyki 10
1.3. Polityka turystyczna państw Unii Europejskiej 15
1.4. Główne kierunki rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I PRZYCZYNY TERRORYZMU 27
2.1. Pojęcie terroryzmu 27
2.2. Przyczyny terroryzmu 31
2.3. Stereotyp terroryzmu 33
2.4. Państwo wobec terroryzmu 36

ROZDZIAŁ III. TERRORYZM JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY ROZWÓJ TURYSTYKI ŚWIATOWEJ 42
3.1. Zagrożenia terroryzmem jako bariera w rozwoju turystyki międzynarodowej 42
3.2. Wpływ terroryzmu na podróże i decyzje rządowe 48
3.3. Zmieniające się cechy międzynarodowego terroryzmu 53

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57