Wybrane ekonomiczne aspekty wynagradzania pracowników

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle teorii. 5
1.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 5
1.2 Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. 10
1.3 Elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 16

Rozdział II. Wynagradzanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi. 26
2.1 Istota wynagradzania. 27
2.2 Funkcje wynagrodzeń. 30
2.2.1 Funkcja dochodowa. 30
2.2.2 Funkcja motywacyjna. 30
2.2.3 Funkcja kosztowa. 32
2.2.4 Funkcja społeczna. 34
2.3 Formy wynagrodzeń. 35
2.4 Składniki wynagrodzeń. 38
2.4.1 Wynagrodzenie zasadnicze. 39
2.4.2 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. 40
2.4.3 Dodatki i świadczenia obowiązkowe. 41
2.4.4 Nagrody i wyróżnienia. 43

Rozdział III. Wynagradzanie pracowników banków-teoria i praktyka. 45
3.1 Specyfika wynagradzania w bankowości. 45
3.2 Analiza kształtowania się wynagrodzeń w bankach w 2006 r. 50
3.2.1 Wynagradzanie w bankowości w/g zajmowanego stanowiska. 50
3.2.2 Wynagradzanie w poszczególnych działach bankowości w 2006 r. 52
3.2.3 Wynagrodzenie całkowite w bankowości w zależności od wielkości firmy. 55
3.2.4 Wynagrodzenie całkowite w bankowości ze względu na dominujący kapitał. 56
3.2.5 Wynagrodzenie a region. 57
3.2.6 Wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i znajomości języków obcych. 57
3.2.7 Wynagrodzenie a płeć. 59
3.2.8 Podsumowanie. 60

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis rysunków 71

Spis wykresów 72