Wpływ telewizji na kształtowanie się postaw społeczeństwa wobec osób starszych (niepełnosprawnych)

Wstęp

Rozdział I.
Telewizja jako medium XXI wieku
1.1. Telewizja geneza i podstawowe założenia funkcjonowania
1.2. Funkcje wychowawcze telewizji
1.3. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa  telewizji w życiu człowieka

Rozdział II.
Problematyka starości i niepełnosprawności  – ujęcie terminologiczne i definicyjne
2.1.  Starość  – pojęcie i istota
2.2.  Starość w czasach współczesnych
2.3.  Niepełnosprawność, typy i rodzaje w czasach współczesnych
2.4.  Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i starszych

Rozdział III.
Metodologiczna charakterystyka badań własnych
3.1. Cele badan i problemy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.3. Organizacja i przebieg badań  – charakterystyka próby badawczej
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów