Wdrożenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 4
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 4
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 24
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2. Istota systemu zarządzania jakością według norm ISO 37
2.1. Geneza i rozwój norm ISO 37
2.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 17025 45
2.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 50
2.4. Problemy i trudności występujące podczas wdrażania systemu zarządzania jakością 55
2.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 60
Rozdział 3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Elektromechanika Pojazdowa 65
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Elektromechanika Pojazdowa 65
3.2. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 68
3.2.1. Polityka jakości 70
3.2.2. Cele jakości 70
3.2.3. Najważniejsze procedury 73
3.3. Program szkolenia i doskonalenia pracowników firmy Elektromechanika Pojazdowa 76
3.4. Dostosowanie firmy Elektromechanika Pojazdowa do wymagań normy ISO 17025 78
3.5. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości w firmie Elektromechanika Pojazdowa 80
Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis tabel, wykresów i rysunków 91