Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie MPK

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce systemów motywacyjnych w teorii zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Motywowanie a motywacja 7
1.4. Metody i podejście do motywowania 10
1.4.1. Tradycyjne podejście do motywowania 13
1.4.2. Współczesne podejście do motywowania 17
1.5. Narzędzia motywowania 20
1.5.1. Płacowe narzędzia motywowania 21
1.5.2. Funkcja płac (jako podpunkt) 27
1.5.3. Rola płac 30
1.5.4. Pozapłacowe narzędzia motywowania 33
Rozdział 2. Charakterystyka zatrudnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Wałbrzychu 37
2.1. Historia i przedmiot działalności 37
2.2. Struktura organizacyjna 40
2.3. Struktura i poziom zatrudnienia 48
2.4. Polityka zatrudnienia 50
2.5. Sytuacja ekonomiczna 52
Rozdział 3. Analiza systemu i ocena motywowania w badanym przedsiębiorstwie 54
3.1. System wartościowania stanowisk pracy 54
3.2. System ocen pracowniczych 61
3.3. System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie 63
3.3.1. Wynagrodzenia 63
3.3.2. Możliwości rozwoju 67
3.4. Propozycja wprowadzenia zmian 70
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79