Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek pracy a sytuacja absolwentów 5
1.1. Charakterystyka i tendencje zmian na rynku pracy 5
1.2. „Ruch” pracowników (migrantów) a liczba absolwentów 10
1.3. Branżowa struktura zatrudnienia 12
1.4. Poziom i dynamika bezrobocia 13
1.5. Przedsiębiorcy a rynek pracy 15
1.6. Wymagania pracodawców 18

Rozdział II. Sylwetka absolwenta uczelni technicznej widziana oczami przyszłego pracodawcy 26
2.1. Cechy osobowościowe 26
2.2. Umiejętności 29
2.3. Postawy 31
2.4. Wiedza 34
2.5. Praktyka 37
2.6. Profil studenta dziennego i zaocznego – preferencje 39

Rozdział III. Koncepcja badawcza i metodologia badań własnych 47
3.1. Cel i przedmiot badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Dobór badanych i przebieg badań 61

Rozdział IV. Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych na przykładzie Politechniki Częstochowskiej 64
4.1. Charakterystyka Politechniki Częstochowskiej 64
4.1.1. Cele uczelni 64
4.1.2. Program 66
4.1.3. Praktyki 68
4.2. Wyniki badań własnych – warunki sukcesu zawodowego absolwentów 69
4.2.1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 69
4.2.2. Wydział Zarządzania 72
4.2.3. Wydział Elektryczny 74
4.3. Podsumowanie wyników badań oraz determinanty sukcesu zawodowego 76

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 90
Aneks 91